شناسهٔ خبر: 2744 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جدیدترین آمارهای وزیر راه و شهرسازی از وضعیت مسکن در کشور/ گزارش پیشرفت مسکن مهر

مسكن مهر كوهدشت جدیدترین آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی مسكن، تحولات جمعیت، روند تحولات موجودی مسكن كشور، وضعیت مسكن در سال ۱۳۹۲ و گزارش پیشرفت مسکن مهر از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جدیدترین آمار ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن نیم تا سه درصد است و نرخ رشد بعد خانوار از ۴.۸ به ۳.۵ رسیده است این در حالی است که کشور رشد جمعیتی معادل ۲۵ درصد را تجربه کرده است. 

از سوی دیگر در سال ۱۳۹۲ تعداد خانوارهای شهری ۱۶.۲ میلیون با ۱۵.۵ میلیون خانه بوده و این آمار حاکی از کمبود مسکن شهری در ایران است. گزارش کامل وضعیت مسکن در ایران، شاخص‌های اقتصادی مسكن، تحولات جمعیت، خانوار و بعد خانوار در كل كشور، نرخ رشد سالیانه جمعیت و خانوار در دوران گذشته، وضعیت مسكن در سال ۱۳۹۲ و گزارش پیشرفت مسکن مهر تا آذر ماه سال 1393 در ادامه آمده است:

وضعیت موجود شاخص‌های اقتصادی مسكن:

حدود ۱۲ درصد

سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور

حدود ۳۰ درصد

سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت

حدود ۲۵ درصد

سهم مسکن از تسهیلات بانکی

۲۰ تا ۳۰ درصد

سهم بخش مسکن از کل گردش نقدینگی کشور

۰/۵ تا ۳ درصد

سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن 

حدود ۳۳ درصد

سهم مسکن از بودجه خانوار

 

یک واحد افزایش در ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن، تولید ناخالص داخلی را ۲.۱ واحد افزایش می‌دهد.

یک واحد افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن را ۱.۲ واحد افزایش می‌دهد.

هر ۶۹.۴ متر مربع ساخت مسكن، ۱ نفر شغل مستقیم و ۰.۷ نفر شغل غیر مستقیم ایجاد می‌كند.

تحولات جمعیت، خانوار و بعد خانوار در كل كشور، (نقاط شهری و روستایی) در سال های ۹۰-۱۳۷۵:

نقاط روستایی و غیرساكن

نقاط شهری

كل كشور

سال

بعد خانوار (نفر)

خانوار به هزار

جمعیت به هزار

بعد خانوار (نفر)

خانوار به هزار

جمعیت به هزار

بعد خانوار (نفر)

خانوار (هزار خانوار)

جمعیت (هزارنفر)

۵/۲۲

۴۴۴۹

۲۳۲۳۸

۴/۶۳

۷۹۴۹

۳۶۸۱۸

۴/۸۴

۱۲۳۹۸

۶۰۰۵۵

۱۳۷۵

۴/۳۶

۵۰۹۶

۲۲۲۳۶

۳/۸۹

۱۲۴۰۶

۴۸۲۶۰

۴/۰۳

۱۷۵۰۲

۷۰۴۹۶

۱۳۸۵

۳/۷۳

۵۷۵۸

۲۱۵۰۳

۳/۴۸

۱۵۴۲۸

۵۳۶۴۷

۳/۵۵

۲۱۱۸۶

۷۵۱۵۰

۱۳۹۰

نرخ رشد سالیانه جمعیت و خانوار در دوران گذشته :

نرخ رشد خانوار (درصد)

نرخ رشد جمعیت (درصد)

سال

ردیف

۲/۵

۱/۹۶

۷۵-۱۳۶۵

۱

۳/۵

۱/۶۲

۸۵-۱۳۷۵

۲

۳/۸۹

۱/۲۹

۹۰-۱۳۸۵

۳

تحولات جمعیت و خانوار تا افق ۱۴۰۵:

۱۴۰۵

۱۳۹۲

۱۳۹۰

سال

بعد خانوار (نفر)

خانوار (میلیون خانوار)

جمعیت (میلیون نفر)

بعد خانوار (نفر)

خانوار (میلیون خانوار)

جمعیت (میلیون نفر)

بعد خانوار (نفر)

خانوار (میلیون خانوار)

جمعیت (میلیون نفر)

۳/۱۲

۲۷/۹۳

۸۷/۱

۳/۵

۲۲/۱

۷۷/۴

۳/۵۴

۲۱/۱۸

۷۵/۱۴

كل

۳/۰۸

۲۱/۷۸

۶۷/۱

۳/۴۵

۱۶/۲

۵۵/۹

۳/۴۷

۱۵/۴۳

۵۳/۶۴

شهری

۳/۲۵

۶/۱۵

۲۰

۳/۶۴

۵/۹

۲۱/۵

۳/۷۳

۵/۷۵

۲۱/۵

روستایی

روند تحولات موجودی مسكن كشور (شهری و روستایی) طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ (میلیون واحد):

برآورد كمبودهای بالقوه موجود- بی‌مسكنی و بد مسكنی(هزار خانوار)

خانوارهای دارای مسكن كوچك (خانوارهای دارای یك اتاق و كمتر)

خانوارهای فاقد مسكن

شرح

۱۳۹۰

۱۳۸۵

۱۳۷۵

۱۳۹۰

۱۳۸۵

۱۳۷۵

۸۵۹

۱۰۲۳

۷۲۰

۶۴۵

۹۰۰

۱۰۳۵

شهری

۶۷۵

۶۸۱

۶۵۲

۵۸۵

۶۰۰

۵۹۳

روستایی

۱۵۳۴

۱۷۰۴

۱۳۷۲

۱۲۳۰

۱۵۰۰

۱۶۲۸

كل

وضعیت مسكن در سال ۱۳۹۲ بر مبنای آمارهای موجود:

