شناسهٔ خبر: 128485 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری مناقصه عمومی دو پروژه معاونت فنی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

آزاددوار.jpg معاون فنی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای دو پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوار کشی محوطه پزشکی قانونی شهر قدس و تجدید نوبت سوم مناقصه تکمیل پل غیر همسطح تقاطع فیروزآباد و جاده ورامین با ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)،امیرحسین آزاددوار معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت:  ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.ir اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد.
وی افزود:آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد  تا ساعت ۰۹:۰۰  مورخ ۲۵ اسفندماه سال جاری است همچنین
آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه مناقصه گزار  ۱۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
 آزاددوار با اشاره به اینگه زمان بازگشایی پاکات مناقصه پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوار کشی محوطه پزشکی قانونی شهر قدس  راس ساعت  ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ می باشد گفت:زمان بازگشایی پاکات پروژه تجدید نوبت سوم مناقصه تکمیل پل غیر همسطح تقاطع فیروزآباد و جاده ورامین هم راس ساعت  ۱۰:۱۵ روز چهار شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.