شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۲

ببینید|روند ساخت پروژه ۱۰۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن دراندیشه ۱ و ۲ و ۳، کارگر، داروپخش شهر اردبیل

دریافت تصاویر