تعداد خانوارهای شهری 

۱۶/۲ میلیون خانوار

موجودی مسكن نقاط شهری

۱۵/۵۵ میلیون واحد مسكونی

كمبود موجودی مسكن نقاط شهری

۶۴۵ هزار واحد

تعداد خانوار روستایی

۵/۹ میلیون خانوار

موجودی مسكن نقاط روستایی

۵/۳۸ میلیون واحد مسكونی

كمبود موجود مسكن نقاط روستایی

۵۱۷ هزار واحد

براساس ارقام فوق كمبود موجودی مسكن كشور در سال ۱۳۹۲معادل ۱۱۶۲ هزار واحد مسكونی است. 

كل نياز بالقوه مسكن در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۴۰۵:

ساخت و ساز واحد مسكونی برای تأمین نیاز خانوارهای تازه تشكیل شده

۵۸۲۸ هزار واحد مسكونی

ساخت و ساز واحد مسكونی برای جبران كمبود موجودی مسكن نسبت به خانوار

۱۱۶۲ هزار واحد مسكونی

ساخت و ساز واحد مسكونی برای نوسازی در نقاط شهری

۳۰۰۳ هزار واحد مسكونی

ساخت و ساز واحد مسكونی برای نوسازی در نقاط روستایی

۲۳۱۰ هزار واحد مسكونی

مساحت زیربنای مورد نیاز برای ساخت و ساز هدف گذاری شده با فرض رشد اقتصادی ۵/۲ درصد:

كل سرمایه گذاری مورد نیاز

(هزار میلیارد تومان)

كل مساحت زیربنای ناخالص

(میلیون مترمربع)

متوسط مساحت زیربنای خالص (مترمربع)

تعداد واحد

(هزار واحد)

شرح

۱۰۵۲

۱۱۹۱

۸۸

۱۰۸۲۷

كل

۸۵۳

۹۴۸

۹۰

۸۴۲۵

شهری

۱۵۳

۲۴۳

۸۱

۲۴۰۲

روستایی

۴۶

-

-

-

بهسازی مسكن

گزارش پیشرفت مسکن مهر دوم آذر ماه ۱۳۹۳:

تفكیك جمعیتی

برنامه۹۲-۸۹

تعداد واحد  اتمام پی‌سازی

تعداد واحد اتمام اسكلت و سقف

تعداد واحد اتمام سفت‌كاری

تعداد واحد اتمام نازك كاری

افتتاح شده

آماده افتتاح

زیر۲۵ هزار نفر

۳,۵۴,۱۰۰

۳,۴۶,۱۹۲

۳,۲۸,۰۲۸

۳,۰۷,۷۸۱

۲,۷۷,۷۴۱

۲,۵۵,۸۲۶

۲۹,۸۰۲

بالای ۲۵هزار نفر

۱۲,۰۱,۵۰۰

۱۲,۲۷,۰۱۳

۱۱,۵۳,۵۵۵

۱۱,۱۱,۹۲۱

۹,۴۶,۳۱۸

۷,۰۳,۲۴۸

۴۰,۵۴۵

شهرهای جدید

۴,۰۰,۰۰۰

۳,۹۹,۳۰۷

۳,۵۸,۶۳۳

۳,۱۸,۰۳۰

۲,۰۴,۳۰۷

۱,۳۳,۰۳۶

۸,۶۳۹

كل كشور

۱۹,۵۵,۶۰۰

۱۹,۷۲,۵۱۲

۱۸,۴۰,۲۱۶

۱۷,۳۷,۷۳۲

۱۴,۲۸,۳۶۶

۱۰,۹۲,۱۱۰

۷۸,۹۸۶

بافت فرسوده

۲,۰۰,۰۰۰

۲,۵۷,۲۹۲

۲,۳۲,۶۰۴

۲,۱۹,۳۸۸

۲,۰۷,۴۹۶

۱,۷۷,۵۱۵

۶۵,۲۰۰

جمع کل

۲۱,۵۵,۶۰۰

۲۲,۲۹,۸۰۴

۲۰,۷۲,۸۲۰

۱۹,۵۷,۱۲۰

۱۶,۳۵,۸۶۲

۱۲,۶۹,۶۲۵

۱,۴۴,۱۸۶

خودمالکین

۸,۶۸,۷۷۷

۸,۲۷,۶۶۴

۸,۰۱,۱۲۸

۷,۲۱,۱۶۰

 

گزارش پیشرفت و تغییرات فیزیکی مسکن مهر از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱  لغایت ۱۳۹۳/۰۹/۰۲:

تاریخ

استان

تعداد واحد اتمام پی سازی

تعداد واحد اتمام اسکلت و سقف

تعداد واحد اتمام سفت کاری

تعداد واحد اتمام نازک کاری

۱۳۹۲/۰۶/۰۱

کل کشور

۲۱,۸۷,۶۶۶

۱۹,۶۸,۷۲۶

۱۸,۱۶,۶۳۶

۱۳,۴۹,۷۵۴

۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۲۲,۲۹,۸۰۴

۲۰,۷۲,۸۲۰

۱۹,۵۷,۱۲۰

۱۶,۳۵,۸۶۲

تغییرات

۴۲,۱۳۸

۱,۰۴,۰۹۴

۱,۴۰,۴۸۴

۲,۸۶,۱۰۸

 

نظر شما