شناسهٔ خبر: 3893 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

زندگينامه: مجيد روستا

مجید روستا مهندس مجيد روستا با ابلاغ دكتر آخوندي به سمت عضو هيئت مديره شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران منصوب شده است.

مجيد روستا داراي مدرك كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران است.

سوابق حرفه‌اي:

1387:مدير كل دفترتوانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي كشور تا كنون
1387: سرپرست دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي
1385:معاون دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي
1384:مدير واحد آماده سازي طرح بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن ( پروژه همكاري مشترك دولت جمهوري اسلامي ايران و بانك جهاني) ،وزارت مسكن و شهرسازي،سازمان عمران و بهسازي شهري ،تهران، تاكنون
1384:كارشناس مسئول دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي
1381: كارشناس دفتر اسكان غير رسمي
1390: دبير كارگروه بهسازي بافت هاي نابسامان شهري آسيا – اقيانوسيه تاكنون
1391:عضو هيات عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در استان هاي قم،گيلان و چهارمحال بختياري

كتاب : .....................................................................................................................
1387 : كتاب شهر و زلزله: رويكردي چندرشته اي به موضوع آسيب پذيري شهر ، ، تبيين مفاهيم شهرسازي با هدف كاهش آسيب پذيري شهرها در برابر زلزله ، انتشارات آگاه
1391:ترجمه كتاب زمين و مسكن قابل استطاعت در آسيا،نويسندگان ميكائيل مجل،گراهام تيپل،متيو فرنچ،در دست ويراستاري
1392: شهر و احساس امنيت، دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان لرستان
1388: مسأله يابي سكونتگاههاي غيررسمي در ايران، نشست تخصصي كمسيون امور زيربنايي و توليدي، مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2013: Citizens Participation in Urban Planning and Development in Iran, Facilitator Offices and Urban Regeneration, The Case of Nemat-Abad , Technische Universitat Berlin,2013
1390: ساماندهي و توانمندسازي بافت هاي نابسامان شهري، دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري

