شناسهٔ خبر: 1940 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنایی با شرح وظايف معاونت راه روستايي وزارت راه و شهرسازی

راه روستایی اهم وظایف معاونت راه روستايي وزارت راه و شهرسازی و همچنین زیرمجموعه این معاونت به شرح زیر است.

شرح وظايف:

    نظارت عاليه بر امر تهيه وتنظيم طرح جامع شبكه راههاي روستايي در راستاي توسعه ،بهره برداري،ايمني و نگهداري.

     سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت بر امور ساخت ، توسعه و نگهداري راههاي روستايي.

    برنامه ريزي وپيگيري تامين اعتبارات لازم براي تحقق اهداف و سياست ها در قالب برنامه هاي پنجساله و ساير مقررات مربوط به راههاي روستاييبمنظور تامين تسهيلات و تجهيز منابع مالي براي توسعه كمي و كيفي راههاي روستايي.

    نظارت عاليه بر امر بررسي وتدوين معيارهاو دستورالعمل هاي بهره برداري و تامين تجهيزات،ماشين آلات و امكانات مورد نياز عمليات راهداري روستايي.

    نظارت عاليه برروند اجراي كيفي پروژه هاي راه روستايي و نحوه صحيح بهره برداري از راههاي ساخته شده.

    سياستگذاري چگونگي تهيه، پايش و بهنگام سازي اطلاعات و آمار راههاي روستايي و ترافيك و حمل ونقل روستايي.

    راهبري امر مطالعه و بررسي راههاي روستايي به منظور تهيه و اجراي طرحهاي ايمني.

    سياستگذاري به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي براي احداث ،توسعه و نگهداري راههاي روستايي.

    انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام محترم وزارت .

دفاتر زير مجموعه اين معاونت عبارتند از:

    دفتر برنامه ريزي و نظارت بر توسعه راه روستايي

    دفتر  برنامه‌ريزي، بهره برداري، ايمني و نگهداري راه روستايي

شرح وظايف اين دفاتر عبارتند از:

دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه راه روستايي

    تهيه وتنظيم برنامه جامع توسعه شبكه راههاي روستايي.

     برنامه ريزي وپيگيري تامين اعتبارات لازم مربوط به راههاي روستايي.

     مطالعه ،بررسي واظهار نظر در مورد تغييرات واصلاحات لازم در نقشه هاي اجرايي پروژه هاي راههاي روستايي وابلاغ آن به واحدهاي استاني.

     نظارت عاليه بر روند اجراي به موقع وبا كيفيت پروژه هاي ساخت وتوسعه راه روستايي ، ارزيابي عملكرد مجريان و واحدهاي استاني در رابطه با راههاي روستايي وارائه گزارشات وراهكارهاي مناسب.

     پيگيري تامين تسهيلات وتجهيز منابع مالي براي توسعه كمي وكيفي راههاي روستايي.

     بررسي وتدوين معيارها،دستورالعمل هاو شاخصهاي فني و هماهنگي با آزمايشگاههاي كنترل كيفيت ، تحقيقاتي و.....و ارائه روشهاي نوين براي توسعه راه روستايي.

     جلب مشاركتهاي مردمي وسازمانهاي غير دولتي براي احداث وتوسعه ر اههاي روستايي.

     بررسي و اظهار نظر در مورد واريانهاي پيشنهادي واحدهاي استاني و اعمال اصلاحات لازم در نقشه هاي اجرايي پروژه هاي مربوط.

     تهيه وبهنگام سازي اطلاعات و آمار راههاي روستايي وترافيك وحمل ونقل روستايي.

     تقويت ساختارهاي نظارتي وامور مهندسان ناظر ،تدوين ساز وكارهاي مناسب اجرايي بر اساس نظام فني وامور اجرايي كشور براي راههاي روستايي.

     شركت دركميسيونهاي فني مربوط به ساخت و توسعه راههاي روستايي.

دفتر برنامه ريزي، بهره‌برداري، ايمني و نگهداري راه‌ روستايي

    تهيه وتنظيم برنامه هاي جامع نگهداري ،بهره برداري وايمني راههاي روستايي.

     تهيه وتصويب دستورالعمل هاي فني واجرايي جهت نگهداري راههاي روستايي.

     مطالعه وبررسي راههاي روستايي با توجه به وضعيت اقليمي هر منطقه به منظور تهيه واجراي طرحهاي ايمني.

     شركت در كميسيونهاي فني امور مربوط به نگهداري وبهره برداري راههاي روستايي وكميسيونهاي متشكله در ساير سازمانها جهت بررسي واتخاذ تصميم در مورد رفع مشكلات راههاي روستايي.

     نظارت عاليه بر نحوه نگهداري ورعايت استانداردهاي ايمني واجراي برنامه هاي روكش آسفالت ،برف‌روبي، ارتقاي مشخصات هندسي واقدامات ترميمي.

     برنامه ريزي ونظارت جهت اصلاح هندسي مسيرها،تقاطع ها،خط كشي ، نصب علائم ايمني ،رعايت حريم ورفع نقاط حادثه خيز راههاي روستايي.

     مطالعه و بررسي كليه راههاي روستايي با توجه به وضعيت اقليمي هر منطقه به منظور تهيه و اجراي طرحهاي ايمني.

     تهيه ، پايش و بهنگام سازي اطلاعات و آمار راههاي روستايي وحمل ونقل روستايي.

     نظارت بر اجراي صحيح بهره برداري از راههاي روستايي.

     تهيه وتامين تجهيزات ، ماشين آلات وامكانات مورد نياز عمليات راهداري راههاي روستايي .

نظر شما