شناسهٔ خبر: 21270 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

برنامه جدید حرکت قطارهای حومه‌ای تهران-هشتگرد-قزوین و تهران-پیشوا

ریل باس جدول ساعات حرکت قطارهای حومه‌ای تهران-هشتگرد-قزوین و تهران - پیشوا از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا ۱۰ خردادماه مشخص و قطارهای حومه‌ای بر این اساس سیر و حرکت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ روزانه ۶ رام قطار حومه‌ای در مسیر حومه‌ای تهران - هشتگرد - قزوین و سه رام قطار در مسیر حومه‌ای تهران -ورامین- پیشوا سیر حرکت دارند که جدول ساعات حرکت این قطارها برای تاریخ  ۹۵/۲/۱ تا ۹۵/۳/۱۰ به شرح ذیل است:

ساعت حرکت قطارهای تهران - هشتگرد - قزوین و بالعکس از۹۵/۲/۱ تا ۹۵/۳/۱۰

نام قطار

شماره قطار

حرکت تهران

ورود نیک پسندی

ورود ملکی

ورود شهر قدس

حرکت شهر قدس

ورود کرج

حرکت کرج

ورود کردان

ورود هشتگرد

خروج هشتگرد

ورود آبیک

خروج آبیک

قزوین

هشتگرد ۱

۹۱۲

۶:۴۰

۷:۰۰

۷:۱۰

۷:۱۲

۷:۱۴

۷:۲۷

۷:۲۹

۷:۴۴

۷:۵۵

       

هشتگرد ۲

۹۶۲

۱۳:۲۵

۱۳:۴۵

۱۳:۵۵

۱۳:۵۷

۱۳:۵۹

۱۴:۱۲

۱۴:۱۷

۱۴:۳۲

۱۴:۴۰

       

هشتگرد ۳

۹۳۴

۱۷:۰۵

۱۷:۲۵

۱۷:۳۵

۱۷:۳۷

۱۷:۳۹

۱۷:۵۲

۱۷:۵۴

۱۸:۰۹

۱۸:۲۰

       

هشتگرد ۴

۹۶۴

۱۷:۵۰

۱۸:۱۰

۱۸:۲۰

۱۸:۲۲

۱۸:۲۴

۱۸:۳۷

۱۸:۳۹

۱۸:۵۴

۱۹:۰۵

       

قزوین ۲

۴۵۸

۱۹:۰۰

۱۹:۲۰

۱۹:۳۰

۱۹:۳۲

۱۹:۳۴

۱۹:۴۵

۱۹:۴۸

۲۰:۰۳

۲۰:۱۳

۲۰:۱۵

۲۰:۲۵

۲۰:۲۷

۲۱:۱۰

قزوین ۱

۴۵۶

۱۶:۲۰

۱۶:۴۰

۱۶:۵۰

۱۶:۵۲

۱۶:۵۴

۱۷:۰۵

۱۷:۰۷

۱۷:۲۲

۱۷:۳۲

۱۷:۳۴

۱۷:۴۴

 ---

۱۸:۲۰

نام قطار

حرکت هشتگرد

ورود کردان

حرکت کردان

ورود کرج

حرکت کرج

ورود شهر قدس

حرکت شهرقدس

ورود ملکی

حرکت ملکی

ورود لشکری

حرکت لشکری

ورود نیک پسندی

حرکت نیک پسندی

ورود تهران

 

     

هشتگرد ۱

۸:۵۰

۸:۵۹

 ---

۹:۱۴

۹:۱۶

۹:۲۹

۹:۳۱

۹:۳۳

 ---

۹:۳۸

 -

۹:۴۳

 ---

۱۰:۰۵

       

هشتگرد ۲

۱۵:۱۵

۱۵:۲۵

 ---

۱۵:۴۰

۱۵:۴۵

۱۵:۵۸

۱۶:۰۰

۱۶:۰۲

 ---

۱۶:۰۷

 ---

۱۶:۱۲

 ---

۱۶:۳۰

       

