شناسهٔ خبر: 50795 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام گرفت:

انتشار گزارش مقدماتی علت سقوط هواپیمای تهران- یاسوج/ متن کامل

هواپیمای آسمان سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار گزارش مقدماتی سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج به تشریح علت سقوط هواپیمای تهران - یاسوج پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری طی انتشار گزارشی از سوی دفتر بررسی سوانح اطلاعات اولیه از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده آسمان در مسیر تهران - یاسوج را اعلام کرد.

طبق این گزارش هواپيما در زمان عبور ازنقطه OBTUX در حال پرواز برمسير W۱۴۴ و ارتفاع ۲۱ هزار پا قرار داشته و خلبان خودكار نيز فعال بوده است. پرواز براي نزول به ارتفاع ۱۷ هزار پا توسط مركز كنترل تهران مجاز شده و تحويل واحد اطالعات مراقبت پرواز ياسوج ميشود. خلبانان پرواز، با انتخاب ارتفاع ۱۵هزار پا، تنزل از ارتفاع ۱۷ هزار پا را آغاز ميكنند. در هنگام كاهش ارتفاع و در زمان گذر از ارتفاع ۱۵۶۰۰ پا، سيستم يخ زدايي هواپيما توسط عوامل پروازي براي ۲ دقيقه و ۲۶ ثانيه روشن و پس از آن خاموش مي‌شود.

پس از رسيدن به ارتفاع ۱۵ هزار پا، ارتفاع سنج هواپيما با فشار ۱۰۲۱ هكتو پاسگال تنظيم ميشود. هواپيما در ارتفاع ۱۵هزار پا تثبيت ميشود. تا زمان يك دقيقه، در حالي كه اهرم موتور بسته مي شود (تُرك موتور در حدود ۱۰ درصد)سرعت هوپيما در حدود ۲۰۰ نات و وضعيت گردش طول محور افقي (pitch )منفي و بيشتر در حدود منفی ۵ درجه قرار دارد. بعد از يك دقيقه ، سرعت هواپيما شروع به كاهش و زاويه حمله شروع به افزايش مي كند. اهرم هاي موتور به تدريج به پيش برده شده و تُرك موتور افزايش مي يابد.

در زمان ۹:۳۰:۴۴ يعني ۲۵ ثانيه پس از تنظيم اهرم موتور، سرعت هواپيما به ۱۲۹ نات ميرسد(در شرايط عادي، كمترين سرعت مناسب مانور و گردش مختصر هواپيما با اين وزن ۱۳۲ نات است)، وضعيت گردش حول محور افقي (pitch )در حدود ۱۵ +درجه بوده و تُرك هر دو موتور ۶۷ %بوده است. سپس هواپيما آغاز به تنزل به ارتفاع تنظيم شده ۱۴ هزار پا و با نرخ نزول منفی ۶۰۰ پا در دقيقه مي‌نمايد.

در زمان ۹:۳۱:۱۴ ،سرعت هواپيما به مقدار حداقلي ۱۱۷ نات ميرسد. يك ثانيه بعد از دريافت اخطار واماندگي (Stall )خلبان خودكار توسط عوامل پرواز غير فعال شده و هواپيما آغاز به پيچش به چپ در حدود ۰۲درجه كرده و زاويه حمله به منفی ۹ درجه كاهش مي يابد.

در زمان ۹:۳۱:۲۳ در ارتفاع ۱۴۲۰۰ پا و سرعت ۱۳۷ نات، خلبان خودكار مجددا فعال ميشود. زاويه حمله منفی ۵ درجه افزايش يافته و هواپيما به زاويه ۱۲ درجه راست پيچش مي‌كند.

در زمان ۹:۳۱:۲۴ هشدار EGPWS آغاز می‌شود.

در زمان ۹:۳۱:۳۳ خلبان خودكار غير فعال ميشود و هشدار EGPWS تا زمان انتهاي ثبت اطالعات كه ۱۲ ثانيه ديگر است ادامه مييابد و هواپيما با كوه برخورد مينمايد.

هواپيما تا آخرين لحظه در اختيار خلبانان بوده و مكانيزمهاي مختلف آن مطابق اقدامات و هدايت گروه پروازي عمل ميكرده‌اند. سيستم‌هاي هواپيما نيز اطلاعات صحيح را در اختيار خلبان قرار ميداده‌اند. لذا نقص فني هواپيما تا كنون منتفي است. الزم به ذكر است موتورهاي هواپيما نيز مطابق با خواست خلبان عمل نموده‌اند.

خلبانان تا ثانيه‌اي قبل از برخورد به دليل پوشش ابر متوجه وجود كوه در روبرو نشده اند و در لحظه آخر با مشاهده كوه، سعي در انجام مانور شديد گردش به چپ جهت پرهيز از برخورد داشتند كه بي نتيجه بوده است.

خلبانان تنزل به ارتفاع ۱۷۰۰۰ پا را مطابق با طرح تعريف شده پروازي انجام داده‌اند، ليكن تنظيم ارتفاع ۱۵۰۰۰ پا و بعد از آن ۱۴۰۰۰ پا بر روي سيستم خلبان خودكار مغاير با ضوابط پروازي مجاز بوده است.

تركيب خدمه پروازي (خلبان و كمك خلبان) براي اين پرواز در مغايرت با محدوديتهاي تعيين شده توسط سازمان بوده است. خلبانان پرواز داراي صالحيت الزم براي پرواز با هواپيما بودهاند ليكن به دليل وجود محدوديت پزشكي براي خلبان، ايشان مجاز به پرواز همزمان با يك كمك خلبان نبوده و موضوع مي بايست مورد دقت ايشان و واحد عمليات شركت قرار ميگرفت.

سيستم هاي ضد يخ در بال و بدنه هواپيما مطابق با استانداردهاي طراحي در اروپا بوده و چنانچه خلبان درزمان الزم نسبت به فعال نمودن سيستم ضد يخ (Ice-Anti )در بال و بدنه اقدام نمايد توانايي كنترل هواپيما محتمل می باشد، ليكن عدم انجام آرايش فني براي استقرار سيستم هشدار به خلبان قابل قبول نبوده و بايد در آخرين تعميرات كلي (check-C )در آبان ۱۳۹۶ انجام مي گرفت. عدم ارائه آموزش موثر و اصالح دستورالعمل‌ها براي طراحي، دريافت تائيديه و اجراي راه حل جايگزين امريه فني توسط شركت بهره بردار قابل چشم پوشي نمي باشد.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

نظر شما