شناسهٔ خبر: 66976 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با ابلاغ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي

مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفي مي‌شود

نشست مشترک معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن با ابلاغ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، مطابق با مادۀ 24 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛ معرفي مهندسان ناظر به شهرداري‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، مازيار حسيني امروز در نامه اي به مديران كل راه و شهرسازي استان‌ها، اصلاحیۀ شیوه‌نامۀ تبصرۀ 2 مادۀ 24 آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ كرد.

در اين نامه خطاب به مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها، با اشاره به موافقت وزير راه و شهرسازي تصريح شده است: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفي مهندسان ناظر به شهرداري‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان،  منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

در اين نامه آمده است: سازمان‌هاي نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاري یك کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آنها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاري کارهاي بعدي به همين ترتیب می‌بایست انجام‌ پذیرد.

در بندسوم نامه ابلاغ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي آمده است:  به جهت اطمینان از صحت نحوۀ ارجاع‌ كار و رعایت اصول عدالت و شفافيت، کليه سازمان‌هاي نظام مهندسی ساختمان استان‌هاي کشور می‌بایست از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مدت سه ماه کليۀ فرآیند ارجاع را از طریق نصب یك نرم‌افزار واحد که توسط شوراي مرکزي سازمان تهیۀ و به تأیید دفتر توسعۀ مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام‌ رسانند.

همچنين تصريح شده است: تا زمان عملیاتی شدن نرم افزار واحد موضوع بند3  فوق الذکر، سازمان‌هاي نظام‌مهندسی ساختمان استانها موظف خواهند بود. فایل گزارش کارهاي ارجاع شده به مهندسان را به صورت ماهانه به اداره کل راه و شهرسازي استانها ارسال نمایند.

در بند پاياني ابلاغيه تأکبد شده است: هرگونه ارجاع کار به شیوه‌اي غیر از روش‌هاي مندرج در این ابلاغیه ممنوع و موجب ضمان می‌باشد ‌و نظارت بر حسن اجراي این بخشنامه برعهدۀ ادارات کل راه وشهرسازي استانها می‌باشد.