شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

ببینید| بیست و ششمین کارگروه زیر بنایی و آمایش سرزمین استان اصفهان در سال ۱۴۰۲