شناسهٔ خبر: 1778 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

زندگینامه علی محمد نوريان

 علي محمد نوريان علي محمد نوريان در سال 1327 دیده به جهان گشود.

سوابق تحصيلي

دكتري مهندسي برق _ مشترك دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه ولز انگلستان (C)

كارشناسي ارشد مهندسي برق، دانشگاه كارديف انگلستان

كارشناسي ارشد مديريت دولتي

رده يك هواشناسي ( بالاتر از ليسانس)

كارشناسي فيزيك كاربردي، دانشگاه صنعتي شريف تهران

فعاليت هاي اجرايي

تاكنون- ۱۳۹۲   قائم مقام وزير راه وشهرسازي در امور هواشناسي و هوانوردي

1392- ۱۳88مشاور رييس جمهور در امور هواشناسي و تغييرات اقليمي

۱۳۸۹- ۱۳۸۸   قائم مقام معاون رئيس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست

۱۳۷۲-۱۳۷۳    قائم مقام وزير راه و ترابري

۱۳۶۰-۱۳۸۸    معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان هواشناسي كشور (به استثناي يك سال(

۱۳۶۰-۱۳۷۰معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري (دو دوره)

۱۳۶۰-۱۳۶۸   عضو و رئيس هيات مديره هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (دو دوره(

۱۳۶۰-۱۳۷۰   رئيس هيات مديره شركت هواپيمايي آسمان (ده سال)

۱۳۶۹-۱۳۷۱   رئيس هيات مديره شركت فرودگاههاي كشور(اولين دوره(

۱۳۶۹-۱۳۷۳رئيس  هيات مديره شركت هواپيمايي كيش (اولين دوره)

۱۳۶۹-۱۳۷۳   رئيس هيات مديره شركت هواپيمايي ماهان ( اولين دوره(

۱۳۷۱-۱۳۸۵   رئيس هيئت مديره صنايع هوايي ايران (14 سال)

۱۳۵۸-۱۳۶۰   معاون امور عمراني استاندار استان لرستان

فعاليتهاي بين المللي :

۱۳۸۲-۱۳۸۸   معاون اول سازمان هواشناسي جهاني (WMO)

۱۳۷۸-۱۳۸۲   معاون دوم سازمان هواشناسي جهاني (WMO)

۱۳۷۴-۱۳۹۰   عضو شوراي اجرايي سازمان هواشناسي جهاني (WMO)

۱۳۶۰-۱۳۹۰ نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان هواشناسي جهاني (WMO)

۱۳۹۰- ۱۳۷۲نماينده و نقطه تماس ملي در هيات بين الدولي تغيير اقليم (IPCC)

۱۳۹۰- ۱۳۷۵   نماينده ونقطه تماس ملي در گروه ديدباني جهاني زمين (GEO)

۱۳۶۰-۱۳۷۲    سرپرست هياتهاي مختلف رسمي در اجلاسيه هاي اسكاپ (ESCAP)

۱۳۶۰-۱۳۶۸    سرپرست هياتهاي مختلف رسمي در اجلاسيه هاي ايكائو (ICAO)

۱۳۷۰-۱۳۷۲   عضو گروه كاري  تجاري كردن سرويسهاي آب و هواشناسي

۱۳۷۰-۱۳۷۱   عضو كميته جهاني انتخاب دانشمند سال (WMO)

۱۳۷۴-۱۳۷۶   عضو كميته انتخاب برنده جايزه سازمان هواشناسي بين المللي (IMO Prize)

۱۳۷۶-۱۳۷۷   رئيس كميته انتخاب برنده جايزه سازمان هواشناسي بين المللي (IMO Prize) 

۱۳۷۷-۱۳۷۸   عضو گروه كار در برنامه بلند مدت (WMO)

۱۳۷۸-۱۳۹۰   عضو گروه مشورتي همكاريهاي فني و كمكهاي داوطلبانه (WMO) 

