شناسهٔ خبر: 80121 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عملکرد بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و روستاهای سراسر کشور، تشریح شد

مقاوم‌سازی ۲ میلیون و ۱۴۵ هزار واحد مسکونی از سال۸۴ تاکنون/ بازسازی یک میلیون ۸۷۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از مخاطرات/ ساماندهی ۴۲۰۰۰ خانوار کپرنشین با احداث واحدهای مسکونی دائمی

مسکن روستایی فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت ﻣﺴﮑﻦ روستایی، بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از مخاطرات و عمران روستایی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت ﻣﺴﮑﻦ روستایی از جمله واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ بازسازی ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ، واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ، و تامین مسکن اقشارمحروم روستایی (تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور) تشریح شد. همچنین فعالیت‌های بنیاد در عمران روستایی که شامل تهیه طرح هادی و اجرای آنهاست، نیز اعلام شد. 

بازسازی واحدهای مسکونی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ

آﻣﺎر واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ بازسازی ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ‌دﯾﺪه از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ نشان می‌دهد، تعداد کل واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ بازسازی شده (احداثی و ﺗﻌﻤﯿﺮی) در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ابتدا تاکنون تعداد ۱۸۷۰۰۰۰ واحد مسکونی است که این آمار به تفکیک در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۵۶۳۹۲ واحد مسکونی،  در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۳۵۹۱ واحد مسکونی و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۴۱۴۹۷ واحد مسکونی بوده است.

واحدهای اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ

آﻣﺎر واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه با ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ حاکی است که ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ پایان یافته ﻃﺮح وﯾﮋه ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ تا کنون تعداد ۱۷۳۸۰۰۰ واحد مسکونی است. این آمار به تفکیک برای سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۵۲۱۸ واحد مسکونی، برای سال ۱۳۹۷ تعداد ۷۴۰۳۵ واحد مسکونی و برای  سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۴۰۰۰ واحد مسکونی احداث شده (و ۹۴۰۰۰ واحد در حال اجرا) بوده است.

علاوه بر این از سال ۱۳۸۴ تاکنون حدود ۴۰۳۹۳۳ واحد روستایی در سوانح بازسازی شده است. بنابراین، تعداد کل واحدهای احداثی مقاوم روستایی از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۲۱۴۱۹۳۳ واحد است.

تامین مسکن اقشارمحروم روستایی (تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور)

طبق هماهنگی بوجود آمده، تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با موضوع تامین ۴۰۹۴۰ واحد مسکونی در ۹ استان کشور در دو سال ۹۷ (۱۶۰۰۰ واحد) و ۹۸ (۲۴۹۴۰ واحد) تنظیم گردید. که تاکنون ۱۲۳۰۰ واحد آن به پایان رسیده و  ۲۸۶۴۰ واحد آن در حال اجراست.

عمران روستایی از ابتدا تاکنون

عملکرد بنیاد مسکن درعمران روستایی شامل تهیه طرح‌های هادی روستایی و اجرای طرح‌های هادی روستایی است.

ﻬﯿﻪ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺗﻌﺪاد تهیه ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﯾﯽ برای روستاهای کشور، از ابتدا تا کنون تعداد ۳۸۶۰۶ روستا (۹۹درصد  روستاهای بالای ۲۰ خانوار) و تعداد بازنگری طرح های هادی که افق طرح های آنها به اتمام رسیده بوده ۹۹۵۰ روستاست. عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۷۵ روستای جدید و بازنگری طرح هادی تعداد ۱۳۱۷ روستا، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۳۶ روستای جدید و بازنگری طرح هادی تعداد ۱۲۵۵ روستا و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۰ روستای جدید و بازنگری طرح هادی تعداد ۷۳۰ روستا بوده است. 

