شناسهٔ خبر: 97762 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طی مکاتبه شورای عالی شهرسازی و معماری با شهردار، استاندار و رییس شورای شهر تهران انجام شد؛

ابلاغ مصوبه ساماندهی فضایی عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تامین‌کننده آب‌شرب تهران

برگزاری دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی مکاتبه با شهردار، استاندار و رییس شورای شهر تهران مصوبه شورا را با موضوع ساماندهی فضایی عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تامین‌کننده آب شرب تهران، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با محسنی بندپی استاندار، زاکانی شهرداری و چمران رییس شورای شهر تهران، مصوبه شورا را در خصوص طرح ساماندهی فضایی عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تامین‌کننده آب شرب تهران با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار (حوضه آبریز سدهای لتیان، ماملو و لار واقعدر استان تهران) ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: در اجرای ابلاغیه مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۴ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب شرق تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور مبنی بر تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع در حوضه‌های آبریز با تاکید بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی،تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه ساخت و ساز و کنترلی به تفکیک کاربری‌ها، و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ به استانداری‌های‌ تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری ایران با عنوان "طرح ساماندهی فضایی-عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تامین کننده آب شرب تهران با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار" در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بررسی و تصویب طرح در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر در استان البرز در جلسات مشاوره اول دی ۱۳۹۹و ۱۱  اسفند ۱۳۹۹ در جلسه مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ خود پس از استماع نتایج بررسی طرح در محدوده حوضه‌های آبریز سه سد مذکور را با رعایت محوریت "مقابله با آلودگی و حفاظت از آب" موضوع مورد تاکید در ابلاغیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و با توجه ویژه به ملاحظات زیر مورد بررسی و تصویب قرار داد:

۱-  تأمين امنيت آب شرب پايتخت

۲- توسعه گردشگری و تفرج پایدار و  دوستدار طبیعت  (موضوع موردتاکید در بند ۱۳ ابلاغیه شورای امنیت ملی) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود در مناطق مورد مطالعه

۳- سطح ملی طرح و ضرورت رویکرد انقباضی در ساخت و سازها و رشد کالبدی حوضه‌های آبریز

۴- ضرورت حفاظت محیط زیست به ویژه از منظر آلایندگی آب و مولفه‌های آن از جمله پسماندها و پساب‌ها با توجه به کاهش شدید برد اکولوژیک در حوضه‌های آبریز

۵- لزوم ارتقای معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی

۶- واقع نگری در شناسایی تقاضاها، نیازها و اولویت‌های توسعه در سطح ملی و محلی

۷- اهمیت مدیریت اجرایی طرح

۸- ضرورت یکپارچگی، شفافیت و صراحت احکام و ضوابط پیشنهادی طرح

۹- تجانس سیاست‌ها، ضوابط و طرح پیشنهادی با شدت تهدید آلودگی آب در هریک از سه حوضه آبریز مذکور

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر تاکید لزوم تعمیم و رعایت کلیات و اصول مذکور در مصوبات مورخ اول دی ۱۳۹۹ و ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ خود در خصوص دو سد امیرکبیر و سد طالقان واقع در استان البرز به حوضه‌های آبریز سه سد یاد شده در استان تهران به شرح موارد ۹ گانه زیر:

۱- به منظور افزايش ضمانت اجرايی طرح ( به منزله چالش اصلی در تحقق طرح و مصوبه شورای عالی امنيت ملی) مقرر شد "نظام مديريت يكپارچه حوضه‌های آبريز بصورت فرابخشی" زير نظر هيئت دولت با رعايت موارد زير،  طراحی و مستقر شود. ساختار مديريتی مذكور ظرف مدت حداكثر سه ماه  به پيشنهاد مشاور طرح  به تصويب شورای عالی شهرسازی و معماری رسيده و برای اخذ مصوبه نهايی به هيئت دولت ارسال خواهد شد: 

۱-۱- اجنتاب از ساختارسازی و ايجاد سازمان جديد و تحميل بار مالی

۲-۱-  استفاده حداكثری ازظرفيت‌های قانونی موجود و رفع هم‌پوشانی‌ها و تعارض قوانين مربوط

۳-۱- مشارکت حداکثری ذینفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی

۴-۱- اطمينان از انطباق عملكرد دستگاه‌های مسئول بررسی ، تصويب و اجرای طرح‌ها و پروژه های مرتبط با طرح مصوب حوضه آبريز در صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر رعايت آنها

۲-  با توجه به ابعاد سياسی و امنيتی مديريت تأمين آب شرب پايتخت در مقياس ملی، به منظور ارتقاء تحقق‌پذيری احكام طرح و التزام دستگاه‌ها و نهادهای اجرايی به رعايت آنها، آن بخش از احكام طرح كه فراتر از مسئوليت شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و نيازمند اخذ مصوبه از مراجع فرادستی است توسط مشاور احصاء و ظرف مدت يك ماه از اعلام مصوبه طرح جهت طی مراحل بررسی و تصويب نهايی در هيئت دولت در اختيار دبيرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار خواهد گرفت.

