• اجرای بسته تشویقی کالبدی در ۱۰۶ شهر

    اجرای بسته تشویقی کالبدی در ۱۰۶ شهر

    تحقق بسته تشویقی کالبدی و شناسایی محلات مشمول و غیرمشمول (موضوع بند ۱ و ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ضرورت تامین سرانه خدمات عمومی حداقل به میزان یک سوم سرانه مصوب و فضای سبز مقیاس محله و ناحیه جهت برخورداری از مشوق‌­ها) تاکنون در ۱۰۶ شهر در ۲۲ استان محلات مشمول مصوبه در حال احصا و یا در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده است.