۱۳۷۸-۱۳۸۲   رئيس كميته هماهنگي آب و هواشناسي و نظارت بر آلودگي درياي خزر (دو دوره)  CASP COM

۱۳۷۸-۱۳۹۰   رئيس گروه مشورتي اقليم و محيط زيست (WMO)

۱۳۸۲-۱۳۹۰   رئيس گروه مشورتي برنامه استراتژيك سازمان هواشناسي جهاني (WMO)

۱۳۸۶-۱۳۹۰   رئيس گروه كار اقليم و مسائل مربوط به هوا، آب و محيط زيست – شوراي اجرايي

۱۳۸۶-۱۳۸۰   عضو گروه كاربلاياي طبيعي و كاهش خطر پذيري– شوراي اجرايي

۱۳78-۱۳۸۸رئيس كميسيون هاي جهاني تخصصي هشتگانه هواشناسي كاربردي (دو دوره(

۱۳۸۸رييس وعضو كميته بين المللي برگزاري سومين كنفرانس جهاني اقليم - ژنو

۱۳۹۰ عضو كميته برگزاري كنفرانس مسائل سازگاري در رابطه با تغييرات اقليم - مسكو

فعاليتهاي علمي داخلي

تاكنون– 1390    رئيس انجمن هواشناسي

تاكنون- 1388    نايب رئيس  انجمن ژئوفيزيك

تاكنون- ۱۳۶۵    عضو دائم انجمن علوم و فنون دريايي

تاكنون- ۱۳۶۷    عضو دائم انجمن فيزيك ايران

۱۳۷۱- ۱۳۶۹    رئيس انجمن هوا و فضاي جمهوري اسلامي ايران (يك دوره)

۱۳71- ۱۳۶۰    رئيس شوراي عالي هواپيمائي كشوري ( دو دوره(

۱۳۸۸- ۱۳۷۱    رئيس كميته ملي هواشناسي دريايي و اقيانوس شناسي فيزيكي

۱۳84- ۱۳۷۴    عضو كميسيون ملي كشاورزي – شوراي پژوهشهاي كشور

۱۳۷۴-۱۳۸4    عضو كميسيون ملي آب – شوراي پژوهشهاي كشور

۱۳۸۸- ۱۳۷۵   عضو كميته ملي توسعه پايدارو محيط زيست

۱۳۸۸- ۱۳۷۲    عضو شوراي عالي اقيانوس شناسي كشور

۱۳۸۹- ۱۳۷۱    عضو كميته ملي كاهش بلاياي طبيعي

سوابق علمي_ پژوهشي:

۱۳۶۰-۱3۷۱    مدير مسئول مجله فني “آسمان ايران

1388-۱۳۶۰    مدير مسئول مجله علمي هواشناسي نيوار

۱۳۷۰-۱۳۷۳    سرپرست دانشگاه كيش

تاكنون- ۱۳۷۰    تدريس و مشاوره و راهنماي دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد ( دانشگاه صنعتيشريف،دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده صنعت هوانوردي و مركز آموزش هواشناسي و علوم جو-دانشگاه شمال)

۱۳۷۱-۱۳۷۶    رئيس مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران – دانشگاه تربيت مدرس

تاكنون- ۱۳۷۲    رئيس هيات امناء دانشگاه شمال

۱۳۷۲-۱۳۷۸    عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

۱۳۷۸-۱۳۸۸    عضو هيات علمي پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو

تاكنون- ۱۳۸8    عضو هيات علمي دانشگاه شمال

تاكنون- ۱۳۸۳    عضو هيات امناي دانشگاه  علوم كشاورزي گرگان

تاكنون- ۱۳۸۵    عضو هيات امناي دانشگاه گلستان

تاكنون- ۱۳۸۵    عضو هيات امناي دانشگاه فني علي آباد

تاكنون- ۱۳۸۵    عضو هيات امناي پژوهشكده منابع طبيعي و آبخيزداري

۱۳۷۶-۱۳۸۸    رئيس هيات امناء پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو

