شناسهٔ خبر: 78239 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استاندار فارس:

تداخلات حریم شهر صدرا با "منطقه حفاظت‌شده بمو" به‌نفع محدوده پارک ملی مرتفع شود/ استعلام مجدد عرصه و حریم مسیل‌ها و رودخانه‌های متداخل با محدوده و حریم شهر

شانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به استاندار فارس، مصوبه این شورا در خصوص طرح جامع شهر صدرا را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به استاندار فارس، مصوبه این در خصوص طرح جامع شهر صدرا را اعلام کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۸۸خود، تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ ششم مردادماه ۱۳۹۸شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸ کمیته فنی شماره یک، مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای افق ۱۴۱۰ مقرر کرد، اصلاحات به‌شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقبا طرح، توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

۱- با عنایت به تداخل بخش‌هایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصلاحی "پارک ملی بمو" اصلاحات بشرح زیر در اسناد طرح اعمال شود:

۱ - ۱- در تکمیل بند یک توافق‌نامه مورخ یکم دی‌ماه ۱۳۷۷رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی و با توجه به مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا به نفع محدوده شهر جدید مرتفع شود.

تبعا هر گونه الحاق جدید به آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت‌شده پارک ملی منتفی خواهد بود.

۱-۲- تداخلات حریم شهر با منطقه حفاظت‌شده با کاهش حریم شهر جدید به‌نفع محدوده پارک ملی بمو مرتفع شود. بدیهی است، تکمیل فرآیند قانونی رفع تداخلات مذکور منوط به تائید نهایی در شورای‌عالی محیط‌زیست خواهد بود.

۲- اراضی زراعی و باغی در دو موضع در جنوب‌شرقی و جنوب‌غربی شهر جدید صدرا (طبق نقشه پیوست) از محدوده شهر خارج و با حفظ وضع موجود در حریم با پهنه متناسب موجود، تثبیت شود. خط محدوده در این دو بخش به ترتیب بر حریم مسیر راه‌آهن موجود و محدوده مصوب قبلی منطبق شود.

٣- پیرو مصوبه مورخ هشتم تیرماه ۱۳۸۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتاری در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می‌شود:

۱ - ۳- خط محدوده شهر در این بخش، توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به‌نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی(مستثنیات) از محدوده شهر خارج شود.

۲ - ۳-کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول توافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین‌تکلیف نهایی در کمیسیون ماده پنج، کاربری "باغ و کشاورزی" تعیین و تثبیت می‌شود.

۴- ضمن اصلاح عنوان کاربری موسوم به "باغ مسکونی" به کاربری مسکونی تراکم بسیار کم مقرر شد، سطوح کاربری‌های درمانی، اداری انتظامی و مذهبی از محل کاهش سطوح کاربری‌های گردشگری و مسکونی با تراکم بسیار کم " تا حداقل سرانه مصوب شورای‌عالی افزایش یابد .

۵- با توجه به عدم پراکنش مناسب کاربری‌های تاسیسات و تجهیزات شهری لازم است کاربری مصوب طرح تفصیلی قبلی(تاسیسات و تجهیزات شهری در بخش جنوبی در محدوده صنعتی کما‌ في‌السابق در طرح تثبیت شود. همچنین پراکنش ایستگاه‌های آتش‌نشانی (در قالب کاربری تجهیزات شهری در سطح شهر مورد بازنگری قرار گرفته و ایستگاه‌های جدید حسب نیاز، مطابق ضوابط و معیارهای ملاک عمل در قالب کاربری متناسب در طرح اضافه شود.

۶- عرصه و حریم کلیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها متداخل با محدوده و حریم شهر بر اساس استعلام مجدد دبیرخانه شورای‌عالی از وزارت نیرو در اسناد طرح منعکس شود.

۷- سند جامع حمل و نقل عمومی شهر جدید صدرا شامل مسیرها، ایستگاه‌ها و پایانه‌های در انطباق با اصول TOD و نظام توزيع فعالیت و سکونت طرح جامع با استفاده از مطالعات انجام‌شده موجود، تهیه و به‌عنوان یکی از اسناد پشتیبان طرح جامع شهر جدید صدرا، ارائه شود.

