پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۵

گزارش تصویری: چند نما از بافت تاریخی و باارزش شهر یزد

دریافت تصاویر