شناسهٔ خبر: 29294 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

آشنايی با هفت حوزه اصلی فعالیت‌های جاری هبیتات

هبیتات برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران (هبیتات) هفت حوزه اصلی کاری خود را با هدف آشنایی و ترویج اهداف خود منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران (هبیتات) مواردی از جمله قانونگذاری شهری، زمین و حکمروایی، اقتصاد شهری، برنامهریزی و طراحی شهری، خدمات زیربنایی شهری، کاهش خطرپذیری و بازسازی، مسکن و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی، پژوهشهای شهری و توانمندسازی و حوزه کاری فراگیری اجتماعی را به عنوان هفت حوزه اصلی فعالیت‌های جاری خود اعلام کرده است که در ادامه به اختصار به تشریح این هفت حوزه می‌پردازیم:

قانونگذاری شهری، زمین و حکمروایی:

بخش قانون­گذاری شهری، زمین و حکمروایی هبیتات ملل متحد بر راهکارهای بین­ المللی برای تمرکززدایی، تقویت حکومت­های محلی و بهبود دسترسی به خدمات اساسی برای همه شهروندان تأکید داشته و به دو بخش دربرگیرندگی اجتماعی و مشارکت مردمی تمرکز دارد.

این حوزه  از سه زیر مجموعه قانون­گذاری شهری، زمین و شبکه جهانی ابزار زمین و حکمروایی محلی و تمرکززدایی تشکیل شده است.

اقتصاد شهری:

بخش اقتصاد شهری هبیتات ملل متحد، به  ترویج سیاستها و راهبرد­های شهری که منجربه تقویت توانمندی شهرها می­شود، می­پردازد تا از این طریق پتانسیل شهرها را به عنوان محرک توسعه اقتصادی و عاملی در ایجاد ثروت و اشتغال محقق سازد.  این بخش  شامل زیرمجموعه­هایی از جمله توسعه اقتصادی محلی،تامین منابع مالی شهرداری­‌ها و امور جوانان و ایجاد اشتغال است.

برنامه‌ریزی و طراحی شهری:

بخش برنامهریزی و طراحی شهری هبیتات ملل متحد، با بهرهگیری از روشها، دستورالعملها و ابزارهای مناسب آزمایش شده در تمام سطوح و در جهت رشد و توسعه شهری، پایداری بهینه، افزایش کارآیی و تساوی حقوق به دولت­ها و شهرها کمک مینماید و شامل واحدهای برنامهریزی منطقه­ای و کلان­ شهری، برنامه­ریزی، توسعه و طراحی شهر ها و  تغییرات اقلیم می­شود.

خدمات زیربنایی شهری:

بخش خدمات زیربنایی شهری هبیتات ملل متحد، بر تقویت سیاستها و ساختارهای نهادی در جهت گسترش دسترسی عادلانه به خدمات اولیه شهری به خصوص برای اقشار کم­ درآمد تاکید دارد و از چهار دفتر
 مواد زائد جامد (پسماندها)، انرژی شهری، جابجایی شهری و  آب­رسانی و بهداشت تشکیل شده است.

کاهش خطرپذیری و بازسازی:

بخش کاهش خطرپذیری و بازسازی هبیتات ملل متحد، با استفاده از برنامه هایی چون پایدارسازی شهرها، بازسازی و ترمیم سکونتگاه­‌ها (بعداز سوانح)، در راستای کاهش آسیب پذیری شهری و روستایی و واکنش به بحران­‌ها فعالیت می­کند. این بخش از واحدهای بازیابی اسکان، احیاء سرپناه و کاهش خطرپذیری شهری تشکیل شده است.

مسکن و بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی:

بخش مسکن و بهسازی سکونتگاه­های غیررسمی هبیتات ملل متحد با هدف افزایش دسترسی به مسکن مناسب، بهبود کیفیت زندگی در محلات زاغهنشین و سکونتگاه­های غیررسمی و جلوگیری از ایجاد و رشد نمونه­های جدید آن است که از دو دفتر مسکن و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی تشکیل شده است.

پژوهش‌های شهری و توانمندسازی:

بخش پژوهشهای شهری و توانمندسازی هبیتات ملل متحد، این حوزه پیشرفت دستیابی به اهداف توسعه هزاره و دستور کار اسکان بشر را بررسی کرده و در قالب گزارشهای برنامه اسکان بشر ملل متحد و نیز برنامه شاخصهای شهری ارایه میکند. این بخش از واحدهای تحقیق، توسعه ظرفیت و رصدخانه شهری جهانی تشکیل شده است.

حوزه کاری فراگیری اجتماعی: شهر‌ها فرصت‌های شغلی متنوعی جهت افزایش استقلال مالی افراد فراهم می‌آورند، برخورداری از آموزش در سطوح مختلف را تسهیل می‌کنند، دسترسی به بهداشت و درمان را بهبود می‌بخشند، فرصت‌های بیشتری برای معاشرت اجتماعی در خارج از خانه فراهم می‌آورند و از همه مهم‌تر امکان بیشتری برای بازتعریف نقش سنتی اقشار مختلف جامعه مهیا می‌کنند.

زنان، مردان، کودکان، جوانان، سالمندان و افراد ناتوان و کمتوان جامعه، هریک شهر و شهرنشینی را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و هریک به طور متفاوتی از فرصت‌های موجود در شهر بهره می‌برند. از این رو بخش فراگیری اجتماعی هبیتات ملل متحد بر لزوم توجه به همه اقشار جامعه در برنامه‌های شهری تاکید دارد. این بخش از واحدهای زنان، کودکان، جوانان، سالمندانو افراد ناتوان و کم توان(معلولین جسمی، ذهنی و ….) تشکیل شده است./

نظر شما