شناسهٔ خبر: 92909 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

از سوی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار تهران اعلام شد

چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد

برج میلاد دبیر شورای‌عالی ‌شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد را به استاندار تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد در استان تهران را اعلام کرد.

در متن این مصوبه اعلام شده به حناچی شهردار استان تهران،محسنی بندپی استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران آمده است: 

به استحضارمی رساند شورايعالی شهرسازی و معماری ايران درجلسه مورخ ،۱۳۹۹/۱۲/۲۵ با استناد به بند ۲-۸ جدول "ب" پیوست شماره ۴سند اصلی طرح جامع مصوب شهر تهران(۱۳۸۶)و براساس نامه شماره ۸۰/۹۹۶۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران منضم به صورتجلسه ۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، "چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعديی فداز دوم بدر مدلاد " را بررسی و ضمن تصويب چهارچوب مذکور مقرر نمود :

۱- طرح معماری بناها و فضاهای شهری پیرامون برج میلاد، در چهارچوب مصوب و بارعايت موارد زير توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تائید دبیر شورايعالی ملاک اقدام قرار گیرد.

۱-۱ به منظور تحقق اهداف چشم انداز مجموعه برج میلاد و اراضی پیرامون با عنوان « بام فرهنگ، هنر و فناوری تهران وعرصه ديپلماسی فرهنگی» ضروری است کلیه کاربری ها و عملکردهای پیشنهادی در طرح در راستای تحقق چشم انداز مذکور باشد.

۲-۱  تمهیدات لازم به منظورحفظ يکپارچگی فضايی محدوده طرح و با عناصر تاثیرگذار هم پیوند پیرامون آن از جمله پارک پرديسان و رود- دره اوين - درکه اتخاذ گردد.

۱- ۳ نتايج مربوطه به مطالعات پدافند غیر عامل، عارضه سنجی ترافیکی و ارزيابی اثرات محیط زيستی اجرای طرح درمحدوده اراضی۱۲۰ هکتاری(EIA) پس از تائید در مراجع ذيربط در اسناد خروجی و پیشنهاد های اجرايی طرح منعکس گردد.

۴-۱  حريم کلیه مسیل ها و آبراهه های متداخل، با محدوده طرح بر اساس اعلام شرکت آب منطقه ای و هچنین حرايم تدقیق شده گسل های متداخل با اراضی بر اساس آخرين مصوبه شورايعالی در طرح ديده شود. بديهی است رعايت ضوابط ابلاغ شده ساخت وساز در پهنه های گسلی در تعیین نوع فعالیت و میزان احداثات عرصه های تداخلی با حريم گسل الزامیست.

۲- به منظور تنظیم عوامل موثر برکیفیت محیطی و منظر شهری و در راستای حفظ يکپارچگی سازمان فضايی طرح در شئون مختلف آن بر تهیه سند جامع برنامه ريزی، اجرا و مديريت يکپارچه اراضی در طول ساخت و بهره بهرداری عنوان يکی از اسناد الزام آور طرح تاکید می گردد.

۳- ضمن تاکید بر اتخاذ راهکار فوری و کوتاه مدت توسط شهرداری جهت حفظ ايمنی عرصه ۴/۲هکتاری گودبرداری شده دربخش شمالی مرکز همايش ها، بر اولويت اجرای طرح معماری درمحل گود مذکور تاکید می گردد.