شناسهٔ خبر: 94199 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

از سوی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام شد:

اعلام میزان پیشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها از محدوده شهرها

چهارمین جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی دبیر شورای‌عالی ‌شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون میزان پیشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها از محدوده شهرها را به معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا را درباره میزان پیشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها از محدوده شهرها را به  معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اعلام کرد. در متن این مصوبه اعلام شده به سلیمانی، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است:

به استحضار می‌رساند شوراي‌عالی شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ گزارش اجمالی دبیرخانه شوراي‌عالی درخصوص میزان پیشرفت و تحقق مصوبات پیش شورا که در چهارچوب مصوبه انتقال پادگان‌ها برای پادگان‌های ۰۶ تهران، لشگر ۷۷ و آبشار ۲ مشهد و لشگر ۶۴ ارومیه صادر شده بود را استماع و با عنايت به عدم تحقق  بخش اعظم  تصمیمات متخذه قبلی در اين مواضع، مقرر نمود دبیرخانه شوراي‌عالی با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح حداکثرطی دوماه آينده گزارش مبسوطی مبنی بر میزان تحقق مصوبات قبلی،توافقات حاصله وموانع موجود را جهت اتخاذ تصمیم مجدد وحسب مورد بازنگري درمصوبات قبلی به شوراي‌عالی شهرسازي و معماري ايران گزارش کند.

 همچنین مقرر می‌شود به جهت حصول اطمینان از عدم انحراف در طرح‌هاي مصوب قبلی، تا مهلت مذکور هرگونه احداث بنا در پادگان‌هاي مذکور متوقف و موکول به اعلام نظر مجدد شوراي‌عالی شهرسازي و معماري ايران در اين خصوص شود.

ادارات کل راه و شهرسازي استان‌هاي خراسان رضوي و آذربايجان‌غربی و شهرداري تهران موظفند مراتب تخلف از اين مصوبه را حسب مورد و با قید فوريت  به دبیرخانه شوراي‌عالی منعکس کنند.