مقالات چاپ شده در مجلات :....................................................................................................
1380: برنامه ريزي مصونيت شهرها در برابر سوانح طبيعي ؛فصلنامه علمي ، فرهنگي پويش ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم زمين
تابستان 1382 :بررسي راهكارهاي عملي در حفاظت از بازارهاي سنتي شهرهاي كشور در برابر حريق ،فصلنامه علمي ؛پژوهشي و آموزشي- فرهنگ ايمني،شماره 3 ،وزارت كشور؛،سازمان شهرداريهاي و دهياري هاي كشور،تهران
1383: تجربه كشورهاي خارجي در بازسازي پس از زلزله، فصلنامه علمي پژوهشي و آموزش فرهنگ ايمني، شماره 8 و 9، وزارت كشور، سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور.
زمستان 83 و بهار 84: تجارب جهاني بازسازي زلزله (ترتيبات سازماني-فني) ، فصلنامه شهرسازي ومعماري هفت شهر ، سال پنجم ؛شماره هجدهم و نوزدهم؛ ؛ وزارت مسكن و شهرسازي،،سازمان عمران و بهسازي شهري،تهران
زمستان 83 و بهار 84 : تجربه ها و برنامه هاي اجرايي ايران در زمينه بازسازي،فصلنامه هفت شهر،سازمان عمران و بهسازي شهري، سال پنجم ؛شماره هجدهم و نوزدهم؛ وزارت مسكن و شهرسازي،،سازمان عمران و بهسازي شهري،تهران
1384 : رونيز( بخش و شهري در شهرستان استهبان –استان فارس) ،دانشنامه جهان اسلام ؛ بنياد دايره المعارف اسلامي ؛ تهران
1384: سروستان (،بخش و شهري در شهرستان شيراز –استان فارس)، دانشنامه جهان اسلام، بنياد دايره المعارف اسلامي ؛ تهران
1385 :كربال( بخش و شهري در شهرستان شيراز –استان فارس) ،دانشنامه جهان اسلام ؛ بنياد دايره المعارف اسلامي ؛ تهران
1385 : كوار( بخش و شهري در شهرستان شيراز –استان فارس) ،دانشنامه جهان اسلام ؛ بنياد دايره المعارف اسلامي ؛ تهران
1385:گردشگري روستايي و توسعه پايدار؛ويژه نامه نخستين همايش گردشگري روستايي و عشايري،سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،وزارت كشور
1385 :تبيين مفاهيم و عناصر شهرسازي در زمينه كاهش آسيب پذيري شهرها در برابر زلزله ،ماهنامه فرهنگ ايمني، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،وزارت كشور
1385:وضعيت حاشيه نشيني در ايران از ابتدا تا امروز،ماهنامه فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي،اقتصادي شكوفه آزادي
1387:آسيب شناسي شوراهاي اسلامي شهر و توسعه شهري ، همايش شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور ،رويكردها،كاركردها و راهكارها،معاونت امور اجتماعي و شوراها ،دفتر هماهنگي و پيگيري امور شوراها ،وزارت كشور؛ ماهنامه اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي شوراها، سال سوم، شماره 22، تهران
1387:توسعه اجتماع محور ،سازوكاري براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ، فصلنامه شهرسازي و معماري هفت شهر ، شماره 24-23 ؛وزارت مسكن و شهرسازي؛ شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
مهرماه 1387: چهره نمايي مسكن غيررسمي در ايران ، همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران ، ارزيابي سياستها وبرنامه هاي اجرايي مسكن با رويكرد تدوين برنامه پنجم ، وزارت معاونت امور مسكن وساختمان ؛ دفتر
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن و شهرسازي –تهران ؛جلد اول
1387: سكونتگاههاي غيررسمي در ايران، ماهنامه اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي شوراها، سال پنجم، شماره 52، تهران
1387: قطر(كشوري در امارات متحده عربي )، دانشنامه جهان اسلام ؛ بنياد دايره المعارف اسلامي ؛ تهران
1388: راهكارهاي پيش نگري از گسترش سكونتگاههاي غير رسمي در ايران ؛همايش ملي "سكونتگاههاي غيررسمي :چالش ها ،راهبردها؛با محوريت منطقه كلانشهري تهران"دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري،تهران ،اسفندماه 1388
1388: سيري بر پيدايش سكونتگاههاي غيررسمي در ايران با تاكيد بر سياست ها و راهكار هاي ساماندهي ؛ همايش ملي "سكونتگاههاي غيررسمي :چالش ها ،راهبردها؛با محوريت منطقه كلانشهري تهران"دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري،تهران ،اسفندماه 1388
1388: تحليل شاخص هاي كيفي اقتصادي – اجتماعي مبتني بر مطالعات ميداني در راستاي شناسايي سكونتگاههاي غير رسمي ، فصلنامه شهرسازي و معماري هفت شهر ، شماره 30-29 ؛وزارت مسكن و شهرسازي؛ شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
1389: پروژه صبر(نقش مولفه هاي اجتماعي در تحقق نوسازي شهري)، ماهنامه تخصصي هنر محيط منظر شهر معماري، شماره 10
1389: سنجش ميزان مشاركت شهروندان در تحقق طرحهاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري نمونه موردي محله نعمت آباد تهران؛دومين همايش ملي؛بهسازي و بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي،شيراز ارديبهشت 1389
1389: اعتماد سازي و سازماندهي نهادهاي محلي زيربناي مشاركت پذيري حداكثري در بافتهاي فرسوده؛ دومين همايش ملي؛بهسازي و بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي،شيراز ارديبهشت 1389: بررسي و ارزيابي شيوه¬هاي تأمين مالي در طرح¬هاي نوسازي بافت¬هاي فرسوده شهري ؛دومين همايش ملي؛بهسازي و بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي،شيراز ارديبهشت 1389
1389: آينده نگري گسترش سكونتگاههاي غيررسمي در مناطق شهري آذربايجان، مجله علمي پژوهشي مطالعات مديريت شهري، دانشگاه آزاد اسلامي، علوم تحقيقات، سال دوم، شماره دوم
1389: سازماندهي نهادهاي محلي زيربناي مشاركت پذيري حداكثري در بافتهاي فرسوده، فصلنامه شهرسازي و معماري آبادي، سال بيستم، شماره 67
1390: تحليل بزهكاري درمناطق شهري تهران با استفاده سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ؛مطالعه موردي بخش مركزي شهر تهران؛اولين سمينار ملي كاربرد GIS در برنامه ريزي هاي اقتصادي ؛اجتماعي و شهري؛22 ارديبهشت ماه ؛تهران
1391: اسكان غيررسمي، ماهيت، ويژگي ها و راهكارهاي پيش نگري، قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات محيطي دانشگاه خوارزمي
1391: اسكان غيررسمي، تبيين سياستها و راهكارها، قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات محيطي دانشگاه خوارزمي
1392: زير سقف ناچاري، هفته نامه اقتصادي تجارت فردا، شماره 50
2013: Multiculturalism, Conflict and Belonging, Oxford, United Kingdom, from Sunday1st September to Tuesday3rd September 2013
1392: ارتقاء كيفيت فضاي پيرامون ايستگاههاي مترو به مثابه فضاي شهري چند عملكردي نمونه مورد ايستگاه مترو صادقيه، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهري، دانشگاه كردستان

