شناسهٔ خبر: 46288 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حضور اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری تصویب شد:

جزئیات مصوبات ۸ بندی سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار/ ارائه برش‌های شهری و محله‌ای نتایج سرشماری نفوس ومسکن از سوی مرکز آمار به دبیرخانه ستاد ملی/ تأکید بر بکارگیری آیین‌نامه نحوه فعالیت شورای تلفیق کارگروه‌های ستاد

جلسه مصوبات سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با محوریت ارائه گزارش کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات و طرح تکاپ، ارائه گزارش اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ی و همچنین ارائه برنامه و بودجه بازآفرینی شهری محلات هدف در برنامه ششم طی ۸ بند اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سی وچهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست هوشنگ عشایری سرپرست عمران وبهسازی شهری ودبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران و اعضای محترم ستاد در تاریخ ۲۳ آبان ماه برگزار شد.

 عشایری در ابتدای جلسه ورود به بحث ومسائل بافت‌های هدف ستاد ملی بازآفرینی شهری بسیار پیچیده دانست و رسیدگی به آن را نیازمند اجماع وهم فکری درمباحث ستاد ملی و بررسی راهکارهای حل مسئله عنوان کرد.

در ادامه گزارش اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز گزارش کارگروه ارتقا اقتصادی ومشارکت‌های مردمی وتسهیلات وطرح تکاپو توسط معاونت کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وکلیات گزارش برنامه بازآفرینی شهری طی برنامه ششم توسعه ارائه وبه بحث وبررسی گذاشته شد.

درپایان پس از اظهارنظراعضای ستاد، موارد مطرح شده در قالب مصوبات ذیل جمعبندی شد:

۱-مقرر شد ارائه گزارش عملکرد کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و بحث و بررسی برای اجرایی شدن مصوبات این کارگروه در دستور کار جلسه آتی ستاد ملی بازآفرینی قرار گیرد.

۲- به منظور هماهنگی بین کارگروه‌های تخصصی ستاد ملی بازآفرینی شهری مقرر شد آیین نامه نحوه فعالیت شورای تلفیق کارگروه‌های ستاد ملی در دستور کار جلسه آتی قرار گیرد.

۳- مقرر شد انطباق آمار واطالعات محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری با داده‌های اطلس مسائل اجتماعی ایران توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد ملی دردستور کار قرار گیرد و همچنین تمامی دستگاه‌های عضو ستادملی همکاری لازم را در خصوص تکمیل اطلس مذکور با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

۴- مقرر شد از این پس کلیه صورتجلسات، مصوبات واطالعات مرتبط با کارگروه‌های ستاد ملی توسط روسا یا دبیران کارگروه دراختیار دیگر کارگروه‌های ستاد ملی، جهت بهره‌برداری وهم راستاسازی اهداف ستاد ملی قرار گیرد.

۵- تمامی اعضا ستاد موظف شدند تا برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری افق ۱۴۰۰ را مطالعه ونظرات خود را تا تاریخ ۵/۹/۹۶ به دبیرخانه ستاد ملی بازافرینی شهری پایدار جهت تکمیل وطرح درجسه آتی ستاد ملی اعالم نمایند (گزارش مذکور درسایت شرکت عمران وبهسازی شهری ایران در بخش ستاد ملی بازآفرینی شهری قابل دسترس است).

۶- مصوب شد مرکز آمار ایران نسبت به تهیه برش‌های شهری ومحله‌ای نتایج سرشماری نفوس ومسکن را به منظور برنامه‌ریزی وپایش اقدامات تهیه ودراختیار دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری به منظور استفاده اعضای ستاد قراردهد.

۷- در راستای یکسان‌سازی آمار واطلاعات مربوط به محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی موظفند تا هرگونه اقدام، برنامه، سیاست و راهبردی که در محلات هدف بازآفرینی شهری در دستور کار دارند با دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی هماهنگ نمایند تا برای تصمیم گیری وتصمیم سازی در این مناطق بانک اطلاعات کاملی ازفعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده درمحالت هدف تهیه نمایند.

۸- مقرر شد اعضا ستاد ملی حضور موثر ومستمری درکارگروه‌های تخصصی ذیل ستاد ملی داشته باشند وگزارش عملکرد خود را به رئیس کارگروه مربوطه اعلام نمایند./

 

نظر شما