شناسهٔ خبر: 99979 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

جهت آموزش ورعایت نقاط ایمنی راهداری زمستانی درراه ها

برگزاری جلسه آمادگی بخش حمل ونقل جاده ای درآذربایجان شرقی

جلسه آمادگی بخش حمل ونقل (آذرشرقی).jpg آمادگی بخش حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درموردایمنی سفرهای زمستانی موردتاکیدقرارگرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی ( آذربایجان شرقی ) کاظم تیمورزاده معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای درجلسه تمهیدات زمستانی ایمنی ترددناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافر درراههای استان گفت:  باتوجه به درپیش بودن ایام بارندگی وشروع برنامه های راهداری زمستانی اداره کل، دراستای ارتقای ایمنی تردد درجاده ها وپیشگیری از سوانح جاده ای لازم است کلیه شرکتها وموسسات حمل ونقل بارومسافراستان نسبت به انجام تدابیرلازم و برنامه ریزی دقیق برای ایام پیش رواقدام کنند.

کاظم تیمورزاده افزود :مدیران فنی شرکتها ومالکین ناوگان حمل ونقل عمومی بایدنظارت دقیق برمجهزبودن وسائط نقلیه سنگین به تجهیزات زمستانی داشته باشند.

غلامرضا رسولزاده معاون راهداری این اداره کل نیزدرسخنان خودبا اشاره به اقدامات وهماهنگی های انجام گرفته بادستگاههای ذیربط درراهداری زمستانی گفت : مشارکت وهمکاری دستگاههای ذیربط دراین ارتقای ایمنی ترددهای زمستانی موردتاکید ولازم است.

غلامرضارسول زاده افزود: بخش حمل ونقل جاده ای استان باهمکاری  اداره کل می تواندنقش مهمی درجلوگیری ازتصادفات جاده ای درسطح جاده های استان درزمستان داشته باشد. 

درادامه جلسه پس ازارائه نکته نظارت حاضران موارد زیربرای رعایت انها درایام بارندگی موردتاکیدقرارگرفت: -كليه وسائل نقليه تحت پوشش شركتهاي حملونقل بار و مسافر توسط مدير فني شركت به صورت دقيق ارزيابي و نسبت به رفع ايرادات فني و تجهيز ملزومات ايمني موردنياز فصل سرما و برف اقدام کنند.

-جهت انجام مناسب راهداري زمستاني در محورهاي استان، انجمنهاي صنفي همكاري لازم را با ادارات راهداري و حمل ونقل جاده هاي شهرستانها داشته باشند.

-شركتهاي حمل و نقل قبل از صدور صورت وضعيت و حركت ناوگان از شرايط آب و هوايي و وضعيت مسير حركت ناوگان اطلاع یافته و در صورت شرايط بد آب و هوايي از صدور صورت وضعيت اجتناب کنند.

-جهت جلوگيري از وقوع تصادفات جادهاي به رانندگان تحت پوشش لزوم رعايت سرعت حركت مطمئنه را يادآور شوند.

     -پاسگاههاي پليس راه استان ضمن كنترل كامل ناوگان حملونقل عمومي بار و مسافر از نظر وجود تجهيزات ايمني از ادامه حركت ناوگان داراي ايراد جهت جلوگيري از بروز حوادث و ايجاد راهبندان در راهها جلوگيري به عمل آورد.