طرح هاي پژوهشي :.................................................................................................
1383 : نقد و ارزيابي طرح هاي توسعه شهري نمونه موردي طرح جامع شهر شيراز ، پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي
1385: بررسي و ارزيابي مكان گزيني شهرهاي جديد در حوزه كلانشهر تهران از نظر توانهاي طبيعي، جهاد دانشگاهي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي.
90-1389: تبيين جايگاه نهادهاي مختلف دولتي، عمومي، خصوصي، مردم نهاد در فرايند نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري، سازمان نوسازي شهرداري تهران.

پروژه ها و طرح هاي ملي : .....................................................................................
1381: مجري طرح بهسازي محور خيام و فضا هاي عمومي منطقه تاريخي اروميه؛مهندسين مشاور معمار عرش
1384-1385 : مسئول طرح شناسايي و تعيين محدوده سكونتگاههاي غيررسمي شهرهاي كشور ، وزارت مسكن و شهرسازي ، شركت عمران و بهسازي شهري ايران ، دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي
1382: مجري طرح مطالعات ساماندهي و طراحي بدنه هاي شهري منطقه تاريخي اردبيل؛مهندسين مشاور معمار عرش
1385-1386 : مسئوليت كارگروه شناسايي محدوده سكونتگاههاي غيررسمي و تعيين حداقل سطح خدمات ، ( جهت تدوين مصوبه مشترك شوراي عالي شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمند سازي)
1386:تدوين راهنماي نحوه شناسايي و تعيين محدوده سكونتگاههاي غيررسمي
1388-89:مشاور عالي مطالعات طرح منطر شهري بافت فرسوده نعمت آباد،شهرداري منطقه 19 ؛مشاور راز انديشان عمران،سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري تهران
1388: مشاور عالي مطالعات طرح منطر شهري بافت فرسوده امام زاده حسن، شهرداري منطقه 17 ، سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري تهران
1390:همكار اصلي و مشاركت در تهيه "گزارش ملي بهسازي و نوسازي بافت هاي نابسامان شهري ايران" جهت ارايه در اولين نشست تخصصي كارگروه بهسازي مناطق نابسامان شهري آسيا – اقيانوسيه، تهران،مركز مجامع ايراني و همايش هاي بين المللي وزارت امور خارجه
1390:همكار اصلي و مشاركت در تهيه گزارش ملي" جوانان و فضا هاي قابل زندگي در بافت هاي نابسامان شهري "جمهوري اسلامي ايران جهت ارايه در چهارمين اجلاس وزراي مسكن و شهرسازي آسيا – اقيانوسيه ، امان- اردن 20-22آذرماه.
Fourth Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development Regional Slum Upgrading Working Group "Supporting Youth Livelihoods".

