شناسهٔ خبر: 50334 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شرکت عمران شهرهای جدید منتشر کرد:

۱۰ اقدام مؤثر شرکت عمران شهرهای جدید در دولت تدبیر و امید/ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان

سر در ساختمان شرکت عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید طی گزارش ۱۰ اقدام مؤثر خود در طول فعالیت دولت تدبیر و امید را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید طی انشتار گزارشی ۱۰ اقدام مؤثر این شرکت در طول عملکرد دولت تدبیر و امید را اعلام کرد:

۱) ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان

ﺳﻨﺪ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻳﮋﮔی ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺻﻠی آن را ﺗﺎ اﻓﻖ زﻣﺎﻧی ۱۴۲۰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳی ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮر در اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻬﺎﻧی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ارزﻳﺎﺑی روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی،ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼن ﻓﻮق در اﻓﻖ زﻣﺎﻧی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎﻳی ﺳﺮزﻧﺪه،ﭘﺎﻳﺪار و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺸﻮر و در راﺳﺘﺎي آﻣﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

۲) مکان‌یابی ۸ ﺷﻬﺮﺟﺪﻳﺪ: ﻣﻜﺮان و ﻛﻮﺷﻚ (در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)،ﺗﺎﺑﻨﺎك(در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس)،ﭘﺎرس(در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)،ﺳﻤﻨﮕﺎن(در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن)،ﻓﺮدوس(در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن)،اوراﻣﺎن(در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن)،ﺗﻮﺳﻦ(در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)

۳) اﺣﺪاث ﺑﻴﺶ از ۸۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ریلی ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎدر و ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ(ﮔﻠﺸﻬﺮ-ﻫﺸﺘﮕﺮد/ﻣﺸﻬﺪ-  ﮔﻠﺒﻬﺎر/اﺻﻔﻬﺎن-ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن)(ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺣﺪود ۷۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

۴) ﻛﻤﻚ مالیﺟﻬﺖ دو ﺧﻂ ﻛﺮدن راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان-اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ-ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ۵۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۳۵) ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

۵) ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از۵۵۰۰ ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿی ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻬﻴﺎ کردن زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺴﻜﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻻزم ﻳﻜی از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧی ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺣﺪود ۵۵۰۰ ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿی داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺪام کرده اﺳﺖ.

ﺣﺠﻢ ریالی اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ۱۸ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۰۰۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اعلام شده است.

۶) آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳی اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺮان(ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﺲ)

جذابیت های فراوان سرمایه گذاری در سواحل مکران و تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ، صنعتی، زیر ساختی و .... سبب شده است این منطقه در آینده ای نزدیک محور توسعه و تحولات فعالیت های تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشور های حوزه خلیج فارس و دریای عمان ،شبه جزیره هند ،کشورهای افریقایی ،کشورهای جنوب شرق آسیا و چین شود.

به منظور تعادل بخشی و توسعه متوازن کالبدی -فرهنگی - اجتماعی در منطقه چابهار -کنارک استفاده از اقلیم مناسب و ساخل بکر و زیبای شمال خلیج چابهار ، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در طول سه سال گذشته شهر جدید تیس را با وسعت حدود ۴۰۰۰ هکتار که پذیرای بخشی از جمعیت فعال اقتصادی به منطقه به میزان ۱۵۰ هزار نفر باشد را برنامه ریزی ،طراحی و در مرحله اجرا قرار داده است .                                          

شهر جدید تیس اولین شهر جدید ساحلی کشور است که علاوه برپاسخگویی به جمعیت پذیری و سکونت اقشار مختلف اجتماعی -اقتصادی ،نقش گردشگری ،تفریحی و خدماتی در مقیاس ملی و فراملی را براساس به روز ترین شاخص های کیفی شهرهای مشابه ساحلی در دنیا و توسعه پایدار در استفاده از انواع گونه های گردشگری (طبیعی ،تجاری ،در مانی و تفریحی ) خواهد داشت .

