شناسهٔ خبر: 97874 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

نماینده جیرفت وعنبرآباد دربازدید ازبزرگراه درحال ساخت جیرفت –بافت-سیرجان عنوان کرد:

رفع موانع پیش روبامشارکت مردم وکمک مدیران استانی ومدیران وزارت راه وشهرسازی امکان پذیر است

جنوب کرمان بازدید نماینده از محور جیرفت بافت سیرجان مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان به همراه نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محلی از پروژه درحال ساخت جیرفت- بافت – سیرجان بازدیدکردونماینده مجلس خواستار رفع موانع پیش روبامشارکت مردم وکمک مدیران استانی وهمچنین مدیران وزارت راه وشهرسازی شد.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی جنوب کرمان باحضور اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی،مسئولان محلی ازعملیات اجرایی ۲۲کیلومتردیگر از بزرگراه جیرفت-بافت-سیرجان (از سربیژن تا ورودی شهر درب بهشت) بازدید شد،نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن بر شمردن خدمات نظام جمهوری اسلامی ایرا ن در حوزه  راه سازی،بر لزوم مشارکت اجتماعی تاکیدکرد وافزود:روند راه سازی درجنوب کرمان همچنان ادامه دارد و برای رفع موانع پیش رو بایدبا مشارکت مردم وکمک مدیران استانی و همچنین مدیران وزارت راه و شهرسازی موانع را برداریم و پیگیر بودجه کافی برای این پروژه و پروژه های دیگرخواهیم بود.

محمدساردویی مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان درخصوص حجم عملیات اجرایی صورت گرفته در این بزرگراه توضیح داد: طول این بزرگراه  ۲۸۵ کیلومتر که 110 کیلومتر از آن درحوزه راه وشهرسازی جنوب کرمان قرار دارد،تا کنون ۲۳کیلومتر آن به صورت چهار خطه درحال بهره برداری است و درادامه ۴ کیلومتردیگر بعداز پل کلدان دردست اجرا است.

وی اظهارداشت:عملیات اجرایی 22 کیلومتر دیگراز این پروژه از سربیژن تا ورودی شهردربهشت با اعتباری به مبلغ ۲۵۴۰ میلیارد ریال ازاول تابستان سال جاری آغاز شده که درحال تجهیز کارگاه،خاک برداری است.

ساردویی با تاکیدبراهمیت این پروژه در خصوص اعتبار هزینه شده گفت:این پروژه یکی از راه های اصلی استان می باشد و جنوب و شرق کشور را به استان‌های مرکزی وغربی متصل خواهدکردو اعتبارهزینه شده در این بزرگراه تاکنون ۵۸۰ میلیاردریال و اعتبارموردنیاز برای اتمام این قطعه افزون بر 2500میلیارد ریال برآورد شده است.