سخنراني ها در همايش ها،سمينارها و نشست هاي تخصصي:.................................................................................................................
1384 : تحت عنوان :همايش حاشيه نشيني و امنيت قضايي ، قوه قضاييه ، وزارت دادگستري
1384 : سمينار پژوهشي تحت عنوان : دولت وتوانمند سازي سكونتگاههاي غيررسمي ، دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعي ، انجمن جامعه شناسي شهري ايران
1385: تحت عنوان :نقش مديريت شهري در ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي، همايش ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي، دانشگاه تهران ،
1386: تحت عنوان "ارزيابي شرح خدمات مطالعات تهيه برنامه ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي "نشست تخصصي انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز جامعه مهندسان مشاور ايران، خانه هنرمندان، تهران
1387: تحت عنوان :توانمند سازي سكونتگاههاي غيررسمي ، مجموعه نشست هاي تخصصي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
بهار و تابستان 1387 :ميزگرد تخصصي برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و توانمند سازي اجتماعات آنها،رويكرد جديد مستلزم تمهيدات جديد ، فصلنامه شهرسازي و معماري هفت شهر ، شماره 23-24 ،وزارت مسكن و شهرسازي، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
1387 : تحت عنوان: ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي با تاكيد بر رويكرد توانمندسازي ، كارگاه آموزشي- تخصصي توانمند سازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري ،، دانشگاه شهيد چمران اهواز
ارديبهشت 88: تحت عنوان : ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي با تاكيد بر رويكرد توانمند سازي، دوره آموزشي بهسازي و نوسازي بافتهاي ارزشمند و مسئله دار و روشهاي مداخله در آنها، وزارت مسكن و شهرسازي ، مركز مطالعات و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
مردادماه 1388 : تحت عنوان : آماده سازي پروژه هاي عمران شهري ، تبريز
1388: تحت عنوان "مفهوم مشاركت و الگوهاي عملي آن در شهرسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري"سازمان نوسازي شهر تهران
مرداد 1388: تحت عنوان :توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ، همايش مديران شهري شهرستان ملاير،فرمانداري ملاير
مرداد 1388 :تحت عنوان: نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده رويكردها ،الزامات و راهبردها، همايش مديران شهري، شهرستان تويسركان، شهرداري تويسركان
اسفند1388 : تحت عنوان: راهكارهاي پيش نگري از گسترش سكونتگاههاي غير رسمي در ايران ؛همايش ملي "سكونتگاههاي غيررسمي :چالش ها ،راهبردها؛با محوريت منطقه كلانشهري تهران"دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري،تهران ،اسفندماه 1388
1388: تحت عنوان: سكونتگاههاي غيررسمي در منطقه كلانشهري تهران ؛ همايش ملي "سكونتگاههاي غيررسمي :چالش ها ،راهبردها؛با محوريت منطقه كلانشهري تهران"دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري،تهران ،اسفندماه
1388: آشنايي با ابزارهاي تأمين مالي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، نخستين همايش بين المللي تأمين مالي مسكن
1389: تحت عنوان: ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي با تاكيد بر رويكردتوانمندسازي؛همايش ظرفيت سازي در مديريت شهري ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
1389: تحت عنوان نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده، رويكردها، راهبردها و الزامات، همايش مرمت بافت هاي فرسوده و جهاني شدن، دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس
1389: تحت عنوان: تجربه بهسازي شهري در ايران؛تجربه محلات شمال دوهزاربندرعباس و عباس آباد سنندج؛خانه هنرمندان ؛تهران
1389: تحت عنوان نقش مولفه هاي اجتماعي در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري، دومين همايش ملي همياري و بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي شيراز
1389: تحت عنوان:تجارب تسهيل گري در نوسازي و بهسازي شهري؛(تجربه پروژه همكاري مشترك دولت جمهوري اسلامي ايران و بانك جهاني)شهرداري تهران؛سازمان نوسازي شهرداري تهران؛ هتل هما؛ تهران
1389: تحت عنوان:نقش دفتر نوسازي بر ارتقاي و منزلت اجتمايي ساكنين محله نعمت آباد؛شهرداري تهران؛معاونت اجتماعي و فرهنگي؛دانشگاه شهيد بهشتي ؛تهران
1389: تحت عنوان تجارب ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي در ايران با رويكرد توانمندسازي، كارگاه هم انديشي مديران شهري، ايلام موسسه آموزشي و پژوهشي پويندگان عمران ايلام.
1390: تحت عنوان ضرورت توجه به نقش و جايگاه اسكان اقشار كم درآمد در طرحهاي توسعه شهري، سومين نشست تخصصي معاونين شهرسازي سراسر كشور، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري
1391:تحت عنوان"تجارب نوسازي و بهسازي بافت هاي نابسامان شهري ايران"ششمين مجمع جهاني شهري ،ناپل-ايتاليا،12-16 شهريورماه

