شناسهٔ خبر: 18880 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد:

دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد/ نحوه تأمین حقوق مسافران در قبال بلیت‌های چارتری

آژانس هوایی در آستانه آغاز سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای سفر، دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد. بر اساس بخشی از این دستورالعمل چارتر دهنده مسئول انجام پرواز، در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، باید بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری داخلی (پروازهای دربستی) در آستانه سفرهای نوروزی به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، «مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتر دهنده است و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.»

ضمن این‌که در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: «چارتر دهنده مسئول انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، می‌بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.»

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری مشتمل بر ۶ ماده به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است که ماده (۱) شامل تعاریف، ماده (۲) وظایف و مسئولیت‌های چارتردهنده، ماده (۳) وظایف و مسئولیت‌های چارترکننده، ماده(۴) شرایط عمومی قرارداد، ماده (۵)  مقررات ابطال پروازهای چارتر و ماده (۶) نیز مربوط به موارد تخلف در پروازهای چارتری است.

دستورالعمل پروازهای چارتری که به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده به شرح زیر است:

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتر

دستورالعمل ۲۲۴۰-CAD ۲۲۴۰

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتر داخلی (دربستی)

مقدمه:

در اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی مفاد این دستورالعمل به منظور ساماندهی و تعیین وضعیت، شرایط و ضوابط اجرایی پروازهای چارتر تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- تعاریف

۱،۱: سازمان: منظور سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

۱،۲: دفتر نظارت: منظور دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی می‌باشد.

۱،۳: پرواز چارتر(دربستی): پروازی است که غیربرنامه‌ای که تمام ظرفیت یک هواپیما به صورت دربستی در اختیار چارترکنندگان قرار گیرد.

۱،۴: چارتر دهنده: شرکت هواپیمایی که با برخورداری از هواپیما و اخذ مجوز از سازمان، مجاز به فعالیت در حوزه حمل و نقل هوایی مسافر است و ناوگان خود را به صورت چارتر(دربستی) در اختیار چارتر کننده قرار می‌دهد.

۱،۵: چارترکننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوزهای بند الف، ب و یا پ که تمامی ظرفیت یک هواپیما را به چارتردهنده اجاره کند.

۱،۶: قرارداد چارتر: قراردادی است بین چارتردهنده و چارترکننده که در خصوص اجاره دربستی تمام ظرفیت یک هواپیما در یک مسیر پروازی منعقد گردد.

۱،۷: مجوز پرواز چارتر: مجوز ناظر بر حق بهره‌برداری از مسیر پرواز موضوع قرارداد چارتر است که برابر مقررات، توسط سازمان صادر گردد.

۱،۸: کنوانسیون ورشو: کنوانسیون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور که در سال ۱۳۶۴ و اصلاح بعدی آن در سال ۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

۱،۹: فروش مازاد (Over Booking): عبارتست از فروش بلیت، بیش از ظرفیت هواپیما.

ماده ۲- وظایف و مسئولیت‌های چارتردهنده

۲،۱: چارتردهنده قبل از واگذاری پرواز به چارترکننده، مکلف به اخذ مجوز پرواز چارتر درخواستی از سازمان می‌باشد.

۲،۲: مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتردهنده است و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

۲،۳- چارتردهنده مسئولا انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز می‌بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام نماید.

۲،۴- رعایت شرایط حمل مسافر و مسئولیت‌های مربوط به آن در چارچوب قانون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور بر عهده چارتر دهنده می‌باشد.

۲،۵- مسئولیت چارتر دهنده در قبال بار همراه مسافر، برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری کشور می‌باشد.

۲،۶- مسئولیت رسیدگی و جبران خسارت فروش مازاد بر ظرفیت (صندلی) در صورت نوع هواپیما و یا محدودیت‌های عملیاتی منجر به کاهش تعداد صندلی نسبت به تعداد مندرج در قراردادهای داخلی کشور بر عهده چارتردهنده می‌باشد.

