شناسهٔ خبر: 1663 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنایی با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

سر در ساختمان شرکت عمران شهرهای جدید اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) به شرح زیر است.

اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده۱ ـ شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می‌شود، شرکتی است دولتی تابع وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران و دارای شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) می‌باشد و می‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی، به منظور ایجاد شهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط، شرکت یا شرکتهای وابسته (زیر مجموعه) پس از طی مراحل قانونی تأسیس و یا از طریق ایجاد شعب یا نمایندگی اقدام نماید.

ماده۲ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده۳ ـ هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه‌های زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی نیازها و تقاضاهای بالقوه و امکان‌سنجی برای توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور و سرریز جمعیتی کلان شهرهای کشور در نقاط مورد نظر براساس طرحهای کالبدی ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای به منظور پیشگیری از توسعه بی‌رویه شهرهای بزرگ و استفاده بهینه از منابع آب و خاک و انرژی.

ب ـ تکمیل و اصلاح شبکه مراکز جمعیتی و مدیریت ایجاد مناطق‌جمعیتی برنامه‌ریزی‌شده و جلوگیری از ایجاد حاشیه‌نشینی در کلان شهرها و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پیرامون شهرهای‌مذکور و فراهم‌ساختن زمینه‌های‌کاهش‌آلودگیهای زیست‌محیطی.

ج ـ کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه‌های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن و ایجاد بستر مناسب برای احیای ارزشهای شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی.

د ـ برنامه‌ریزی جامع کنترل و نظارت و پیگیری وظایف حاکمیتی دولت برای ایجاد شهرهای جدید، شهرکها و باغ شهرها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای کشور و تأمین زیربناها و زیرساختهای آنها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهـرسازی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و مـعماری ایران و جـذب سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی و غیردولتی در جهت تحقق اهداف فوق و همچنین هدایت، حمایت و نظارت بر ساخت و سازهای بخشهای مذکور در شهرهای جدید، شهرکها و باغ شهرها.

ماده۴ ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است از:

۱.ساماندهی، راهبری و مدیریت ایجاد شهرها یا شهرک‌های جدید در کشور با توجه به مطالعات و یا طرحهای کالبدی ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد.

تبصره۱ ـ منظور از شهر جدید در این اساسنامه، به استناد ماده یک قانون ایجاد شهرهای جدید نقاط جمعیتی است که در چهاچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها (هر کدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

تبصره۲ ـ منظور از شهرک در این اساسنامه شهرکهای مسکونی و یا غیرمسکونی با عملکرد خاص مانند توریستی، تفریحی، فصلی، زیارتی و غیره (به استثنای شهرکهای صنعتی) خارج از محدوده و حریم شهرها است که به موجب ماده (۷) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آیین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدیریت ایجاد و احداث آنها (توسط بخش دولتی یا غیردولتی) و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور در آنها، از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است.

۲.مطالعه و بررسی طرحهای کالبدی ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب و پیشنهاد نقاط جمعیتی جدید دارای توجیه اقتصادی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رعایت ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.

۳.صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک یا باغ شهر در چارچوب مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.

۴.مدیریت تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها و نقشه‌های اجرایی شهرکها و باغ شهرها که حسب مورد از طریق شهرکهای وابسته (زیرمجموعه) یا بخش خصوصی یا تعاونی تهیه می‌شود در چارچوب قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به ایجاد و احداث شهر جدید و شهرک.

۵.مدیریت و نظارت بر آماده‌سازی، احداث بنا و تأسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری که از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) اجرا می‌شود.

۶.مدیریت و نظارت بر بهره‌برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده در هر یک از شهرهای جدید یا شهرکها که از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) ایجاد شده حسب مورد تا زمان تصدی سازمانهای مربوط یا تحویل آن به سازمان مالکان شهرک.

۷.انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی و تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق شرکتهای وابسته (زیر مجموعه).

۸.عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوط.

۹.صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در هر یک از شهرهای جدید یا شهرکها براساس قوانین و مقررات مربوط.

۱۰.حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هر یک از شهرهای جدید یا حریم آنها و شهرکها از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه).

۱۱.نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی، تجاری و تولیدی، (صنعتی، کارگاهی خدماتی و غیره) در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه).

۱۲.نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته (زیر مجموعه) و متقاضیان احداث شهر جدید یا شهرک و کنترل و هدایت آنها به منظور اجرای صحیح طرحهای جامع و تفصیلی یا نقشه‌های اجرایی مربوط و انجام سایر وظایف محوله.

۱۳.فراهم نمودن امکانات و زمینه‌های لازم برای جلب متقاضیان غیردولتی برای ایجاد یا مشارکت در ایجاد شهرهای جدید و شهرکها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۴.مدیریت تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرهای جدید یا شهرکها، از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تضمین یا اخذ تسهیلات برای اجرای تأسیسات زیربنایی و غیره در قالب قوانین و مقررات مربوط.