سخنراني هاي بين المللي....................................................................................
1384 : تحت عنوان : ارتقاي محيطي سكونتگاههاي غير رسمي در راستاي ارتقاي سلامت( انجام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي)،چهاردهمين نشست كمسيونرهاي اجتماعي موثر بر سلامت ، سازمان ملل ، وزارت بهداشت و علوم پزشكي ، سالن اجلاس وزارت امور خارجه
ارديبهشت ماه 1388 :تحت عنوان: تامين مالي خرد با تاكيد برروش بانكداري پيوندي، نخستين همايش
بين المللي تامين مالي مسكن همراه با بررسي بحران مالي جهان و نقش مسكن در بروز بحران ،تحت عنوان آشنايي با ابزارهاي تامين مالي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده ، معاونت ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي،مركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما، تهران
2012: Republic of Iran's National Policies and Programs on Urban Upgrading, WUF6, Naples, Italy, 1-7 September 2012
2012 1st Meeting of the Regional Slum Upgrading Working Group,"General Director of the National Task Force of Enabling and Regularization the Informal Settlements and Secretary of the Regional Slum Upgrading Working Group "2012

مسابقات؛ احكام تشويقي و تقدير نامه ها: .................................................................
1382:معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور در خصوص تهيه و تاليف مقاله بررسي راهكارهاي علمي در حفاظت از بازارهاي سنتي كشور در برابر حريق
1385: مدير دفتر مطالعات و تحقيقات دانشگاه علامه طباطبايي – دانشكده اقتصاد ، سخنراني پيرامون اقتصادي غيررسمي در سكونتگاههاي غيررسمي
1386: معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ، همكاري در تدوين مصوبه مشترك شوراي عالي شهرسازي و معماري ، وزارت مسكن و شهرسازي
1387: وزير محترم مسكن و شهرسازي ، برگزاري اجلاس وزراي مسكن و شهرسازي كشور هاي آسيا – اقيانوسيه
1387:معاون وزير ( معاون امور مسكن و ساختمان و دبير كل اجلاس وزراي مسكن و شهر سازي )كشورهاي آسيا – اقيانوسه
1387:معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماي ايران ، همكاري در تهيه گزارش محور نظام سلسله مراتب برنامه ريزي و مديريت توسعه و عمران
1387 :معاون وزير و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ، پژوهشگر نمونه ،گرامي داشت هفته پژوهش
1387:معاون وزير و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ، همكاري تهيه گزارش تحقق اهداف هزاره در خصوص صنعت آب و فاضلاب ، دومين اجلاس وزراي مسكن و شهرسازي منطقه آسيا – اقيانوسيه
1387:مشاور و نائب رئيس كميته ملي توسعه پايدار در خصوص فعاليت در كميته ملي توسعه پايدار
1387:معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ، سخنراني در سمينار تخصصي
توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي
1387: پژوهشگر نمونه ،گرامي داشت هفته پژوهش ،وزارت مسكن و شهرسازي،شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1387:مديرعامل شركت پتروشيمي بندر امام و معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد چمران
1388:مدير عامل شركت عمران و مسكن سازان استان همدان، سخنراني در همايش نقش مديريت شهري در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
1388:معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، همكاري در تهيه و تدوين پيش نويس برنامه پنجم توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، كميته عمران شهري و روستايي وزارت مسكن و شهرسازي
ارديبهشت 1388:رئيس مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسكن وشهرسازي ،سخنراني در دوره آموزشي بهسازي و نوسازي بافتهاي ارزشمند و مسئله دار و روشهاي مداخله در آنها
1388: وزير مسكن و شهرسازي؛همكاري در تهيه و تدوين اهداف ، احكام و برنامه هاي پنج ساله بخش مسكن ،معماري و شهرسازي
1388: : وزير مسكن و شهرسازي؛به پاس همت و تلاش در سمت مدير كل دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي
1388: پژوهشگر نمونه،گرامي داشت هفته پژوهش ،وزارت مسكن و شهرسازي،مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
1388: معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي شهرري،پيرامون سخنراني در همايش ملي سكونتگاههاي غيررسمي
1389:معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز،پيرامون سخنراني در همايش ظرفيت سازي در مديريت شهري
1389: معاون رئيس جمهور و رياست سازمان حفاظت محيط زيست
1389:معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران:مشاركت علمي و سخنراني در "همايش ملي ارزيابي تاثير اجتماعي سياست ها،برنامه ها و طرح ها"
1389:دبير سمينار ملي كاربردG.I.S در برنامه ريزي اقتصادي،اجتماعي و شهري
1390: معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1390: معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1390: معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1390:مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري قم،پيرامون سخنراني در "كارگاه ملي آموزشي توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي"
1390:معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران،پيرامون ارائه مقاله در دومين"همايش ملي مديريت حريم كلانشهر تهران و گسترش اسكان غيررسمي"
1390:رئيس داتشگاه صنعتي شريف،جهت سخنراني در سمينار تخصصي"الگوسازي در بافت هاي فرسوده"
1391: معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران،برگزاري اولين نشست كارگروه بهسازي شهري آسيا- اقيانوسيه
1391: وزير راه و شهرسازي ،برگزاري اولين نشست كارگروه بهسازي شهري آسيا- اقيانوسيه
1391:رئيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس،پيرامون سخنراني در كارگاه"سمينار مسائل شهري"

