شناسهٔ خبر: 87306 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با گسترش شیوع کرونا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ شد؛

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای مرکزی به مدت یک هفته تعطیل است/ واگذاری اختیار تعطیلی در ﺍﺳﺘﺎﻥها با روسای استانی

احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابلاغیه‌ای به روسای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ نظام مهندسی ساختمان در ﺍﺳﺘﺎﻥها با اعلام تعطیلی یک هفته‌ای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ در پی گسترش شیوع کرونا، اختیار تعطیلی در ﺍﺳﺘﺎﻥها را به ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥها واگذار کرد.

به گزارش ﭘایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ابلاغیه احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به روسای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼنظام مهندسی ساختمان در ﺍﺳﺘﺎﻥها آمده است: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﭘﯿﺪﻣﯽ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﺯﻧﺠﯿﺮه ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍشتی، ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ هشتم آذرماه جاری ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺍﻋﻼﻡ  ﻣﯽشود.

همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است: ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥها، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮﺍﺭ دارد، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮔﺎﺯ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻁ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﻭ ﺩﻭﺭﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ هشتم آذرماه جاری ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ کرﺩه ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ کنند.