۱۵.تأمین خدمات پشتیبانی و فنی تخصصی به شرکتهای تابعه (زیرمجموعه).

۱۶.اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مرتبـط با موضـوع فعالـیت شرکت مادرتخـصصی و این اساسـنامه و سایر قـوانین و مقررات مربوط.

ماده۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هجده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۸۳ر۱۱۸) ریال است که به (۵۸۳ر۱۱۸) سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای اسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت تأمین گردیده است.

فصل دوم ـ ارکان شرکت

ماده۶ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس (حسابرس)

الف ـ مجمع عمومی

ماده۷ ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معادن برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی و به طور فوق‌العاده با حضور سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رأی موافق معتبر است.

ماده ۸ ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رییس مجمع عمومی یا رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل برای تصویب صورتهای مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل شود. دستورجلسات به همراه ضمایم باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده۹ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رییس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و یا بازرس و به دعوت رییس مجمع‌عمومی، رییس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و با حضور رییس مجمع‌عمومی تشکیل می‌گردد.

ماده۱۰ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱.تعیین و تصویب خط مشی کلی و اهداف و برنامه‌های شرکت.

۲.رسیدگی به گزارش و عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳.تصویب بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴.تصویب جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) برای کمک به شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) زیان دیده و تأمین هزینه‌های شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.

۵.تصویب تشکیلات شرکت و ایجاد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶.تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز.

۷.اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۸.انتخاب اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی.

۹.انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و تعیین حق‌الزحمه وی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰.تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌کند و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت.

۱۲.تأیید پیشنهاد هیئت مدیره در مورد واگذاری انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و ارائه پیشنهاد به مراجع مربوطه برای سیر مراحل قانونی.

۱۳.تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای تابعه (زیرمجموعه) مطابق قوانین و مقررات مربوط.

۱۴.اتخاذ تصمیم درباره مواردی که رییس مجمع عمومی و یا هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

۱۵.تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی، تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر جدید و همچنین انتشار اوراق مشارکت و تضمین اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده۱۱ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

۱.بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیئت وزیران.

۲.اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت‌وزیران برای تصویب.

۳.بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران و تعیین مدیران تصفیه.

تبصره ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با دو رأی موافق که متضمن رأی وزیر مسکن و شهرسازی باشد معتبر است.

ماده۱۲ ـ هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو اصلی است، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع یادشده به مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌گردند و تا تجدید انتخابات در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیئت مدیره غیر ممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می‌شود. عزل هریک از اعضای هیئت‌مدیره شرکت از اختیارات مجمع‌عمومی می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدیـد در مجمع عمومـی شرکتهـای وابسته (زیرمجمـوعه) بوده و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادر رئیس مجمع عمومی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) نیز می‌باشد.

ماده۱۳ ـ تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) به آنها توسط اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) ممنوع است.

ماده۱۴ ـ هیئت‌مدیره در حدود موضوع فعالیت شرکت و مقررات این اساسنامه به‌جز مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه، از جمله وظایف زیر می‌باشد:

۱.تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۲.تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین‌نامه‌ها برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی.

۳.پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داوری با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی (با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

۴.تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در صورتی که عضو هیئت‌مدیره نباشد.

۵.تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای تصویب مجمع‌عمومی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس (حسابرس) و اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

۶.تهیه گزارش بودجه سالانه شرکت با لحاظ درصد جابجایی اعتبارات و درآمد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و درصد مورد نیاز جهت تأمین هزینه‌های شرکت مادر برای تصویب مجمع عمومی.

۷.تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸.بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی.

۹.اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی شرکت برای رفع نیازهای شرکت در چهارچوب بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰.خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرهای جدید یا شهرکها طبق قوانین و مقررات مربوط و اعمال روشهای معاوضه یا مشارکت با مالکین.

۱۱.اتخاذ تصمیم درخصوص انجام تعهدات در راستای وظایف شرکت یا شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) با استفاده از روشهای معاوضه و تهاتر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۲.اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و استثنایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۳.تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت خریداری می‌شود.

۱۴.پیشنهاد مدیرعامل به مجمع عمومی.

۱۵.پیشنهاد ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکت تابعه (زیرمجموعه) به‌مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۶.اتخاذ تصمیم درخصوص هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و تضمین شرکتهای وابسته جهت اخذ وام و تسهیلات براساس چارچوب سیاستهای کلی موردنظر مصوبات مجمع عمومی.

۱۷.بررسی اعتبارات و درآمدهای شرکتهای وابسته (زیرمجموعه)، تعیین شرکتهای زیان‌ده و پیشنهاد درصدهای لازم به منظور جابجایی اعتبارات و درآمد و تأمین هزینه‌های شرکت مادر به مجمع عمومی برای تصویب.

۱۸.تهیه طرح جامع شهرهای جدید از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و ارایه آن به شورایعالی شهرسازی و معماری برای تصویب.

