حسن اسحاقی، مشاور امور ایثارگران وزیر راه و شهرسازی