شناسهٔ خبر: 39055 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بانک مرکزی اعلام کرد؛

نقلی- رشد۴ .۶ درصدی معاملات مسکن در تهران/ افزایش ۳.۷ درصدی قیمت مسکن نسبت به فروردین‌ماه

بانک مرکزی براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۹۶، معاملات آپارتمان‌های مسکونی ۴. ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال ۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌امسال، ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۱- حجم معاملات مسکن
در اردیبهشت سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۶۳۷۴ واحد مسـکونی رسـید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسـکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سـال سـاخت بـا سهم ۴۷.۶ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده انـد. سـهم مـذکور در مقایسه با اردیبهشت سال قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای بـا قـدمت ۶ تـا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ حـاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعـداد قراردادهـای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب بـا سـهم ۱۱.۴ و ۹.۴ درصـدی در رتبـه‌هـای‌بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربـوط بـه ۱۰ منطقـه شـهر از درصد ۲۶.۰ باقیمانده منطقه ۱۲ و بوده (۱۱ و ۱، ۱۵، ۷، ۱۰، ۸، ۱۴، ۲، ۴، ۵ مناطق شامل فراوانی بیشترین به ترتیب) تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

۲- تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معاملـه شـده از طریـق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب ۳.۷ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسـبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به منطقه ۷ (معادل۱۱.۲ درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقـه ۲۲ (معـادل ۴.۷ درصـد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۷.۶ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۲.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۳- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۶

در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۲۱.۸ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۴۴.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۴- سایر شاخصهای آماری بازار معاملات مسکن

۴-۱- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "۳۰ تا ۳۵" میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنـابا سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی "۳۵تا ۴۰" و "۲۵ تا ۳۰" میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۱۱.۲ و ۱۱.۱ درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتـه‌انـد.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۵.۳ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

۲- ۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسـکونی معاملـه شـده بـر حسـب سـطح زیربنـای هـر واحـد مسـکونی در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسـکونی بـا زیربنـای "۶۰ تا ۷۰" متر مربع معادل ۱۵/۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "۵۰ تا ۶۰" و "۷۰ تا ۸۰" متر مربع هر کدام با سهم یکسان ۱۳/۶ درصدی در رتبه بعـدی قـرار دارنـد.

در مجمـوع در ایـن مـاه، واحـدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۲/۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰" میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهای دارای ارزش"۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰" و "۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰" میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه‌های‌بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۸.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

۵- تحولات اجاره بهای مسکن

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شـهری نسـبت بـه مـاه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجـاره بهـا بـا تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجـاره بهـای مسـکن اعـم از شخصـی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۳۹۰=۱۰۰) معادل ۲۸.۴ درصد است.

۶- جمع بندی

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۶.۴ هزار فقره و ۴۵.۳ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخص‌های عملکرد این بازار در سال جاری است.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای

مسکن در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به طوری‌که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه ازجانب اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود./

برچسب‌ها:

نظر شما