• برای توسعه شهری سنندج توجه به تاریخ و فرهنگ آن ضروری است

    برای توسعه شهری سنندج توجه به تاریخ و فرهنگ آن ضروری است

    معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: اساسا کردستان به ویژه شهر سنندج، تاریخ و فرهنگ را به ذهن انسان‌ها متبادر می‌کند، بنابراین هرگونه تصمیم‌سازی، تصمیم‌‌گیری و اقدام برای این شهر بدون توجه به این موارد مانا نخواهد بود.