اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور

 • وضعیت ترافیکی امروز ۱۰:۰۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۷ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش۱.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  براساس اطلاعیه مركز مدیریت راه های كشور در شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • مازندران-ترافیک ۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۰۹:۲۷

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۵ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  بر اساس اطلاعيه مركز مديريت راه‌های كشور در شبانه‌روز گذشته، مطابق با آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • تردد ۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۰۸:۵۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۰ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۱.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۹ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • نماهای هوایی از ترافیک جاده ای ۱۴۰۱-۰۲-۱۸ ۱۰:۵۴

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۱۸ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۲۵.۹ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

  بر اساس اطلاعيه مركز مديريت راه های كشور طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۲۵.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • ترافیک جاده ۱۴۰۱-۰۲-۱۴ ۱۰:۲۴

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۱۴ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش یک درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • وضعیت جاده ای ۱۴۰۱-۰۲-۱۳ ۰۹:۵۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۱۳ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  افزایش ۵.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 • ممنوعیت تردد ناوگان حمل سوخت از آزادراه خرم‌آباد_ بروجرد 2.jpg ۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۰۹:۲۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۱۰ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  افزایش ۰.۹ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری کشور، ۰.۹ افزایش تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

 • تردد ۱۴۰۱-۰۲-۰۹ ۱۰:۰۶

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۹ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  افزایش ۶.۶ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری کشور، ۶.۶ افزایش تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

 • تردد.jpg ۱۴۰۱-۰۲-۰۸ ۰۸:۲۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۸ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۰.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۳۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری کشور، ۵.۹ درصد افزایش تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۱-۰۲-۰۷ ۰۹:۳۰

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۷ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  افزایش ۵.۹ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 • اعلام وضعیت ترافیکی راههای استان مرکزی ۱۴۰۱-۰۲-۰۶ ۰۸:۳۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۶ اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۶.۳ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 • مازندران-ترافیک ۱۴۰۱-۰۲-۰۴ ۰۹:۲۸

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری چهارم اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۱۲/۱ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۴۲۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش ترددد را نشان می‌دهد.

 • ممنوعیت تردد ناوگان حمل سوخت از آزادراه خرم‌آباد_ بروجرد 1.jpg ۱۴۰۱-۰۲-۰۳ ۱۱:۰۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری سوم اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۱۲.۱ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۴۲۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۱۲.۱ درصد کاهش ترددد را نشان می‌دهد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۱-۰۲-۰۲ ۱۰:۱۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری دوم اردیبهشت را اعلام کرد؛

  کاهش ۱.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرين اطلاعات دريافتی از ۲۴۲۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

 • نماهای هوایی از ترافیک جاده ای ۱۴۰۱-۰۲-۰۱ ۱۱:۲۴

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری یکم اردیبهشت را اعلام کرد؛

  افزایش ۰.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۰.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 • ترافیک ۱۴۰۱-۰۱-۲۸ ۰۸:۳۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۸ فروردین را اعلام کرد؛

  کاهش ۲.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته، طبق آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۷ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد درمحورهای آذرشرقی.jpg ۱۴۰۱-۰۱-۲۷ ۱۰:۰۷

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۲۷ فروردین را اعلام کرد؛

  تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل بدون تغییر ثبت شد

  در شبانه ‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل بدون تغییر را نشان می‌دهد.

 • جاده استانی.jpg ۱۴۰۱-۰۱-۲۴ ۰۹:۱۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۴ فروردین را اعلام کرد؛

  کاهش ۳/۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته، طبق آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • ترافیک ۱۴۰۱-۰۱-۲۰ ۰۹:۰۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های ۲۰ فروردین را اعلام کرد؛

  کاهش ۰.۲ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته، طبق آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • وضعیت جاده ها ۱۴۰۱-۰۱-۱۹ ۰۹:۱۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های۱۹ فروردین را اعلام کرد؛

  کاهش۰.۹ درصد تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • وضعیت ترافیکی ۱۴۰۱-۰۱-۱۸ ۰۹:۴۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های۱۸ فروردین را اعلام کرد؛

  کاهش یک درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

  براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱.۰ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد جاده ای.jpg ۱۴۰۱-۰۱-۱۵ ۱۰:۰۸

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  افزایش ۱۱.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  طی شبانه‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۱ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

 • اعلام وضعیت ترافیکی راههای استان مرکزی ۱۴۰۱-۰۱-۱۴ ۰۸:۵۰

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری۱۴ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  کاهش ۱۶.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱۶.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • ثبت تردد در سیستان و بلوچستان ۱۴۰۱-۰۱-۱۳ ۱۰:۴۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  کاهش ۱.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد وسیله نقلیه.jpg ۱۴۰۱-۰۱-۱۲ ۱۱:۴۲

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  افزایش ۰.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

 • تردد وسیله نقلیه.jpg ۱۴۰۱-۰۱-۱۱ ۱۰:۳۹

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  افزایش ۱.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۱.۱ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

 • ترافیک جاده کوهستانی ۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۱۰:۰۵

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  کاهش ۳.۶ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۳.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • نماهای هوایی از ترافیک جاده ای ۱۴۰۱-۰۱-۰۹ ۱۱:۴۸

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۹فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد

  کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

 • نماهای هوایی از ترافیک جاده ای ۱۴۰۱-۰۱-۰۶ ۱۰:۳۱

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۶ فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛

  افزایش ۱۷.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل  ۱۷.۹ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.

 • نماهای هوایی از ترافیک جاده ای ۱۴۰۰-۱۲-۲۹ ۱۳:۰۳

  مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جاده‌های برون‌شهری ۲۹ اسفند را اعلام کرد؛

  کاهش۵.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

  در شبانه ‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۹۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.