شناسهٔ خبر: 108830 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای داخلی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۰؛

فرودگاه مهرآباد پرترددترین فرودگاه کشور/ افزایش ۷۷ درصدی پروازهای عبوری از فراز آسمان کشور/ مسیر تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی

فرودگاه مهرآباد هواپیما نشست بررسی آمار پروازهای داخلی در اسفند ‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مسیر تهران- مشهد با تعداد ۶۸۴ پرواز بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مسیر مهرآباد- تهران با تعداد ۶۸۴ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز انجام شده است.

 بالاترین نشست و برخاست با افزایش ۳۱/۴۴ درصدی متعلق به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و پس از آن مشهد با ۱۴/۱۳، کیش ۸/۷۹ و شیراز با ۷/۲۵ و اهواز ۴/۷۳ درصد است. در این زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاه‌های بهرگان، لامرد، رامسر، سبزوار، گچساران  و زابل با ۰۹/ ۰درصد بوده است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار در اسفند ماه

براساس این گزارش کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته درنشست برخاست ۵ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار ۴۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۰ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر۳۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست۳۱ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست  در چهار فرودگاه اختصاصی

طبق آمار، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت در اسفند۱۴۰۰نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست بدون تغییر، در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳درصد کاهش وجود داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافریک درصد  ودر ارسال بار و پست ۷ درصد کاهش وجود داشته است.

در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست۱۷ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۲۴ درصد ودر ارسال و پذیرش بار۳۴ درصد افزایش وجود داشته است.

در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست۴ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر۲۷ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۹درصد افزایش وجود داشته است.

طبق گزارش منتشر شده درکل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو)  درسال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۲۳ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۲۸ درصد ودر ارسال و پذیرش بار و پست ۳۲ درصد افزایش وجود داشته است.

همچنین کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت در ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲۱ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر۳۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۴ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق آمار دردوازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ در کل پروازهای تجمیعی فرودگاه های تحت مالکیت و چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو)  در اسفند ماه ۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب پروازها در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و قشم انجام پذیرفته شده است.

مسیر تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی داخلی

در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ مسیر مهرآباد- مشهد  با تعداد۶۸۴ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۳ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند که حدود ۹۳ درصد اعزام و پذیرش مسافرو ۸۵ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

افزایش ۷۷ درصدی پروازهای عبوری از فراز آسمان کشور

در بررسی تراکم مسافر در هر پرواز دراسفند ماه  ۱۴۰۰ فرودگاه کرمان با متوسط ۱۷۶ مسافر در هر پرواز و فرودگاه جهرم با متوسط ۳۳ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل می شوند.

در بررسی پروازهای عبوری از فراز کشور در اسفند ماه سال جاری ۷۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دیده شده است.