شناسهٔ خبر: 119988 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عملکرد ۷ ماهه حمل و نقل دریایی در ۷ ماه نخست امسال؛

حمل و نقل دریایی در بخش جابه جایی مسافر ۷۵ درصد رشد یافت/افزایش ۲ و ۱۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری وعملیات کانتینری

تخلیه و بارگیری بررسی عملکرد حمل و نقل دریایی در هفت ماهه امسال حاکی است که در بخش تخلیه و بارگیری بنادر تجاری رشد ۲ درصدی، در بخش عملیات کانتینری بنادر رشد ۱۰ درصدی و در بخش جابه‌جایی مسافر رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد هفت ماهه بخش دریایی در بخش عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری، عملیات کانتینری بنادر و جابه جایی مسافر توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع اعلام شده است. بنا بر گزارشی که توسط آن معاونت در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است میزان تخیله و بارگیری بنادر تجاری کشور در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش، عملیات کانتینری بنادر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش و جابه جایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

رشد ۲ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در هفت ماه نخست امسال

جزئیات عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حاکی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۷ ماهه سال جاری ۸۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۶ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۹۲ میلیون تن ثبت شده است.

افزایش ۱۰ درصدی عملیات کانتینری بنادر در هفت ماه امسال

عملیات کانتینری بنادر نیز نشان می‌دهد، میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۱۳۱۰ هزارTEU بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۱۹۵  هزارTEU  ) ۱۰ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۱۷۹۵ هزار TEU ثبت شده است.

رشد ۷۵ درصدی جابه‌جایی مسافر در بنادر کشور برای سال جاری

در بخش جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) نیز آمارهای حاکی است که تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۴/۸ میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸/۴ میلیون نفر) ۷۵ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ و به میزان ۱۱ میلیون نفر ثبت شده است.