اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

  • وزیر شلمچه ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ ۱۶:۲۴

    وزیر راه و شهرسازی در ستاد اربعین خوزستان:

    نسبت زیرساخت‌ها به جمعیت و تقاضا باید دگرگون شود

    وزیر راه و شهرسازی در ستاد اربعین خوزستان تاکید کرد: نسبت زیرساخت‌ها به جمعیت و تقاضا باید دگرگون شود تا شرایط برای حضور زائران در مرزها برای ایام اربعین بهبود پیدا کند.