• بررسی طرح ساماندهی ورودی شهرهای استان همدان

    بررسی طرح ساماندهی ورودی شهرهای استان همدان

    معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی استان همدان از تشکیل اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان جهت بررسی ورودی شهرهای استان با حضور اعضاء کارگروه خبر داد.