گزيده آموزشهاي تكميلي :.......................................................................................
ديماه 1384:دوره آموزشي روشهاي توانمند سازي بافتهاي مساله دار، وزارت مسكن و شهرسازي ،مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري ،تهران
1384:دوره برنامه ريزي و كنترل پروژه ،سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران ، مديريت آموزش و پژوهش ،تهران
1384:كارگاه تخصصي نحوه شناسايي و تعيين محدوده بافتهاي فرسوده شهري ، وزارت مسكن و شهرسازي –شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران،تهران
1384:كارگاه تخصصي بافتهاي فرسوده شهري ، وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
1384:كارگاه تخصصي نحوه شناسايي و تعيين محدوده سكونتگاههاي غيررسمي ،وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
1384:دوره آموزشي توجيه و تشريح نظام كارگزاري طرح هاي عمران شهري ، وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
1385: گواهينامه بين المللي كارگاه آموزشي راهبرد توسعه شهري (CDS) ،وزارت مسكن و شهرسازي ،معاونت شهرسازي و معماري ايران وبانك جهاني، تهران
1385: كارگاه آموزشي تهيه برنامه سامانذهي سكونتگاههاي غيررسمي با تاكيد بر توانمندسازي اجتماعات آنها ، وزارت مسكن و شهرسازي ، شركت عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
85-1384:دوره آموزشي زبان انگليسي E1 تا E 5 ، موسسه آموزش علوم و فنون كيش ،تهران
1386: كنفرانس ملي توسعه نظام اجرايي پروژه هاي عمراني ، صنعتي و شهري ، دانشگاه صنعتي شريف ،گروه مطالعات نظام پيمانكاري ؛ تهران
1386: كنفرانس ملي مديريت ريسك ، دانشگاه صنعتي شريف ، گروه مطالعات نظام پيمانكاري ،تهران
1386: كنفرانس ملي مستند سازي مديريتي پروژه ها ، دانشگاه صنعتي شريف ، گروه مطالعات نظام پيمانكاري ،تهران
1386:كارگاه آموزشي- تخصصي ارزيابي زيست محيطي و مديريت زيست محيطي پروژه هاي بهسازي شهري ،وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران،تهران
1386:دوره آموزشي مديريت شهري ،وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور ،تهران
1386: دوره اشتغال زايي و وظايف دستگاههاي اجرايي استان تهران ، سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان تهران ، مديريت آموزش و پژوهش ،تهران
1387:دوره مديريت و مهندسي ارزش؛وزارت كشور ، استانداري تهران ، دفتر آموزش و پژوهش،تهران
1387:كارگاه آموزشي تامين مالي پروژه هاي صنعتي و عمراني ؛ دانشگاه صنعتي شريف ،تهران
مرداد 1387:كارگاه آموزشيThe strategies and thproject mamagment new product development methodologies؛ كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك پروژه ها ، دانشگاه صنعتي شريف ، تهران
مرداد 1387:كارگاه آموزشي Project management : product R&D with open Innovation ،كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك پروژه ها – دانشگاه صنعتي شريف ؛ 1387 : كارگاه آموزشي تامين مالي پروژه هاي صنعتي و عمراني در كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك پروژه ها،دانشگاه صنعتي شريف
1387:دوره آموزشي برنامه ريزي دردستگاههاي دولتي ، سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان تهران ، مديريت آموزش و پژوهش ،تهران
ارديبهشت 1388:دوره آموزشي بهسازي و نوسازي بافتهاي ارزشمند و مسئله دار و روشهاي مداخله در آنها، وزارت مسكن و شهرسازي – مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري ،تهران
1387: همايش علمي احياي بافت فرسوده شهري ، وزارت مسكن و شهرسازي ،مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، تهران
1387: اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ، دانشگاه صتعتي شريف ، تهران
1387: دومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ، دانشگاه صتعتي شريف ، تهران
1387:سومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك ، دانشگاه صتعتي شريف ، تهران
1387: ششمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، دانشگاه صنعتي شريف ، تهران
آذرماه – 1387: اولين همايش بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري ، شركت عمران و مسكن سازان ،مشهد
1388 : دوره تخصصي بررسي دستورالعمل آموزش شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهردر بهسازي سكونتگاههاي غيررسمي ، سازمان معاونت توسعه مديريت سرمايه انساني رئيس جمهوري ،وزارت كشور ، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
1388: نشست تخصصي مفهوم مشاركت و الگوهاي عملي آن در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري، سازمان نوسازي شهر تهران
1388:گواهينامه دوره ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد ، وزارت كشور ،استانداري تهران ، دفتر آموزش و پژوهش ،تهران
1388: نخستين همايش بين المللي تأمين مالي مسكن، مركز همايشهاي صدا و سيما، تهران
2010: Transition Between Buildings and City Throughout Consumption Patterns, Delft University Of Technology
1391:كارگاه آموزشي"شهرسازي ارزش گرا با تاكيد بر تجربه مشاركت تشكل ها در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري" وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
1391: كارگاه آموزشي"ارايه دستاوردهاي توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي" وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
1391: كارگاه آموزشي"ارايه تجربه در خصوص تجميع پلاك هاي ريزدانه در بافت هاي فرسوده شهري" وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران
1391: كارگاه آموزشي"روش هاي مداخله در بافت هاي فرسوده" وزارت مسكن و شهرسازي ،شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،تهران