۲،۷- واگذاری مجدد ظرفیت پروازهای چارتر توسط چارترکننده، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، رافع مسئولیت چارتردهنده در برابر سازمان نمی‌باشد.

۲،۸- چارتردهنده موظف است آمار قراردادهای چارتر خود را به صورت ادواری (برابر فرم ابلاغی) به سازمان گزارش نماید.

۲.۹- چارتر دهنده مجاز به انتقال وظایف فوق‌الذکر به چارترکننده نمی‌باشد.

ماده ۳- وظایف و مسئولیت های چارترکننده

۳،۱- چارترکننده می‌بایست بلیت چارتر دهنده (الکترونیک و یا کاغذی) را در اختیار مسافران قرار دهد. لذا پذیرش مسافر و صدور کارت سوار شدن بدون ارائه بلیت معتبر چارتر دهنده مجاز نمی‌باشد.

۳،۲- چارترکننده موظف است شرایط قرارداد و مقررات مربوط به پروازهای چارتر و حقوق مسافران را رعایت نماید.

۳،۳- مسئولیت جبران خسارت فروش مازاد، برابر مفاد دستورالعمل حقوق مسافر در راستای جلب رضایت مسافران ذیربط اقدام و هزینه مربوطه را از چارترکننده اخذ نماید.

۳،۴- چارترکننده موظف است در جهت شفاف سازی نرخ و صدور بلیت چارتر اقدامات ذیل را انجام دهد:

- بلیت صادره توسط چارترکنده می‌بایست حاوی کلیه مشخصات تعیین شده توسط چارتردهنده باشد.

- بهای بلیت می‌بایست به صورت کامل و مشتمل بر نرخ پایه مسیر، عوارض متعلقه و بهای کل مسیر در بلیت درج گردد.

- شرایط استرداد بلیت می‌بایست به طور کامل و شفاف در بلیت درج گردد.

- بلیت می بایست همزمان با دریافت وجه صادر گردد.

- در صورت عدم صدور بلیت همزمان با دریافت وجه انصراف مسافر از سفر، وجه دریافتی می بایست به طور کامل و بدون کسر هرگونه هزینه‌ای عینا توسط چارترکننده به مسافر مسترد گردد.

ماده ۴- شرایط عمومی قرارداد

۴،۱ - اختصاص ظرفیت پروازهای برنامه‌ای با عنوان چارتر یا هر نام دیگری مجاز نمی‌باشد.

۴،۲- چارتردهنده می‌بایست بلیت خود را در اختیار چارترکننده‌ای قرار دهد که دارای مجوز بند الف از سازمان باشد.

تبصره ۱: در صورتی که چارترکننده تنها دارای مجوز گردشگری باشد، بلیت می‌بایست توسط چارتردهنده صادر گردد.

تبصره ۲: در زمان انعقاد قرارداد رعایت مقررات نرخی مسیر پروازی الزامی می‌باشد.

۴،۳- در صورت ابطال پرواز رفت و یا برگشت، چارتر دهنده و چارترکننده موظف به انجام تعهدات خود در قبال مسافران در چارچوب تمهیدات تعیین شده در قرارداد می‌باشد.

۴،۴- چارتردهنده نمی‌تواند بدون پیش بینی انجام تعهدات خود در قبال مسافران، نسبت به ابطال پروازهای چارتر اقدام نماید.

ماده ۵- مقررات ابطال پروازهای چارتر

۵،۱- ابطال پروازهای چارتر منوط به رعایت رویه ومقررات سازمان، دستورالعمل حقوق مسافر و مفاد قرارداد می‌باشد.

ماده ۶- موارد تخلف

۶،۱- درصورت تخلف چارتر دهنده یا چارترکننده از مقررات این دستورالعمل، سایر مقررات و آیین‌نامه‌های ذیربط مراتب به تشخیص سازمان به منظور رسیدگی و اقدام بایسته به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.

این دستورالعمل در ۶ ماده و دو تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است./

نظر شما