• آذربایجان غربی، نقطه ثقل ترانزیت کشور

    آذربایجان غربی، نقطه ثقل ترانزیت کشور

    پايانه‌هاي مرزي بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به زمینه های توسعه پایدار از طریق  جابجایی کالا و مسافران بین المللی محسوب می شود، گذشته از نقش این مبادی ورودی و خروجی در افزایش ارتباطات و تعاملات با کشورهای همسایه، این مرزها در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي نیز بسياركارگشا هستند.