شناسهٔ خبر: 7145 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

گزارش مرکز آمار از گرانترین و ارزان‌ترین ساختمان‌های مسکونی تهران

انبوه سازی- بلندمرتبه سازی مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن زمستان ۹۳ در شهر تهران را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از زمستان ۱۳۹۲ تاکنون از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۵۰ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۰ درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۹.۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۰ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۰۸۵۶ هزار ریال ددر منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۳۹۵۴ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش در هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۴۸۶۸۳ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران منطقه ۸ با ۹.۳ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۵ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: زمستان ۱۳۹۳

شرح

قیمت فروش یک تر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز ۹۳

درصد تغییر نسبت به زمستان ۹۲

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد معاملات

قیمت

تعداد معاملات

کل شهر

۱۰۰۰۰

۲۴۸۶۸۳

۴۴۱۵۰

۰.۱

۱۹

۴

۱-

 

*متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۱۳۲۶ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۳.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۹ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۶۴۷۰ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۲۰۵۸۷ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۵۱۴ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۴۱۷۵۳ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲.۶ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: زمستان ۱۳۹۳

شرح

قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز ۹۳

درصد تغییر نسبت به زمستان ۹۲

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد معاملات

قیمت

تعداد معاملات

کل شهر

۶۵۱۴

۲۴۱۷۵۳

۴۱۳۲۶

۳.۲

۲.۷

۱۳

۴.۹

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۰۹۵۵ ریال بوده ا ست که نسبت به فصل قبل ۵.۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۹.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۰۹۹۶۰ ریال در منطقه یک و کمترین آن ۹۳۴۸۴ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲۲۲۲ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۳۱۴۳۵ ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۲ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۴ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

حداقل، حداکثر و متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: زمستان ۱۳۹۳

شرح

مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی (ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز ۹۳

درصد تغییر نسبت به زمستان ۹۲

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد معاملات

قیمت

تعداد معاملات

کل شهر

۲۲۲۲۲

۹۳۱۴۳۵

۱۸۰۹۵۵

۵-

۹.۶

۱۵.۱

۸.۹

نظر شما