۱۳۸۴-۱۳۸۸    رئيس هيات امناء پژوهشكده اقليم شناسي - مشهد

۱۳۸۶-۱۳۸۸    رئيس هيات امناء پژوهشكده هواشناسي آبشناسي - ايلام

انتشارات و مقالات:

-نقش هواشناسي در ازدياد محصولات كشاورزي، كنگره ملي كشاورزي- تهران 1985

-هواشناسي و روند بازسازي، دومين كنفرانس فني بازسازي – شيراز 1986

-بررسي نوسانات سطح آب درياي خزر، كنفرانس منطقه اي درياي خزر-رامسر 1986

-تاريخچه هواشناسي در ايران و جهان، مجله جغرافيا 1987

-تغيير اقليم، بحران ملي يا بحران جهاني، خبرنامه شوراي تحقيق كميسيون آب 1989

-چرخش شارمغناطيسي و كاهش نيروهاي محلي در مواد مغناطيسي بي شكل، كنفرانس فيزيك – تهران 1989

-روش محاسبه نيروي باد در سازه ها ، 1990- مجله نيوار

-دانش و فناوري، هسته توسعه، 1990- كنفرانس فني سرويسهاي آب و هواشناسي آسيا - مسقط

-روش محاسبه اثر باد برسازه ها، كنفرانس روشهاي ساخت و مواد، دانشكده فني دانشگاه تهران 1990

-همكاريهاي منطقه اي در توسعه هواشناسي دريايي و اقيانوس شناسي فيزيكي در خليج فارس و درياي عمان، اولين كنفرانس مديريت سرويسهاي آب و هواشناسي در شانگهاي – چين 1991

-همكاري منطقه اي، مدل توسعه هواشناسي دريايي و اقيانوس شناسي فيزيكي در خليج فارس 1991- مجله نيوار

-پيش بيني آفات گياهي، نقش هواشناسي در كاهش ضايعات محصولات - سمينار بين المللي زراعت و دامپروري – دانشگاه اصفهان 1993

-نقش هواشناسي در كاهش ريسك در عمليات كشاورزي، كنفرانس كشاورزي – ساري 1994

-مدل رقومي ميان مقياس دو بعدي لايه اختلاط بر فراز تهران، كنفرانس فيزيك – رشت 1996

-افقهاي محيط زيست پايدار و هواي پاك، همكاري منطقه اي و ناحيه اي بين سرويسهاي هواشناسي و آبشناسي (مطالعه موردي در خصوص درياي خزر)، دومين كنفرانس مديريت سرويسهاي آب و هواشناسي در منطقه آسيا- ماكائو نوامبر 1997

-تغيير اقليم و گرم شدن جهاني، فصلنامه نيوار 1997

-داده ها و اطلاعات هواشناسي، سر فصلي مهم در آمار، كنفرانس بين المللي آمار، دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1998

-اهميت داده هاي هواشناسي و هواشناسي دريايي در سازه هاي ساحلي – 1998- كنفرانس علوم و فنون دريايي - بندرعباس

-پيش بيني بلاياي جوي و اقليمي يا تدارك عمليات امدادي، كداميك بهتر است؟ سمينار ملي كاهش آثار بلاياي طبيعي – هلال احمر، تهران 1998

-نقش علوم و فن آوري در مديريت سرويسهاي هواشناسي در كشورهاي جهان سوم، كارگاه آموزشي منطقه اي براي ظرفيت سازي مديريت سرويسهاي آب و هواشناسي 1998

-تغيير اقليم، بحران جهاني يا معضل ملي ؟ سمپوزيوم بين المللي تغيير اقليم و آثار آن در حوزه كشورهاي عربي، مارس 1999- دمشق، سوريه

-هواشناسي، چالشهاي منابع نيروي انساني و فني در قرن بيست و يكم، سمينار   تغييرات راهبردي فني در منطقه آفريقا، آوريل – مي 1999، قاهره –مصر