۸- سند پهنه بندی حریم شهر در انطباق با دستورالعمل مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر اصلاح شود:

۱ - ۸- پهنه وسیع پیشنهادی، تحت عنوان آموزش‌عالی با عنایت به عدم وجود هرگونه مصوبه فرادستی و نیازسنجی معطوف بر آن حذف و در قالب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع استقرار فعالیت با اولویت استقرار مراکز دانش‌بنیان در اسناد طرح لحاظ شود.

۲ - ۸- عرصه صنعتی پیشنهادی بر روی اراضی موسوم به تنگه "قره‌پیری" با توجه به وقوع بر روی عرصه‌های آبخوان شیراز ، تخریب اراضی زراعی و باغی موجود و وجود محدودیت استقرار صنایع در خارج از شهرک‌های صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتر شهر شیراز حذف شود.

۳ - ۸- پهنه موسوم به " باغ مسکونی " در تنگه جلاب به پهنه "باغ و کشاورزی " تغییر یابد. تبصره: هر گونه اقدام در خصوص پهنه‌های باغ و کشاورزی در حریم شهر صرفا با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آئین‌نامه‌های آن‌ها مجاز خواهد بود.

۹- با عنایت به عبور خط لوله گاز و نفت از میان شهر، مقرر شد، مطالعات ایمن‌سازی مسیر و کاربری مجاور آن در حریم و محدوده شهر، توسط استانداری فارس(اداره‌کل پدافند غیر عامل) تهیه و در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط استانی ابلاغ شود .

ضوابط و مقررات

۱۰- ضوابط احداث بنا در کاربری مسکونی با تراکم بسیار کم "باغ مسکونی" با نصاب تفکیک ۱۰۰۰ متر و حداکثر سطح اشغال ۱۰ درصد و تراکم ۱۵ درصد مطابق ضوابط طرح تفصیلی مورد تائید قرار گرفت.

۱۱- رعایت تعداد واحد قابل احداث در حدنصاب تفکیک در همه پهنه‌های تراکمی الزامی است.

۱۲- به جهت افزایش تراکم خالص جمعیتی در بعضی از پهنه‌های تراکمی و استفاده بهینه از زمین، اصلاحات به‌شرح زیر در برخی از پهنه‌های تراکمی اعمال شود.

۱ - ۱۲- در پهنه تراکمی موسوم به "مجتمع كم" با نصاب تفکیک ۱۸۰۰ مترمربع، با ۳۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم با واحدپذیری ۱۶ واحد اعمال شود.

۲ - ۱۲- در پهنه تراکمی "تک خانواری" با نصاب تفکیک ۲۰۰ تا ۳۸۵ مترمربع، با ۶۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم با واحدپذیری ۱ واحد اعمال شود.

۳ - ۱۲- در پهنه تراکمی" چند خانواری زیاد" میزان واحدپذیری از ۱۴ به ۱۶ افزایش یابد.

۴ - ۱۲- پهنه تراکمی موسوم به " برج باغ" در پهنه تراکمی "مجتمع انبوه‌سازی" ادغام شود.

۵ - ۱۲- حداقل عرض معبر بر روی کلیه حالات تراکمی در جداول اضافه شود.

۱۳- همسو با مصوبه مورخ ۱۶مهرماه ۱۳۹۷شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی ، پهنه‌ها و محورهای مناسب جهت احداث ساختمان‌های بلند در تکمیل مطالعات طرح با بررسی همه جهات در قالب دو گونه محوری و پهنه‌ای برای احداث ساختمان‌های ۸ تا ۱۵ طبقه با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، شرکت عمران شهرهای جدید و شهرداری صدرا شناسایی و به‌عنوان لایه تکمیلی بر روی سند تراکمی ساختمانی شهر اضافه شود. حداقل اندازه قطعات مشمول، ۳۰۰۰ مترمربع و حداقل عرض معبر ۲۴ متر خواهد بود. ضمن این‌که به جهت تشویق مالکان و پرهیز از تفکیک قطعات، اعطای تراکم تشویقی حداکثر معادل ۱۰ درصد سقف تراکم پهنه مربوطه مجاز خواهد بود.

 ۱۴- آستانه مغایرت‌های اساسی طرح در محورهای مختلف، مطابق مصوبه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از تائید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد طرح منعکس شود.

۱۵- جمعیت‌پذیری نهایی شهر جدید صدرا با اعمال اصلاحات به شرح فوق مجددا براورد شود و پس از کنترل و تائید دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در کلیه اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.

خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.