دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران