شناسهٔ خبر: 116135 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

تامین زمین بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر/ قریب به ۲۹۸ واحد مسکونی در مرحله نازک کاری

طرح نهضت ملی مسکن- بوشهر مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از تامین زمین ۴۲ هزارواحد مسکونی در سطح استان بوشهر خبر داد.

سید محمود دست غیبی مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،در مورد عملکرد یکساله استان بوشهر در حوزه مسکن و شهرسازی گفت: در مجموع مقدار زمین تامین شده با کاربری مسکونی در کل استان ۴۲ هزار واحد است  که از این تعداد ۶۹۷۶ واحد قرارداد با سازنده  انجام شده است و ۵۷۱۳  تعداد قرارداد با بانک منعقد شده است و  تعداد ۴۱۵۷ واحد در مرحله فونداسیون است  و تعداد ۴۹۴ واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری است و همچنین ۲۹۸ واحد در مرحله نازک‌کاری است.

دست غیبی در مورد اجرای نهضت ملی مسکن شهری بر اساس اطلاعات سامانه TEM(زمین ۹۹ ساله) و قرارداد سه جانبه و واگذاری گروهی بیان کرد: تاکنون ۴۲ هزار مقدار زمین تامین شده است و تعداد پروژه تعریف شده ۸۰۵۱ واحد است که از این تعداد ۶۹۷۶ واحد با سازنده قرارداد منعقد شده است و تعداد ۵۷۱۳  واحد نیز با بانک قرارداد امضا شده است و در یکسال گذشته ۴۱۵۷ واحد در مرحله فونداسیون است و تعداد۲۸ واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری است و همچنین ۲۸۲ واحد در مرحله نازک‌کاری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه در مورد مسکن خود مالکین گفت: تعداد ۱۷۳۵ واحد برای خود مالکین تعریف شده است که از این تعداد ۳۶۵ واحد قرارداد خود را بانک امضا کرده اند.

وی در مورد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز گفت: تعداد ۷۶۴ در بافت های فرسوده تعریف شده است که از این تعداد ۱۳۸واحد قرارداد با بانک انجام شده است.

دست غیبی در مورد مسکن روستایی نیز گفت: در مسکن روستایی ۲۳۸۰ واحد تعداد مقدار زمین تامین شده که برای همه این تعداد با سازنده قرارداد بسته شده است و برای واحد ۱۹۹۲ قرارداد با بانک منعقد شده است و تعداد ۱۹۱۳ در مرحله فونداسیون است و تعداد ۱۴۴۹ واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری است و همچنین ۹۹۵ واحد در مرحله نازک‌کاری است.