-بيست و نهمين كنفرانس بين المللي رادار هواشناسي، جولاي 1999، مونترال، كانادا

-آموزش وسيله انگيزشي در كشورهاي در حال توسعه، سمپوزيوم آموزشي هواشناسي و آبشناسي سازمان هواشناسي جهاني، نوامبر 1999- تهران –ايران

-چالشها و فرصتهاي مقابل سرويسهاي ملي آب و هواشناسي در مطالعه موردي قرن بيست و يكم. سمينار منطقه اي سرويسهاي هواشناسي، فرصتها و چالشهاي قرن بيست و يكم – سئول، جمهوري كره، 17-18 سپتامبر 2000

-دانش، كليد حل مشكلات ملل در حال توسعه قرن بيست و يكم، سمينار ظرفيت سازي و فنون نوين هواشناسي، چالشها و فرصتها- آنتاليا، تركيه 2000

-منابع مالي و تامين آن براي سرويسهاي ملي آب و هواشناسي در كشورهاي در حال توسعه، سمينار منطقه اي بهبود و مديريت هزينه ها در منطقه آسيا، نانينگ ، چين 2001

دستاوردها واقدامات مهم:

- مدرن كردن سيستمهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در هواشناسي، تجهيزات دريافت ماهواره اي، ايستگاههاي هواشناسي خودكار، سيستم سوئيچ اتوماتيك و ارتقاء سطح نرم افرازهاو مدل سازي جوي

-تاسيس 24 مركز تحقيقاتي هواشناسي وعلوم جو در نقاط مختلف

- اجراي دهها پروژه تحقيقاتي در 9 گرايش هواشناسي كاربردي

 تاسيس مراكز منطقه اي و بين المللي هواشناسي و اقليم شناسي مانند

الف) مركز ملي اقليم - مشهد

ب) مركز علوم جوي و اقيانوسي- تهران

پ) مركز تحقيقات هواشناسي و علوم جو -تهران

ت) مركزآموزش منطقه اي هواشناسي و علوم جو-يكي از مراكز جهاني تاييد شده توسط WMO-

ث) مركز منطقه اي مديريت ريسك وكاهش بلاياي طبيعي كشورهاي اكو - مشهد

-مراكز فوق الذكر توسط مقام محترم رياست جمهوري وقت يا معاون اول ايشان ويا توسط دبير كل سازمان هواشناسي جهاني آقاي پروفسور اوباسي افتتاح گرديده اند

-اعطاي بورسيه و ايجاد فرصتهاي تحصيلي براي حدود هزار و دويست نفر از پرسنل هواشناسي در دانشگاهها و موسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور در جهت توانمندسازي نيروي انساني تخصصي

- طرح مدرنيزه كردن و توسعه تكنولوژي اطلاعات سازمان هواشناسي كشور

- تأسيس مركز ملي خشكسالي

- موسسه آموزشي علمي كاربردي هواشناسي و علوم جو در 10 استان كشور

- يكي از پايه گزاران اصلي تاسيس دانشگاه كيش

- پايه گزار اصلي تاسيس مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران- دانشگاه تربيت مدرس

- يكي از پايه گزاران اصلي تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي شمال

جوايز و تقدير نامه ها

- كسب نشان افتخار (مديريت و لياقت) از رياست محترم جمهوري وقت

- كسب لوح سازمان نمونه كشوري - سازمان هواشناسي – از معاون محترم رئيس جمهور

- كسب لوح حامي سلامت از معاون اول محترم رييس جمهور

- كسب لوح افتخار به عنوان نشريه نيوار، يكي از پنج نشريه برگزيده علمي كشور (مدير مسول و سر دبير) از رياست محترم جمهوري وقت

- كسب جايگاه هواشناسي به عنوان سازمان برتر و برگزيده توسط سازمان هواشناسي جهاني

- دريافت لوح تقدير به امضاي اعضاي هيات رئيسه سازمان هواشناسي جهاني و كليه روساي هواشناسي جهان به مناسبت سي سال خدمات ارزنده در سطح بين المللي

برچسب‌ها:

نظر شما