هشتگرد ۳

۵:۳۰

۵:۴۰

 ---

۵:۵۵

۵:۵۷

۶:۱۰

۶:۱۲

۶:۱۴

 ---

۶:۱۹

 ---

۶:۲۴

 ---

۶:۴۵

       

هشتگرد ۴

۶:۴۰

۶:۵۰

 ---

۷:۰۹

۷:۱۱

۷:۲۴

۷:۲۶

۷:۲۸

 ---

۷:۳۳

 ---

۷:۳۸

 ---

۸:۰۰

       

نام قطار

حرکت قزوین

ورود آبیک

خروج آبیک

ورود هشتگرد

خروج هشتگرد

ورود کردان

حرکت کردان

ورود کرج

حرکت کرج

ورود شهر قدس

حرکت شهرقدس

ورود ملکی

حرکت ملکی

ورود لشکری

حرکت لشکری

ورود نیک پسندی

حرکت نیک پسندی

ورود تهران

قزوین ۲

۶:۴۰

۷:۱۴

۷:۱۶

۷:۲۶

۷:۲۸

۷:۳۷

۷:۴۵تلاقی

۸:۰۰

۸:۰۲

۸:۱۵

۸:۱۷

۸:۱۹

 ---

۸:۲۴

 ---

۸:۲۹

 ---

۸:۵۰

قزوین ۱

۵:۳۰

۶:۰۴

 --

۶:۱۴

۶:۱۶

۶:۲۶

 ---

۶:۴۱

۶:۴۳

۶:۵۶

۶:۵۸

۷:۰۰

 ---

۷:۰۵

 ---

۷:۱۱

 ---

۷:۳۰

 

نام قطار

شماره قطار

حرکت از تهران

ورود به ری

خروج از ری

 بهرام

ورود به قرچک

خروج از قرچک

ورود به باقرآباد

خروج از باقرآباد

ورود به ورامین

خروج از ورامین

ورود به پیشوا

ورود به امامزاده

پیشوا ۱

۹۳۰

۴:۰۰

۴:۱۳

 ---

۴:۲۶

۴:۲۹

 ---

۴:۳۳

 ---

۴:۳۹

 ---

۴:۴۵

۴:۵۰

پیشوا ۲

۹۶۰

۵:۰۰

۵:۱۳

 ---

۵:۲۶

۵:۲۹

 ---

۵:۳۳

 ---

۵:۳۹

 ---

۵:۴۵

۵:۵۰

پیشوا ۳

۹۳۲

۱۷:۴۰

۱۷:۵۳

۱۷:۵۵

۱۸:۰۸

۱۸:۱۱

۱۸:۱۳

۱۸:۱۶

۱۸:۱۸

۱۸:۲۱

۱۸:۲۳

۱۸:۳۰

۱۸:۳۵

نام قطار

شماره قطار

حرکت از امامزاده

خروج از پیشوا

ورود به ورامین

حرکت از ورامین

ورود به باقرآباد

خروج از باقرآباد

ورود به قرچک

خروج از قرچک

ورود به بهرام

خروج از بهرام

ورود به ری

خروج از ری

ورود به تهران

پیشوا ۱

۹۳۱

۵:۰۵

۵:۱۰

۵:۲۰

 ---

۵:۲۴

۵:۲۶

۵:۲۸

۵:۳۰

۵:۳۲

 ---

۵:۴۵

 ---

۶:۰۰

پیشوا ۲

۹۶۱

۶:۱۵

۶:۲۰

۶:۳۰

۶:۳۳

۶:۳۶

۶:۳۸

۶:۴۰

۶:۴۲

۶:۴۴

۶:۴۶

۶:۵۸

۷:۰۰

۷:۱۵

پیشوا ۳

۹۳۳

۱۹:۱۵

۱۹:۲۰

۱۹:۳۰

۱۹:۳۲

۱۹:۳۶

۱۹:۳۸

۱۹:۴۰

۱۹:۴۲

۱۹:۴۴

۱۹:۴۷

۲۰:۰۰

۲۰:۰۲

۲۰:۱۵

نظر شما