عضويت ها :..............................................................................................................
1384: ناظر و دبير كارگروه تهيه برنامه راهبرد توسعه شهري CDS)) شهرهاي شاهرود،قزوين وبندر انزلي؛ طرح بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن ( پروژه همكاري مشترك دولت جمهوري اسلامي ايران و بانك جهاني) ،وزارت مسكن و شهرسازي،سازمان عمران و بهسازي شهري ،تهران
1384 : عضو كارگروه تدوين سند ملي توانمند سازي اجتماع محور ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، معاونت طرح و برنامه
1385: عضو شوراي علمي دبيرخانه ستاد ملي توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ،وزارت مسكن و شهرسازي،سازمان عمران و بهسازي شهري ،تهران
1385 : عضو كميته تشكيل بانك اطلاعاتي سكونتگاههاي غيررسمي ، وزارت كشور ، معاونت اجتماعي ، دفتر امور اجتماعي
1385-1386 : عضو كميته تدوين مصوبه مشترك شوراي عالي شهرسازي و معماري و ستاد ملي
توانمند سازي ، وزارت مسكن و شهرسازي ، شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1387-1386: عضو كميته ملي توسعه پايدار ، رياست جمهوري ، سازمان حفاظت محيط زيست ،تهران
1386:عضو كميته تهيه تدوين گزارش محور نظام سلسله مراتب برنامه ريزي و مديريت توسعه و عمران در ايران ، كارگروه برنامه ريزي و مديريت شهري ،دومين اجلاس وزراي مسكن و شهرسازي منطقه آسيا – اقيانوسيه ، تهران
1386: عضو كميته بازنگري شرح خدمات طرح هاي توسعه شهري ، وزارت مسكن و شهر سازي ، دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ، دفتر طرح ريزي شهري ،تهران
1386:عضو كميته علمي بررسي طرح هاي مطالعاتي ،وزارت مسكن و شهرسازي،سازمان عمران و بهسازي شهري ،تهران
1386-1387 : عضو كارگروه توانمند سازي حاشيه نشيني ،نهاد رياست جمهوري ،دفترمناطق محروم رياست جمهوري
1386-1387 : دبيركميته ملي ساماندهي بافتهاي نابسامان شهري ، وزارت مسكن و شهرسازي ، شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1387: عضو كميته تهيه و تدوين پيش نويس برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي –فرهنگي كشور ، كميته عمران شهري و روستايي وزارت مسكن و شهرسازي ،تهران
آذرماه 1387: عضو كميته علمي و اجرايي اولين همايش بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري ،مشهد
1387 : عضو هيات تحريريه فصلنامه شهرسازي و معماري هفت شهر ، شمارگان 23 و24 ، وزارت مسكن و شهرسازي ، شركت عمران و بهسازي شهري ايران
1388 : عضو كميته راهبري تدوين سند ملي كاهش فقر ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، معاونت
برنامه ريزي وتوسعه
1388:عضو كميته علمي؛ همايش ملي "سكونتگاههاي غيررسمي :چالش ها ،راهبردها؛با محوريت منطقه كلانشهري تهران"دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري،تهران ،اسفندماه 1388
1389:عضو كميته اجرايي، دومين همايش ملي؛بهسازي و بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي،شيراز ارديبهشت 1389
1389:عضو هئيت تحرريه فصلنامه شهرسازي و معماري هفت شهر ؛وزارت مسكن و شهرسازي؛ سازمان عمران و بهسازي شهري ايران
1390:عضو كميته ملي اسكان بشر
1391:عضو كميته ملي توانمندسازي وزارت كار؛تعاون و رفاه اجتماعي
1391:عضو كميته علمي همايش ملي چالش ها و راهبردهاي ساماندهي و صيانت حريم در مناطق كلانشهري با تأكيد بر حريم كلانشهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري، تهران.

