شناسهٔ خبر: 33028 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در سومین کنفرانس بناهای بلند بررسی می‌شود؛

توسعه لیزینگ در ساختمان‌های بلند/ تحلیل بایدها و نبایدهای لیزینگ مسکن در بناهای بلند

حسین عبده تبریزی توسعه لیزینگ در ساختمان‌های بلند در سومین کنفرانس بناهای‌بلند در کارگروه اقتصاد و مالی کنفرانس به دبیری مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین کنفرانس بناهای‌بلند به دبیری علمی حامد مظاهریان از ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در تهران در حالی برگزار می‌شود که دبیری گروه اقتصاد و مالی را حسین عبده‌تبریزی مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد و در این کنفرانس توسعه لیزینگ را در ساختمان های بلند مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

به گفته اعضای کارگروه تخصصی اقتصاد و مالی سومین کنفرانس بناهای بلند و آنچه که در چکیده اهداف این کارگروه آمده است اینگونه مطرح شده که ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري‌ﻫﺎي ﻋﻤﺪه، باید ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﮔﺮ (Developer) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري از ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ باید ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. به همین دلیل نیز ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻮد ﺑﺮد. در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و اﻋﻀﺎي ﻣﯿﺰﮔﺮد روي موضوع لیزینگ گفتگو خواهند کرد ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه‌ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺰا از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﺎل‌ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

همچنین، بحث در مورد ﻧﻘﺶ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦ  و اینکه ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و در ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮه را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ مباحثی مطرح می شود. ﺑﻪ ﻋﻼوه ، سوالاتی از این دست که  آﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﯾﺎ خیر؟ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ باید  اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺺ‌ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي باید ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ از دیگر موضوعات و  سوالاتی است که در مورد آن بحث خواهد شد.

گفتنی است، بهروز ملکی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تحليل‌گر بين‌المللي سرمايه‌گذاري (CIIA) و دکتر میثم رادپوردکتری مدیریت مالی از دانشکدۀ حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی دیگر اعضای کارگروه تخصصی اقتصاد و مالی سومین کنفرانس بناهای بلند هستند که ۲۸ تا ۳۰ دی ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار می‌شود./

نظر شما