۳-  نظر به تعدد طرح‌های تهيه شده در محدوده حوضه‌های آبريز سدهای تأمين‌كننده آب شرب تهران از جمله سه سد لتيان، ماملو و لار (  اعم از طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای و محلی و طرح‌های موضوعی دستگاه‌هایاجرايی مانند طرح‌های گردشگری)؛ شورای عالی ضمن تأكيد بر جايگاه فرادستی "طرح ساماندهی حوضه‌های آبريز منابع تأمين کنندهآب شرب تهران" (به تأسی از ابلاغيه دبيرخانه شورای امنيت ملی) لازم می‌داند در مواردی كه احكام طرح‌های يادشده با طرح نامبرده در تعارض قرار می‌گيرند، اسناد و ضوابط اين طرح ملاک‌عمل قرار گيرد.

۴-  نظربه اينكه بازنگری در طرح مجموعه شهری تهران(شامل استان های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و  شهرسازی در دست اقدام است، اين معاونت نسبت به تمهيدات تكميلی مرتبط با احكام طرح ساماندهی حوضه های آبريز در طرح مجموعه شهری تهران( از جمله در بخش شبكه ارتباطی و زيرساخت ها) اقدام و پيش بينی های لازم را اتخاذ خواهد کرد.

۵-  لازم است ممنوعيت توسعه گردشگری متمركز و متقابلاً توسعه گردشگری طبيعی و تفرجی گسترده در اسناد طرح تصريح و تاكيد شود. در اين ارتباط، ضرورت و پيشنهادهای احداث مناطق نمونه گردشگری مصوب هيئت محترم دولت، در چارچوب راهبردها و سياست‌های شورای عالی امنيت ملی و "طرح ساماندهی حوضه‌ای آبريز" و با رعايت اصل ممنوعيت بارگذاری جمعيتی، سكونتی و فعاليتی فراتر از توان اكولوژيك منطقه و ممنوعيت هرگونه ساخت و ساز مسكونی در آنها، توسط وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری جهت طی فرايند قانونی بررسی و تصويب، به دبيرخانه شوراي‌عالی شهرسازی و معماری ايران اعلام خواهد شد.

۶-   احداث هرگونه مجتمع مسكونی و ساخت و ساز مسكونی و ويلايی خارج از نقاط شهری و روستايی، به هر شكلی مانند تعاونی‌های مسكن و ويلاسازی به دليل مغايرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع است. بارگذاری مسكونی در داخل نقاط شهری و روستايی نيز صرفاً در حد رفع نياز ناشی از رشد طبيعی و متعارف جمعيتی و در چارچوب طرح مصوب اين سكونتگاه‌ها مجاز خواهد بود.

۷-  طرح‌های جامع و هادی مصوب شهرها و روستاهای  واقع در محدوده حوضه های آبريز سه سد لتيان، ماملو و لار در صورت عدم مغايرت  با راهبردهای "طرح ساماندهی حوضه‌ای آبريز" كماكان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغايرت، اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی (در مورد شهرها ) و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری است. طرح جامع شهری جديد با رعايت راهبردهای"طرح ساماندهی حوضه‌های آبريز" توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ايران و طرح‌های هادی روستايی جديد توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به تصويب خواهند رسيد. در اين ارتباط لازم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه‌ريزی توسعه و عمران شهر و روستاهای واقع در حوضه های آبريز سدهای مذكور در "طرح ساماندهی حوضه‌های آبريز" تهيه و ارائه شود.

۸-  شورای‌عالی شهرسازی و معماری با توجه به اهميت ملاحظات پدافند غيرعامل، بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای افزايش تعداد ايستگاه‌های سنجش آلودگی آب و تعداد شاخص‌های مورد سنجش در ايستگاه‌های مذكور در منطقه، توسط سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو، به عنوان يكی از احكام طرح تاكيد می‌كند.

۹-   نظر به اينكه كمبود منابع اعتباری برای احداث و تكميل شبكه فاضلاب در منطقه  يكی از اصلی ترين موانع تامين امنيت آب در منطقه تشخيص داده شد، شورای عالی شهرسازی بر لزوم تأمين اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احكام طرح تأكيد می كند.

رعايت موارد اختصاصي زير در حوضه هاي آبريز سه سد لتيان، ماملو و لار واقع در استان تهران را تصويب و مقرر کرد: 

الف-  راهبردها، پيشنهادها و ضوابط طرح در ارتباط با جنگل كاری در پهنه های مرتبط، بر اساس تشخيص و ملاحظات مورد تاييد سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداری كشور تنظيم شود.

ب- نظر به اهميت و ضرورت تعيين تكليف و ساماندهی كارگاه‌های صنعتی و لزوم ممانعت از فعاليت واحدهای صنعتی غيرمجاز در استان تهران، اجرای تصویبنامه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران (ابلاغی به شماره ۱۵۵۱۸۰ / ت ۵۴۲۶۷ ه مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸) در خصوص ساماندهی فعالیت‌های مستقر در خارج از محدوده‌های شهری شمال‌شرق تهران با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

با توجه به موارد مقرر به شرح ذكر شده، لازم است مهندسين مشاور تهيه كننده طرح، اسناد نهايی و ملاک عمل طرح برای حوضه های آبريز سه سد لتيان، ماملو و لار را با لحاظ موارد ذكر شده برای طی مرحله ابلاغ ظرف مدت يك ماه از اعلام مصوبه به دبيرخانه شوراي‌عالی ارائه كند:    

نقشه سياستگذاری توسعه فضايی-  نقشه پهنه بندی استفاده از اراضی - ضوابط و مقررات استفاده از اراضی  و  نظام ( ساختار و راه كارهای) اجرايی طرح