• با قاطعيت و جديت با زمين‌خواران مقابله می‌شود

    رئیس كل دادگستري استان تهران؛

    با قاطعيت و جديت با زمين‌خواران مقابله می‌شود

    محمدجواد حشمتی در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بيت‌المال در اراضی ملی و منابع طبيعی استان تهران با اشاره به مصوبات نشست مسئولان عالی قضايی گفت: مطابق دستور اكيد رياست قوه قضائيه مبنی بر خورد قاطع با پديده زمين‌خواري در استان تهران، عزم جدی در مسئولان قضايی استان تهران وجود دارد تا با قاطعيت و جديت با زمين‌خواران مقابله شود و در اين زمينه هيچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.