سفرهاي خارجي:..........................................................................................................
1389:نماينده جمهوري اسلامي ايران (وزارت مسكن و شهرسازي ) در ششمين اجلاس وزراي محيط زيست و توسعه كشورهاي آسيا – اقيانوسيه؛ آستانه – قزاقستان،7الي 5 مهرماه
1390: نماينده جمهوري اسلامي ايران ايران (وزارت مسكن و شهرسازي ؛شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران )؛بيست و سومين اجلاس شوراي حكام هبيتات:كنيا – نايروبي 17-21 فروردين
1391: نماينده جمهوري اسلامي ايران ايران (وزارت مسكن و شهرسازي ؛شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران )؛ششمين مجمع جهاني شهري،ناپل-ايتاليا،12-16 شهريورماه
1391: نماينده جمهوري اسلامي ايران ايران (وزارت مسكن و شهرسازي ؛شركت مادر

نظرات مخاطبان 12 3

 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۱ ۱۰:۱۷مجید رستمی 1 5

  جناب آقای مهندس روستا از پیشرفت شما بسیار خرسندم .انشاء الله در مقاطع بالاتر شما را ببینیم.
  
                
 • ۱۳۹۴-۱۰-۱۴ ۱۳:۰۵محمد محمدي 0 2

  موفق باشي
                
 • ۱۳۹۴-۱۱-۰۴ ۱۹:۵۶خداکرم بابامیر 0 1

  موفق باشی سبب افتخاره
                

نظر شما