۷) ﺟﺬب ﺑﻴﺶ از ۱۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارایی ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی در ﺗﻜﻴﻤﻞ و اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮانی در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي دارد.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺘﻔﺎعی و ﺧﺪﻣﺎتی (ﺗﺠﺎری، اداری، ﻣﺴﻜﻮنی، زﻳﺮﺑﻨﺎیی و ...) اﺳﺘﻔﺎده چشمگیری ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ شرکت‌های ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﺘﻘﺎضی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮدﻳﺲ، ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﺮﻧﺪ، اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﺻﺪرا، اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﺳﻬﻨﺪ، ﻋﻠﻮی، ﻣﺠﻠسی و... ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺣﺪود ۱۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن کرده است.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر ۴ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد((۱۳۸۸-۱۳۹۰ رﺷﺪ ۲۰۰ ﺑﺮاﺑﺮی را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ.

۸) اﺣﺪاث آزاد راه ﺗﺒﺮﻳﺰ-ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ آزادراهی ﻛﺸﻮر،اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤنی،ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳی ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی در ﻣﺼﻮرف ﺳﻮﺧﺖ،ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و آﻟﻮدﮔی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮافیکی و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎنی ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺒﺮﻳﺰ،اﺳﻜﻮ.... ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ سیاست‌های اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎومتی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ۲۷ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮخی از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ بخشی از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎلی دوﻟﺖ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی و در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧی ﺑﺨﺶ راه و ﺗﺮاﺑﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی و ﭘﻮلی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آزاد راه ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﺳﻬﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳی ﭘﺮوژه آزاد راه ﺗﺒﺮﻳﺰ- ﺳﻬﻨﺪ ﮔﺎم ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۹) ﺗﻜﻤﻴﻞ و واﮔﺬاري ﺣﺪود ۲۵۰ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧی مسکن مهر در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ

۱۰) ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر تخصصی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺧﻮد از ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﻣﻮزش،ﺳﻼﻣﺖ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒی و ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷی ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاري ﺻﺪﻳﻖ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ۹۱ ﺑﺎب ﻣﺪرﺳﻪ،۷ ﺑﺎب درﻣﺎﻧﮕﺎه ،۲۳ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷی،۲۹ﺑﺎب ﻣﺴﺠﺪ،۲۳ ﺑﺎب ﻛﻼﻧﺘﺮي،۵۰ ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺎرك و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒی۷۰۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺒﺼﺮه ذﻳﻞ آن ﺑﺮﻣی آﻳﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن در ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻮده وﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اراﺿی ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺼﻮب داراي ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در راﺳﺘﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺳﻜﺎن ﻣﺮدم و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗی و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧی ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي وﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

- آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮایی ۹۴ﺑﺎب ﻣﺪرﺳﻪ،۱۹ﺑﺎب درﻣﺎﻧﮕﺎه ،۵۱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزشی،۲۶ﺑﺎب ﻣﺴﺠﺪ،۲۹ ﺑﺎب ﻛﻼﻧﺘﺮي،۷۵

ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺎرك و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒی۸۵۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻠی رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻜﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧی اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻌﻠی و آﺗی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨی اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺪام  ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗی و روﺑﻨﺎﻳی ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

- ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺎوﮔﺎن اﻳﻤنی -آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧی و ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ

ورود ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ اراﺿی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨی ﺑﺮ دوش ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟی و ﻟﺠﺴﺘﻴﻜی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮان در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﺷﻬﺮي در ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺒﻮد وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧی، در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧی اﻗﻼم و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اﻳﻤﻨی و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧی و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ اﻗﺪام کرده اﺳﺖ.

- ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و واﮔﺬاري ﺑﻴﺶ از ۴۰۰ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ و ﻫﺸﺘﮕﺮد

- ﺗﻜﻤﻴﻞ و واﮔﺬاري ﺗﻌﺪاد ۱۰۰ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧی ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي داراي دو ﻣﻌﻠﻮل در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ

- ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي واﮔﺬاري واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧی ﻣﻬﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿی ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد./

نظر شما