شناسهٔ خبر: 80029 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ﺳﺎﺧﺖ و تامین ﻣﺴﮑﻦ شهری

ساخت ۵۴۸۲۰۶ واحد شهری توسط بنیاد برای کم درآمدها/پرداخت ۳۲۷ میلیاردتومان ودیعه مسکن به خانوارهای کم درآمد

مسکن مهر اردبیل فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ﺳﺎﺧﺖ و تامین ﻣﺴﮑﻦ شهری در پنج محور ﺳﺎﺧﺖ مسکن محرومان در شهر، اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺷﺮﮐﺖهای تابعه در ساخت انبوه مسکن، و ﭘﺮداﺧﺖ وام ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ شهری، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مجری برخی سیاست های کلان وزارت راه و شهرسازی در ساخت و تامین مسکن اقشار کم درآمدی و در برخی موارد میان درآمدی در شهرهای کوچک و روستاها فعالیت دارد. آن بنیاد در گزارشی فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ﺳﺎﺧﺖ و تامین ﻣﺴﮑﻦ شهری تشریح کرده است. در این زمینه فعالیت های بنیاد، شامل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز طرح مسکن محرومین در شهر، اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖهای تابعه در ساخت انبوه مسکن، و ﭘﺮداﺧﺖ وام ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ شهری، است.

 آمار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز طرح مسکن محرومین در شهر 

آمار مربوط به واحدهاي مسکونی اتمام یافته طرح مسکن محرومین در حوزه مسکن شهری از ابتدا ﺗﺎ کنون تعداد ۱۳۵۴۷۷ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۴۸۵ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۹۴۱ واحد مسکونی و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۰۰۰ واحد مسکونی احداث شده (و حدود ۱۳۰۰۰ واحد در حال اجرا) بوده است.

 آمار اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ

 آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ اتمام یافته ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر از ابتدا تاکنون تعداد ۳۲۶۶۳۳ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۹۳۶ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۴۳۵ واحد و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۱۰۰ واحد مسکونی مسکونی احداث شده (و ۷۶۰۰ واحد در حال اجرا)  بوده است.

 آمار اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز 

واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اتمام یافته ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز از سال ۱۳۸۳ (بدو تاسیس انجمن) تعداد ۲۳۳۰۸ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۷۵۹ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۳۰۷ واحد مسکونی و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۶۲۶ احداث شده (و ۹۰۲ واحد در حال اجرا) بوده است.

 

آمار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖهای تابعه در ساخت انبوه مسکن

کل آمار اﺣﺪاث انبوه ﻣﺴﮑﻦ توسط شرکتهای تابعه بنیاد مسکن (شامل شرکت توسعه مسکن ایران، شرکت ایجاد محیط و سایر شرکتهای تابعه )، از ابتدا تا کنون تعداد ۶۲۷۸۸ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۹۱۰ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۶۰۶ واحد مسکونی و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۳۸۵ واحد مسکونی احداث شده (و ۷۲۴۰ واحد در حال اجرا) بوده است.

چ

این گزارش می افزاید که کل آمار واحد مسکونی اتمام یافته توسط بنیاد مسکن برای اقشار کم درآمد (شامل عملکرد طرح مسکن شهری محرومان و ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر و طرح مسکن اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز و مسکن شرکتهای تابعه)، از ابتدا تا کنون تعداد  ۵۴۸۲۰۶ واحد مسکونی بوده است و عملکرد در سال ۱۳۹۸ حدود تعداد ۱۱۲۰۰ واحد مسکونی احداث شده (و ۲۸۷۰۰ واحد در حال اجرا) است. آمار وام ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ شهری: ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ۱۳۸۸-۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰۹۸۹ نفر و جمع کل مبلغ مربوطه ۳۲۷ میلیارد تومان بوده است.