شناسهٔ خبر: 50434 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

۱۰ اقدام مؤثر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران - ۷

طرح‌ریزی بازآفرینی شهری از طریق تهیه شرح خدمات و ساختار طرح های باز آفرینی شهری پایدار

بافت فرسوده طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طرح‌ریزی بازآفرینی شهری از طریق تهیه شرح خدمات و ساختار طرح های باز آفرینی شهری پایدار به عنوان یکی از ۱۰ اقدام مؤثر این شرکت در طول دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضرورت ورود رویکرد بازآفرینی شهری به بالاترین سطوح برنامه ریزی توسعه شهری (طرحهای جامع و توسعه و عمران شهری) به دنبال خلأهای موجود در پاسخگویی به موضوع ارتقاء کیفیت زندگی در این طرحها و عدم همسویی محتوای آنها  با برنامههای بازآفرینی محدوده های ناکارآمد شهری، مورد توجه قرار گرفت. 

برحسب این ضرورت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، بازنگری در طرحهای جامع مرسوم را طی انجام پژوهشی کاربردی با تدوین شرح خدمات «طرح جامع بازآفرینی شهری»، در دستور کار قرار داد. هدف اصلی از تدوین این شرح خدمات، تدوین برنامه راهبردی ارتقاء کیفیت زندگی شهری است که « راهبرد توسعه شهری یا«CDS ، »راهبرد بازآفرینی» و «بازنگری و بهنگام سازی طرح جامع» سه بخش اصلی آن است.

تفاوت رویکرد بازآفرینی در طرح های جامع در مقایسه با رویکرد مرسومطرح جامع بازآفرینی متشکل از راهبردهای مدیریت یکپارچه، حاکمیت دموکراتیک محلی، ارتقاء مسئولیت پذیری نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد نسبت به منافع عمومی و فرایندهای نظارتی بر  مؤسسات اقتصادی و نهادهای مردمی است که مشارکت حداکثری بین سه سطح دولت (نهادهای دولتی)، بازار (مؤسسات اقتصادی) و جامعة مدنی (سازمانهای مردم نهاد) ایجاد کند. این مشارکت در نهایت باید به زیستپذیر کردن فضاهای شهری در ابعاد گوناگون منجر شود. 

تهیه و تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری

سازماندهی و تشکیل دفتر ستاد ملی بازآفرینی در راستای تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح کشور

طرح‌ریزی بازآفرینی شهری از طریق تهیه دستورالعمل شناسایی بافت‌های هدف

فراهم کردن ابزارهای مالی و حقوقی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری

فراهم کردن ابزارهای مالی و حقوقی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری/ راه اندازی سامانه مدیریت املاک, سامانه EPM

نظر شما