شناسهٔ خبر: 53044 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد:

جزئیات اولین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرستان دهدشت

محمدمهدی سهیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری اولین جلسه کمیسیون ماده ۵ در سالن جلسات استانداری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، محمدمهدی سهیلی گفت: اولین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر دهدشت با ۱۶ دستور کار ذیل مربوط به جلسه کمیسیون ماده ۵ استان در سالن کنفرانس امور عمرانی استانداری به ریاست ایشان و با شرکت اعضاء تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، سهیلی به بیان کلیات جلسه پرداخت و سپس به کمک کارشناسان مدیریت شهرسازی به تشریح هر کدام از موضوعات پرداخت. اعضاء جلسه نقطه نظرات کارشناسی خود را بر روی هر مورد بیان و سپس تصمیمات ذیل اخذ شد:

۱- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از فضای ذخیره به مسکونی مطرح و با کلیات تغییر کاربری به مسکونی موافقت شد، مقرر گردید برای کل عرصه با کاربری ذخیره شهری طرح تفکیک با رعایت ضوابط شهرسازی تهیه و به جلسه کمیسیون ارائه گردد.

۲- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و افزایش یک طبقه تراکم مطرح و با احداث ساختمان سه طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقات اول و دوم با سطح اشغال ۶۰ درصد موافقت گردید و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۳- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر افزایش سطح اشغال از ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد مطرح و مخالفت شد.

۴- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مطرح با کلیات تغییر از مسکونی به تجاری و ارائه طرح تفکیک و رعایت حق و حقوق شهرداری در جلسه بعدی مطرح گردد.

۵- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر حذف خیابان ۱۲ متری مطرح و با تثبیت وضع موجود و حفظ معبر ۴ متری موافقت شد.

۶- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و سه طبقه تراکم با سطح اشغال ۸۰ درصد در همکف مطرح با احداث ساختمان سه طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقات اول و دوم با سطح اشغال ۶۰ درصد با رعایت حرایم میراث فرهنگی موافقت شد و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۷- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقه همکف مطرح با احداث ساختمان سه طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقات اول و دوم با سطح اشغال ۶۰ درصد با رعایت حرایم میراث فرهنگی موافقت شد و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۸- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری با سطح اشغال ۸۰ درصد در طبقه همکف مطرح و با احداث ساختمان دو طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقه اول با سطح اشغال ۶۰ درصد با رعایت حرایم میراث فرهنگی موافقت شد و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۹- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر احداث ساختمان تجاری در طبقه همکف و افزایش یک طبقه تراکم مطرح و با احداث ساختمان سه طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقات اول و دوم با سطح اشغال ۶۰ درصد با رعایت حرایم میراث فرهنگی موافقت شد و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۱۰- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر افزایش یک طبقه تراکم مطرح و با احداث ساختمان سه طبقه با کاربری مسکونی و سطح اشغال ۶۰ درصد و تأمین پارکینگ مورد نیاز در زیر زمین موافقت شد.

۱۱- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تقلیل عرض معبر از ۱۰ متر به ۸ متر مطرح و مخالفت شد.

۱۲- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر احداث ساختمان تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و افزایش یک طبقه تراکم مطرح و با احداث ساختمان سه طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۸۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقات اول و دوم با سطح اشغال ۶۰ درصد با رعایت حرایم میراث فرهنگی موافقت گردید و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۱۳- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و تراکم دو طبقه روی طبقه اول و سطح اشغال ۸۰ درصد در طبقه همکف مطرح و با احداث ساختمان دو طبقه با احداث کاربری تجاری در طبقه همکف با سطح اشغال ۹۰ درصد و کاربری مسکونی در طبقه اول با سطح اشغال ۶۰ درصد با رعایت حرایم میراث فرهنگی موافقت گردید و تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ضروری است.

۱۴- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر تغییر کاربری از ذخیره به مسکونی مطرح و موافقت شد.

۱۵- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر احداث کاربری تجاری در طبقه همکف مطرح و با رعایت ضوابط تراکم موافقت می‌شود.

۱۶- درخواست شهرداری دهدشت مبنی بر حذف کوچه ۸ متری مطرح و مخالفت شد.

نظر شما