اﺟﺮاي ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻃﺮح‌های ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ از ابتدا تاکنون در ۱۹۶۸۴ روستا (۴۹ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار) ، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۴۰۰ روستا (۱۶۹۳ روستای جدید و ۵۷۰۷ روستای نیمه تمام)، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۵۴۴۴ روستا (۹۰۷ روستای جدید و ۴۵۳۷ روستای نیمه تمام) و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۶۲۵ روستا (۳۵۳ روستای جدید و ۱۲۷۲ روستای نیمه تمام) اجرا شده است.

سایر فعالیت‌های بنیاد در روستاها و شهرها

ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻗﺮض‌اﻟﺤﺴﻨﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎم ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ، زﻣﯿﻦ‌ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺻﺪور اﺳﻨﺎد اﻣﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮی در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ درخصوص ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در قالب پاسخ به استعلامات، ساخت مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو معلول، فعالیت بنیاد مسکن در ساماندهی کپرنشینان.

در خصوص ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎم ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ از سال ۹۳ تاکنون تعداد ۷۵۸۴۰ نفر خانوار، در سال ۹۶ نیز ۴۳۳۸ خانوار، در سال ۹۷ تعداد ۴۰۴۱ خانوار و در سال گذشته ۷۲۰ خانوار از وام قرض‌الحسنه تعمیر مسکن روستایی در این موضوع استفاده کردند.

در زمینه زمین های واگذار شده روستایی، تعداد قطعات زﻣﯿﻨ‌ﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺑﺪو ﺷﺮوع ﺗﺎکنون تعداد ۶۵۳۳۷۸  قطعه بوده که این آمار به تفکیک برای سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۱۱۶۴ قطعه،  در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۵۴۴ قطعه و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۵۲۹۲ قطعه بوده است. (مساحت هرقطعه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مترمربع است.) 

در خصوص صدور اسناد مالکیت روستایی نیز اﺳﻨﺎد ﺻﺎدر ﺷﺪه روستایی از ابتدا ﺗﺎ کنون، تعداد ۳۳۱۵۰۴۳ سند است که این آمار به تفکیک برای سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۸۶۸۸ سند،  در سال ۱۳۹۷  تعداد ۶۹۸۶۱ سند و در سال ۱۳۹۸  تعداد ۴۱۸۴۵ سند بوده است.

در زمینه صدور اسناد اماکن شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، ﺗﻌﺪاد اﺳﻨﺎد ﺻﺎدر ﺷﺪه شهری در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰نفر از ابتدا ﺗﺎکنون، تعداد ۲۳۷۶۶۴ سند است که این آمار به تفکیک برای سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۸۴۹۸  سند،  در سال ۱۳۹۷  تعداد ۲۶۳۲۳ سند و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۸۵۰ سند بوده است.

در خصوص خدمات فنی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ (پاسخ به استعلامات)، ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ در قالب پاسخ به استعلامات مراجع قانونی جهت صدور پروانه ساختمان‌های روستایی، از ﺑﺪو ﺷﺮوع ﺗﺎکنون تعداد ۲۶۳۲۴۷۷ واحد کار انجام شد. این آمار به تفکیک در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۷۵۷۰۹ واحد، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۵۹۷۱۲ واحد و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۱۵۸۰ بوده است.

در زمینه ساخت مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو معلول نیز، طی تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکن‌ساز جهت تامین مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول که حدود ۱۴۳۲۴ خانوار (۶۵۸۸ خانوار روستایی و ۷۷۳۶ خانوار شهری) هستند، اقدام شده است. تاکنون تعداد ۸۰۶۸ واحد مسکونی شامل(۳۶۳۱ واحد روستایی و ۴۴۳۷ واحد شهری ) به اتمام رسیده است. عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۵۴۶  بوده است.

در خصوص فعالیت بنیاد مسکن در ساماندهی کپرنشینان در سنوات گذشته بنیاد مسکن جهت ساماندهی کپرنشینان اقدام کرده و تاکنون حدود ۴۲۰۰۰ واحد مسکونی دائمی مقاوم احداث کرده است.