• قزوین در مسیر بازآفرینی

    قزوین در مسیر بازآفرینی

    نخستین نشست از دفتر هجدهم سلسله نشست‌های تخصصی شرکت بازآفرینی شهری ایران تحت عنوان قزوین در مسیر بازآفرینی روز دوشنبه ۲۳ مهرماه برگزار خواهد شد.