۱۹.ارایه طرحهای تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های اجرایی شهرکها و باغ شهرها همچنین نقشه‌های تفکیکی زمینهای داخل شهرهای جدید و شهرکها و باغ شهرها و تغییرات بعدی آنها به مراجع صالح برای تصویب.

۲۰.اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد شهر جدید یا شهرک از طریق انتخاب مجری.

۲۱.پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی در قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب

۲۲. داشتن نمایندگـی سهـام و انجـام وظایف مجمع عمومـی شرکتهـای وابسته (زیرمجموعه) از جمله موارد مندرج در بندهای آتی.

۲۳. تصویب سیاستها و خط مشی‌های شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۲۴. تصویب اساسنامه شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و اصلاحات و ارایه آن جهت تصویب در مراجع ذیصلاح قانونی.

۲۵. عزل و نصب اعضای هیئت‌مدیره و همچنین تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) وفق قوانین و مقررات مربوط.

۲۶. تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۲۷. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای وابسته (زیرمجموعه).

۲۸. پیشنهاد ادغام یا انحلال یک یا چند شرکت وابسته (زیرمجموعه) به مجمع عمومی شرکت.

۲۹. نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و اخذ گزارشهای آماری، صورت‌حسابهای مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور تأیید و یا ارایه طریق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصمیمات لازم.

۳۰. طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقاء تواناییهای کادر مدیریت در شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

۳۱. آماده‌سازی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.

۳۲. اصلاح ساختار، پیشنهاد قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکتهای قابل واگذاری، ارایه اطلاعات کامل مالی و سایر اطلاعات مربوط و مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمت پایه به سازمان خصوصی‌سازی با تأیید مجمع عمومی.

ماده۱۵ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور رئیس هیئت‌مدیره و حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

ماده۱۶ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه شرکتهای زیرمجموعه نظارت دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع‌عمومی و هیئت‌مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشگری و سازمانها و مؤسسات و نهادها و بنیادها با حق توکیل دارد.

ماده۱۷ ـ مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

ماده۱۸ ـ اهم وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

۱.    اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

۲.    تهـیه، تنظیم و پیشنهاد خـط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به‌هیئت‌مدیره.

۳.    تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

۴.    تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای مربوط.

۵.    تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت‌مدیره.

۶.    تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۷.    نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸.    عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

۹.   اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمتهای شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان شرکت.

۱۰.   مدیریت و نظارت بر بررسی گزارشات توجیهی و طرح مقدماتی احداث باغ شهر یا شهرک و صدور پروانه احداث شهرک یا باغ شهر و پروانه بهره‌برداری از آنها و سایر امور مربوط به شهرکها در چارچوب آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط.

۱۱.   نظارت و جلوگیری از تخلفات در احداث شهرهای جدید یا شهرکها یا باغ شهرها و پیگیری متخلفین از طریق مراجع صالح.

۱۲.   امضا و صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک.

۱۳.   انجام سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، به عهده مدیرعامل محول شده یا می‌شود.

تبصره۱ ـ مدیرعامل به مسئولیت خود می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره۲ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده۱۹ ـ افتتاح حساب در بانکها، کلیه چکها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا نماینده مجاز وی برسد. ضمناً کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده باید امضای ذیحساب و یا نماینده وی را نیز داشته باشد.

تبصره ـ کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی خواهدبود.

ماده۲۰ ـ بازرس (حسابرس) شرکت که از سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مـؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حـرفه‌ای حسابداران ـ مصوب۱۳۷۲ـ می‌باشد، بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورتهای مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات لازم را برای مجمع عمومی تهیه می‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد. بازرس نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع مربوط ارایه می‌نماید. بازرس با اطلاع رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه‌ای در عملیات شرکت شود.

فصل سوم ـ سایر مقررات

ماده۲۱ ـ این شرکت و شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) از نظر سیاستها، برنامه‌ها و سایر فعالیتهای اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند.

ماده۲۲ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای اولین سال تأسیس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد.

ماده۲۳ ـ حسابهای شرکت در پایان اسفند ماه بسته می‌شود، صورتهای مالی هرسال باید در مواعد مقرر قانونی به بازرس تسلیم شود.

ماده۲۴ ـ جابجایی اعتبارات و درآمد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و درصد موردنیاز جهت تأمین هزینه‌های شرکت عنوان درآمد ندارد.

ماده۲۵ ـ سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی، فرهنگی و مذهبی در شهرهای جدید به عنوان پیش پرداخت مالیاتهای شرکت مادر و هریک از شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) به حسابهای مالیاتی قطعی شده آنها منظور می‌شود.

ماده۲۶ ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده براساس قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر دستورالعملهای مربوط عمل خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۳۵۴۰۱/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۹ و شماره ۳۷۱۶۴/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ شورای نگـهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

منبع: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

نظر شما