شناسهٔ خبر: 1784 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنايی با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري به عنوان يكي از سازمان هاي فني، اجرايي و مديريتي وزارت مسكن و شهرسازي با رسالت تجديد حيات شهري و نيل به شهر پايدار و مشاركتي در سال ۱۳۷۶ تاسيس گرديد.

توسعه دروني با برنامه ريزي و مديريت بهينه استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود شهري و مورد نياز آتي در محدوده قانوني شهرها، هويت بخشي و احياي معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي از طريق اصلاح سيماي شهر به منظور با شكوه سازي محيط زندگي شهري، ساماندهي و انتظام بخشي به فعاليتها، جمعيت و فضا در جهت ايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي و كاركردي در فضاهاي زندگي بافت هاي شهري و نهايتا ارتقا كيفيت محيط شهري از جمله مهمترين اهداف سازمان است.

اهداف:

هدف از تشكيل شركت ، راهبري و ساماندهي فعاليتهاي تصدي دولت از طريق شركتهاي زيرمجموعه در زمينه احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي ، فرسوده و ناكارآمد شهري و همچنين مديريت استفاده بهينه از امكانات مذكور در جهت توسعه دروني شهرها و ارتقاي محيط زندگي شهري در چارچوب سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و توسعه و ترويج فعاليتهاي فوق الذكر از طريق مشاركت شهرداريها ، ساكنان و مالكان بافتهاي مزبور و اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشد .

وظايف شركت :

 • ۱- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري و الگوسازي در جهت تحقق اهداف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط

 • ۲- كنترل و نظارت بر مديريت و ساماندهي مشاركتهاي مردمي اعم از مالكان و ساكنان واقع در طرحها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

 • ۳- جلب ، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتي جهت اجراي پروژه هاي بهسازي و نوسازي شهري از قبيل مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با تشكيل شركتهاي سهامي عام و نظاير آن ، انتشار اوراق مشاركت وتحصيل وام از مؤسسات اعتباري ، پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

 • ۴- عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع مؤسسات و شركتهاي خارجي با رعايت قوانين و مقررات

 • ۵- مديريت بر امور خريد ، فروش ، نقل و انتقال ، اجاره و استيجاره ، تجميع و تفكيك ، احداث بنا بر روي املاك و مستحدثات موضوع فعاليت شركت و واگذاري املاك و اراضي معوض كه از طريق شركتهاي زير مجموعه انجام مي شود.

 • ۶- آزادسازي و تملكات ضروري براي اجراي طرحهاي موضوع شركت كه بنا به ضرورت بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ شوراي انقلاب صورت مي گيرد.

 • ۷- انجام فعاليتهاي آموزشي ، مطالعاتي ، فرهنگي و ارتقاء و توسعه منابع انساني مرتبط با اهداف شركت

 • ۸- ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از رشد بي رويه شهرها از طريق شناسايي معضلات شهري مربوط به بافتهاي حاشيه اي و استفاده از ظرفيتهاي توسعه دروني اين مناطق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت تصويب و ابلاغ به دستگاههاي مرتبط

 • ۹- مديريت ، توسعه و تجهيز منابع مالي جهت بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي و فرسوده شهري و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي في مابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه

 • ۱۰- بررسي و مطالعه در زمينه تجربيات ساير كشورهاي جهان و انتخاب روشهاي برتر و بهينه ، آموزش و ترويج شيوه هاي برگزيده و اصول مرتبط با اهداف شركت بين مديران شهري ، شهرداريها و عمومم ساكنان بافتها

 • ۱۱- مديريت و ايجاد هماهنگي بين شركتهاي زيرمجموعه و هدايت آنها در جهت سياستها و برنامه هاي مصوب دولت و وزارت مسكن و شهرسازي

 • ۱۲- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها ، سياستها ، برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت ، ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي و فرسوده شهري و توسعه درون زا به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور سير مراحل تصويب در مراجع ذيصلاح و همچنين انجام عمليات لازم به منظور نظارت بر اجاي آنها به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي درچارچوب قوانين و مقررات

 • ۱۳- پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي حوزه مرتبط با موضوع فعاليت شركت ازدولت

 • ۱۴- انجام هرگونه عمليات مالي ، معاملات ، سرمايه گذاري ، تشكيل شركت ، مشاركت در مؤسسات و شركتهاي ديگر كه مرتبط با موضوع شركت باشد با رعايت قوانين و مقررات مرتبط.

منبع: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري

نظر شما