شناسهٔ خبر: 55872 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بانک مرکزی گزارش داد:

رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان

ساختمان طبق آمار بانک مرکزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های ساختمانی در نیمه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش یافت که در این بخش واحدهای مسکونی بیشترین جذب سرمایه را داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی، نتایج بررسی ۷۹ شهر نمونه کشور درباره آمار ساختمان‌هایی که ازجانب بخش خصوصی در مناطق شهری احداث می‌شود نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۹۶، مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ایران، به قیمت جاری بالغ بر ۳۸۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال بوده است که ۱۲.۴ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش نشان می‌دهد. از کل مبلغ سرمایه‌گذاری مذکور، ساختمان‌های مسکونی با ۷۰.۴ درصد بیشترین سهم را داشته است.

ساختمان‌های شروع شده
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، احداث ۶۷ هزار و ۸۳۷ دستگاه ساختمان ازجانب بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱.۹ درصد کاهش داشته است. برای این ساختمان‌ها بالغ بر ۳۴۰ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال هزینه و ۳۷.۴ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است.
متوسط هزینه بنای ساختمان‌های شروع شده حدود ۵ هزار و ۱۸ میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها ۵۵۲ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها ۹.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، متوسط هزینه و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به ترتیب ۲.۳ درصد و ۷.۲ درصد افزایش داشته در حالی که سطح کل زیربنای ساختمان‌ها ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

ساختمان‌های مسکونی شروع شده
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۶ هزار و ۵۶۵ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمان‌های مسکونی اختصاص داشته که ۰.۸ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. برای این ساختمان‌ها بالغ بر ۲۴۷ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال هزینه و حدود ۲۷.۹ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات درنظر گرفته شده است.
همچنین برای هر دستگاه ساختمان مسکونی شروع شده در مناطق شهری ایران به طور متوسط حدود ۴ هزار و ۳۷۸ میلیون ریال هزینه بنا، ۴۹۳ مترمربع سطح کل زیربنا و حدود ۸.۹ میلیون ریال هزینه یک مترمربع بنا پیش‌بینی شده است که نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ متوسط هزینه و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها به‌ ترتیب ۱.۱ درصد و ۸ درصد افزایش داشته در حالی که سطح کل زیربنای این ساختمان‌ها ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

ساختمان‌های تکمیل شده

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۲ هزار و ۸۱ دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران ازجانب بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴.۷ درصد افزایش داشته است. برای احداث این ساختمان‌ها که سطح کل زیربنای طبقات آن‌ها بالغ بر ۳۲.۶ میلیون متر مربع بوده بیش از ۲۸۷ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
متوسط هزینه بنای ساختمان‌های فوق حدود ۵ هزار و ۵۲۱ میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها ۶۲۶ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها بالغ بر ۸.۸ میلیون ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه بنا و میانگین سطح کل زیربنای ساختمان‌ها به ترتیب ۵.۶ درصد و ۱۷.۸ درصد کاهش داشته در حالی که متوسط هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، از کل تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری ایران ۴۳ هزار و ۸۹۸ دستگاه مسکونی بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. هزینه بنای ساختمان‌های فوق بالغ بر ۲۰۵ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آنها ۲۴.۲ میلیون مترمربع است.
میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی تکمیل شـده در مناطق شهری ایران حدود ۴ هزار و ۶۸۹ میلیون ریال، متوسط سطح کل زیربنای ساختمان‌های فوق ۵۵۰ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها بیش از ۸.۵ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ متوسط هزینه و سطح کل زیربنای ساختمان‌ها به ترتیب ۷ درصد و ۲۰.۴ درصد کاهش و متوسط هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها ۱۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

واحدهای مسکونی تکمیل شده
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، از کل تعـداد ۴۸ هزار و ۴۱۱ دسـتگاه ساختمان «مسکونی» و «مسکونی و غیرمسکونی توام» تکمیل شده ازجانب بخش خصوصی، بناهای دارای یک واحد مسکونی با ۳۲.۷ درصد بیشترین سهم را دارد. همچنین ساختمان‌های شامل دو واحد مسکونی با ۲۳.۲ درصد و هفت واحد مسکونی و بیشتر با ۱۳.۹ درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد کل واحدهای مسکونی ایجاد شده در ساختمان‌های فوق برابر ۱۸۷ هزار و ۸۸۰ دستگاه است. متوسط سطح زیربنای این واحدهای مسکونی ۱۵۳ مترمربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است.

نظر شما