شناسهٔ خبر: 73574 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در ۱۰ سال اخیر صورت گرفت؛

تخریب ۳۳هکتار نخلستان‌ها و قطع نهال‌های واقع در محدوده و حریم شهر لار

قطع درختان مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان در خصوص قطع و نابودی نخلستان‌های حریم شهر لار عنوان داشت : براساس وظایف قانونی این اداره کل در نظارت عالیه بر طرح‌های توسعه و عمران و لزوم برخورد قـانونی بـا تخلفـات صورت گرفته در این زمینه، خصوصـا هرگونه تغییر کاربري غیرمجاز در محـدوده و حریم شهرها، بررسـی‌های متعددي در خصوص تغییر کاربري باغات نخلستان‌ها در برخی از شهرهای حوزه اسـتحفاظی این اداره کل از جمله شهر لار انجام گرفته است.

 به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، سلمان مهرابی اظهار داشت : زمین هاي زراعی و باغها به عنوان بستر اقتصـاد کشاورزي، رکن تامین امنیت غـذایی جامعه و بخشـی از محیط زیست کشور، از سـرمایه هاي ملی جامعه بوده و بر اسـاس بیانات مقام معظم رهبري، آموزههاي دینی، فرهنگ ایرانی اسـلامی و قوانین کشوري حفاظت از این عرصه هـا وظیفه اي همگـانی بوده و تخریب و نـابودي زمینهـاي باغی وکشاورزي امري ناپسـند، غیرقانونی و خلاف مصالح جامعه بوده که خسارتی جبران ناپذیر را در پی دارد.

 مهرابی افزود : شـهر لار  از جمله شـهرهاي داراي پتانسیل فراوان درزمینه نخیلات می باشد که در طی سالیان گذشته علی رغم خشکسالی هاي متمادي این نخلسـتانها با شـرایط محیطی سازگاري پیـدا کرده و همچنان زنـده و پایـدار به حیات خود ادامه میدهند، اما متاسـفانه پدیده شوم زمین خواري و سودجویی افرادي خاص باعث شده که این نخلسـتانها با شدت و حدت زیـادي مورد تعرض و نـابودي قرار گیرنـد که لاجرم نـابودي خـاك، وقوع سـیلاب، فرسـایش از دیگر تبعات نابودي این درختان خواهـد بود.

مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لارستان ادامه داد:  نتایـج به دست آمـده از بازدیـدهاي میـدانی و بررسـی عکسـهاي مـاهواره اي مـابین سالهاي  ۱۳۸۸  تا ۱۳۹۸ نشان می دهد کـه مساحتی حدود ۶ هکتار از نخلسـتانهاي واقع در محدوده مصوب شـهر لار  و حداقل به میزان ۲۷ هکتار نیز در حریم این شـهر)مجموعا قریب به ۳۳ هکتار( به صورت کامل تخریب شده است.

سلمان مهرابی ادامه داد : حوزه  مـدیریت شـهرسازي و معمـاري این اداره کـل بـا پـایش مسـتمر و بازدیـدهاي میـدانی، تلاش دارد در حد توان بر هر نوع تغییرکـاربري به ويژه  زراعی و باغی نظارت داشته باشد و ضمن پیشگیری، در صورت وقوع هر نوع تخلفی آن را پیگیری نماید.

وی شـناسایی و پیگیري تخلفـات صورت گرفته در این زمینه و اقـدامات قـانونی لازم از طریق انعکاس به مراجع ذي صلاح از اهم اقـدامات این اداره کل است و خاطر نشان کرد: به استناد ماده ۶ قانون«حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» « هر کس عالماٌ و عامداٌ و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد و به حبس جنحه یک تا سه سال و پرداخت جزا نقدی بر حسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن محکوم خواهد شد.»

 مهرابی در خصوص تبصره های قانونی این گونه تخلفات نیز افزود: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغ را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد. همچنین مجازات های مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزا نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

 مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لارستان خاطر نشان کرد : شهرداری موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید وعلی رغم اقدامات پیشگیرانه  و مکاتبات صورت گرفته با نهادهای ذیربط در این خصوص متاسفانه نتایج مورد انتظار حاصل نشده است که انتظار می رود این موضوع به عنوان یک دغدغه عمومی با کمک عامه مردم مخصوصاٌ انجمن های مردم نهاد به نتیجه مطلوب برسد.