شناسهٔ خبر: 91109 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر اعلام کرد:

مناطق ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند/ تمامی خدمات ارائه شــده در محدوده مناطق ویژه از مالیات معاف هستند

بندر شهید رجایی مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: مناطق ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند و تمامی خدمات ارائه شــده در محدوده این مناطق، کماکان حســب قوانین مربوطه از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روانبخش بهزادیان در نامه ای خطاب به دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درخصوص معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی، اعلام کرد: در راسـتای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ مصـوب ۲۷ اسفندماه سال ۹۹ و ابلاغی به شـماره ۱۰۵۶۷۸,۳۰۰ مورخ ۲۷ اسفندماه سال ۹۹ مجلس شـورای اسـلامی، بند "ت" از تبصـره ۶ قانون مذکور مقرر می دارد، در سـال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صـنعتی مشـابه سـرزمین اصـلی مشـمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ( وی، ای، تی) خواهند بود.

بهزادیان در ادامه آورده است: بر همین اسـاس در قانون بودجه هیچ مسـتندی مبنی بر تسـری این موضـوع به مناطق ویژه اقتصـادی وجود ندارد، بنابراین موضـوع اشـاره شـده در نامه شـماره ۱۰۰۱,۹۹.۳۸۰۶.ص مورخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۹ آن انجمن هیچ ارتبـاطی بـه مـالیـات و عوارض ارزش افزوده در منـاطق ویژه ندارد و تمامی خدمات ارائه شــده در محدوده این مناطق کماکان حســب قوانین مربوطه از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف و شرکت های کشتیرانی و... ملزم به رعایت این موضوع با اخد مجوز فعالیت از منطقه هستند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، گفتنی است، پیش از این دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نامه ای خطاب به مدیران شرکت های کشتیرانی، نمایندگی کشتیرانی، خدمات بندری و...عضو و غیر عضو اعلام کرده بود: با عنایت به ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ و تکلیف مندرج در جزء ۸ الحاقی بند "ف" تبصره ۶ قانون بودجه تمامی مبادلات و فعالیت های اقتصادی حوزه جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری مشمول اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود. بنابراین مدیران  شرکت ها باید از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به محاسبه مالیات موصوف بر تمامی آیتم های مندرج در صورت حساب های صادره اقدام و فرایند وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را مرعی کنند و تکلیف قانونی موصوف متوجه تمامی شرکت های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی که دارای مجوز فعالیت در مناطق ویژه بندری از سازمان بنادر و دریانوردی هستند، نیز است.