شناسهٔ خبر: 36396 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۱۱۲ ۸۹
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۳۰ ۶۷
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۶۸ ۹۰
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۴۵ ۷۵
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۲۱۳ ۸۸
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۲ ۶۵
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۳۰ ۸۰
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۲۴ ۶۵
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۱۷ ۷۵
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۱۲۳ ۶۵
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۷ ۲۳
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه نامشخص    
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۲۱ ۷۴
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۲ ۷۷
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۳۵ ۱۰۲
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۳۳ ۷۴
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد روان ۷۶ ۹۲
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۲۳ ۸۳
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۵۷ ۹۴
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۵ ۶۹
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۱۰ ۸۰
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۳ ۵۷
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۳۰ ۷۱
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۶۶ ۶۸
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۹ ۴۶
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد نامشخص    
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۲۱ ۷۴
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۲ ۸۵
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۸ ۹۰
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۴ ۸۹
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۳ ۱۰۰
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۴ ۷۴
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۲۴ ۶۸
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۱۸ ۷۱
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۲۵ ۸۷
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۹۳ ۱۷
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۱۴ ۶۲
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۱۷ ۷۹
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۱۲ ۹۲
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۰ ۱۰۰
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۹ ۷۸
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۵۳ ۸۰
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۱۱ ۶۹
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۲۳ ۸۱
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۲۵ ۹۹
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۱۶ ۱۰۰
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۷۷ ۹۳
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۲۳ ۹۷
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج نامشخص    
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۶ ۵۲
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۳ ۹۴
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۵۹ ۹۱
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۳۰ ۹۳
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان نامشخص    
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان نامشخص    
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي نامشخص    
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۱۰ ۸۷
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۷ ۹۷
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۸ ۱۰۰
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۱۱ ۸۳
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۰ ۸۷
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۶ ۹۳
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۴ ۸۸
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۳ ۸۱
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۱۴ ۷۲
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۵۵ ۹۵
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۱۸ ۷۱
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۱۹ ۷۳
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۱۰ ۷۷
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۱۷ ۸۴
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۱۰۵ ۸۴
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۱۸ ۷۱
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۸ ۶۴
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۹ ۷۹
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۲۵ ۹۶
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۲۱ ۸۹
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۲۶ ۵۸
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۱۹ ۷۸
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۹ ۹۲
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۲۲ ۸۷
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۹ ۸۴
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۹ ۷۷
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۵ ۷۷
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۸ ۸۹
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۱۲ ۶۸
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۰ ۹۵
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۴ ۸۸
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۸ ۸۳
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۷ ۷۹
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۳۶ ۷۶
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۳ ۸۹
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۳ ۸۴
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۷۶ ۹۸
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۶۳ ۷۵
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۱۱ ۷۳
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۶۰ ۱۰۲
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۲۴ ۷۶
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۱۰ ۵۷
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه نامشخص    
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۱۹۶ ۸۳
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۶۱۵ ۹۴
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه نامشخص    
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۸۵ ۸۴
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۲۳۲ ۸۹
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۱۹ ۷۸
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۷ ۹۸
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور نامشخص    
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار نامشخص    

نظر شما