شناسهٔ خبر: 72550 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان خبر داد:

جابه‌جایی زائران اربعین حسینی با به کارگیری بیش از ۴ هزار اتوبوس در خوزستان

اتوبوس مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: پیش بینی شده است بیش از ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین حسینی در شلمچه، چذابه و اندیمشک مستقر شوند.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان، غلامعباس بهرامی نیا اظهار کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎي اربعین حسینی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي زاﺋﺮان در دوره اوج ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮز ﻣﻬﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮز ﺧﺴﺮوي، اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه حل پیش گیری از بحران های احتمالی در تردد، به تصویب ستاد مرکزی اربعین حسینی رسید و شهرهای همدان، کرمانشاه و اندیمشک به عنوان «هاب» یا «پس کرانه» استان ایلام معرفی شدند.

وی افزود: برای تأمین ناوگان مورد نیاز ﺧﺮوج زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ (ع) در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي های صورت گرفته برای اندیمشک استفاده از ظرفیت استان های ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري، اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺰد، ﻣﺮﮐﺰي و ﻟﺮﺳﺘﺎن، برای مرز شلمچه استان های اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎر محال و ﺑﺨﺘﯿﺎري، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﻬﺮان و برای مرز چذابه استان های اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد، ﺳﻤﻨﺎن و ﺗﻬﺮان استفاده خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان اینکه پیش بینی می شود ۴ هزار و ۴۸۹دستگاه اتوبوس VIP  و ویژه با صندلی های ۲۵ تا ۴۴ نفره برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی از ۲۴ لغایت ۲۹ مهرماه در شلمچه، چذابه و اندیمشک مستقر شوند، گفت: طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین حسینی، برای پس کرانه اندیمشک، استان مرکزی ۲۳۵ اتوبوس، استان یزد ۱۸ اتوبوس و استان اصفهان ۷۸۵ اتوبوس را تأمین خواهند کرد.

بهرامی نیا ادامه داد: طبق پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته برای مرز چذابه، استان یزد ۳۸ اتوبوس، استان چهارمحال و بختیاری ۱۷۰ اتوبوس، استان خراسان جنوبی ۳۲ اتوبوس، استان خوزستان ۱۲۰ اتوبوس و استان اصفهان ۶۴۵ اتوبوس را تأمین می کنند.

وی گفت: در همین راستا برای مرز شلمچه استان بوشهر ۳۲۵ اتوبوس، استان خوزستان ۱۷۰ اتوبوس، استان سیستان و بلوچستان  ۶۶ اتوبوس، استان فارس یک هزار و ۲۲ اتوبوس، استان کرمان ۵۵۵ اتوبوس، استان ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ۸۳ اتوبوس و استان هرمزگان ۲۲۵ اتوبوس را تأمین خواهند کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان اظهار کرد: ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ حسینی از ﺳﻪ ﻣﺮز ﻣﻬﺮان، چذاﺑﻪ و ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺗﺮدد کردند ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎري اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.