شناسهٔ خبر: 21241 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

برنامه بهاری قطار حومه‌ای تهران-پرند مشخص شد

قطار ریل باس حومه ای ساعات حرکت ۵ رام قطار حومه‌ای مسیر تهران-پرند مشخص شد و این قطارها از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا ۱۰ خردادماه بر این اساس سیر و حرکت خواهند داشت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ ساعات حرکت قطارهای حومه‌ای مسیر تهران-پرند برای ایام بهاری مشخص شد و قطارهای حومه‌ای بر اساس جدول ذیل از تاریخ ۹۵/۲/۱ لغایت۹۵/۳/۱۰ سیر و حرکت خواهد داشت:

ساعت حرکت قطارهای تهران - پرند و بالعکس

نام قطار

شماره قطار

حرکت از تهران

 ورود به تپه سفید

حرکت از تپه سفید

 ورود به اسلامشهر

حرکت از اسلامشهر

ورود به نسیم شهر

حرکت از نسیم شهر

ورود به گلستان

حرکت از گلستان

ورود به نصیرشهر

حرکت از نصیرشهر

ورود به رباط کریم

حرکت از رباط کریم

ورود به پرند

پرند ۱

۹۱۶

۴:۰۵

۴:۱۶

۴:۱۸

۴:۲۹

۴:۳۱

۴:۳۳

۴:۳۵

۴:۳۷

۴:۳۹

۴:۴۱

۴:۴۳

۴:۴۸

۴:۵۰

۵:۰۵

پرند ۲

۹۱۸

۵:۰۰

۵:۱۲

۵:۱۴

۵:۲۶

۵:۲۸

۵:۳۰

۵:۳۲

۵:۳۴

۵:۳۶

۵:۳۸

۵:۴۰

۵:۴۵

۵:۴۷

۶:۰۰

پرند ۳

۹۲۴

۱۷:۱۰

۱۷:۲۳

۱۷:۲۵

۱۷:۳۷

۱۷:۳۹

۱۷:۴۲

۱۷:۴۴

۱۷:۴۶

۱۷:۴۸

۱۷:۵۰

۱۷:۵۲

۱۷:۵۷

۱۷:۵۹

۱۸:۱۵

پرند ۴

۹۵۸

۱۸:۳۰

۱۸:۴۳

۱۸:۴۵

۱۸:۵۷

۱۸:۵۹

۱۹:۰۲

۱۹:۰۴

۱۹:۰۶

۱۹:۰۸

۱۹:۱۰

۱۹:۱۲

۱۹:۱۷

۱۹:۱۹

۱۹:۳۵

پرند ۵

۹۵۸

۱۹:۲۵

۱۹:۳۸

۱۹:۴۰

۱۹:۵۲

۱۹:۵۴

۱۹:۵۷

۱۹:۵۹

۲۰:۰۱

۲۰:۰۳

۲۰:۰۵

۲۰:۰۷

۲۰:۱۲

۲۰:۱۴

۲۰:۳۰

                               
                               

نام قطار

شماره قطار

حرکت از پرند

 ورود به رباط کریم

حرکت ازرباط کریم

 ورود به نصیر شهر

حرکت از نصیر شهر

ورود به گلستان

حرکت از گلستان

ورود به نسیم شهر

حرکت از نسیم شهر

ورود به اسلامشهر

حرکت از اسلامشهر

 ورود به تپه سفید

حرکت از تپه سفید

ورود به تهران

پرند ۱

۹۱۷

۵:۳۰

۵:۴۷

۵:۴۹

۵:۵۴

۵:۵۶

۵:۵۸

۶:۰۰

۶:۰۲

۶:۰۴

۶:۰۶

۶:۰۹

۶:۱۹

۶:۲۱

۶:۳۵

پرند ۲

۹۱۹

۶:۴۵

۷:۰۰

۷:۰۳

۷:۰۸

۷:۱۰

۷:۱۲

۷:۱۴

۷:۱۶

۷:۱۸

۷:۲۰

۷:۲۲

۷:۳۲

۷:۳۴

۷:۴۵

پرند ۳

۹۲۵

۱۸:۵۵

۱۹:۱۰

۱۹:۱۸

۱۹:۲۱

۱۹:۲۳

۱۹:۲۵

۱۹:۲۷

۱۹:۲۹

۱۹:۳۱

۱۹:۳۳

۱۹:۳۵

۱۹:۴۷

۱۹:۴۹

۲۰:۰۰

پرند ۴

۹۵۹

۱۹:۵۵

۲۰:۱۲

۲۰:۱۴

۱۹:۱۷

۱۹:۱۹

۱۹:۲۱

۱۹:۲۳

۱۹:۲۵

۱۹:۲۷

۲۰:۲۹

۲۰:۳۱

۲۰:۴۲

۲۰:۴۴

۲۰:۵۵

پرند ۵

۹۲۷

۲۰:۵۵

۲۱:۱۰

۲۱:۱۲

۲۱:۱۶

۲۱:۱۸

۲۱:۲۰

۲۱:۲۲

۲۱:۲۴

۲۱:۲۶

۲۱:۲۹

۲۱:۳۱

۲۱:۴۲

۲۱:۴۴

۲۱:۵۵

 

نظر شما