شناسهٔ خبر: 88673 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

از سوی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ شد

چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی

هجدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال‌جاری شورایعاالی شهرسازی و معماری ایران در ابلاغیه‌ای چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا در خصوص "چارچوب خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی" را ابلاغ کرد.

متن ابلاغ به این شرح است:

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۵ ، در راستای اجرای ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی، موضوع «تهیه طرح های ویژه محدوده های تاریخی فرهنگی توسط وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ظرف مدت پنج سال» و ضرورت تسریع تکلیف نحوه اقدام در محدوده های تاریخی و حل مشکلات ساکنان، چارچوب شرح خدمات پیشنهادی مشترک ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی، به منظور طرح های ویژه حفاظت و احیای محدوده های تاریخی را با توجه به مفاد بند ح ماده یک و ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی و صورتجلسه مورخ ۱۵ /۷/ ۹۹ کمیته فنی شماره سه شورایعالی بررسی و ضمن تایید چارچوب شرح خدمات ارائه شده (به شرح پیوست) مقرر نمود:

  1. طرح های ویژه حفاظت و احیاء، وفق موارد تصریح شده در قانون، با رویکرد صیانت از ارزش های تاریخی – فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده ها با رعایت حقوق مالکانه و سایر حقوق قانونی و شرعی، با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی و فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی – فرهنگی شهر و روستا، با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست اندرکاران و ذینفعان در مقیاس کل تا جزء به همراه طرح مدیریتی مربوط تهیه شده و تکالیف همه دست اندرکاران در آن روشن گردد.
  2. رعایت مفاد مصوبه شماره ۳۰۰/ ۱۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ شورایعالی شهرسازی و معماری در مورد «رویکردهای کلی حفاظت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی» و کلیه ضوابط و الزمات حفاظت و احیای محدوده های تاریخی – فرهنگی در تهیه طرح های ویژه و کلیه طرح های تفصیلی در دست تهیه برای محدوده های تاریخی – فرهنگی الزامی است.
  3. با توجه به مفاد ماده سه «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی» و نظر به ضرورت بررسی نتایج تهیه طرح های ویژه حفاظت و احیاء، توسط شورایعالی شهرسازی و معماری، مرجع نهایی تصویب طرح های مذکور «شورایعالی شهرسازی و معماری» تعیین می شود.
  4. ضروری است در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرح های مذکور و با توجه به تجارب موفق و ناموفق پیشین در تهیه طرح های محدوده های تاریخی، چالش ها و موانع محتوایی و رویه ای حفاظت و احیای محدوده های مذکور، توسط کمیته فنی سه شورایعالی شهرسازی و معماری، مورد رصد و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارایه شود.